WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Правове регулювання біржової діяльності - Курсова робота

Правове регулювання біржової діяльності - Курсова робота

Біржі можуть укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати на них своїх представників, в тому числі на біржах, розташованих за кордоном України. Такі міжбіржові зв'язки дозволяють оперативно обмінюватись біржовою інформацією щодо біржового товару, його обсягів та курсу, упереджування кризових явищ в їх діяльності.

Біржі можуть видавати біржові бюлетні, довідники та інші інформаційні і рекламні видання, розповсюджувати біржову інформацію по іншим каналам та мережам, в тому числі комп'ютерним та іншим інформаційним системах. Відповідно до своєї діяльності, біржі можуть вносити в державні органи пропозиції з удосконалення механізму біржової діяльності, здійснювати інші функції, що передбачені їх статутом.

Товарні біржі повинні забезпечувати створення належних умов для проведення біржової торгівлі, регулювання біржових операцій, регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції товарів, що допускаються для обігу на біржі, надавати членам біржі та її учасникам і відвідувачам організаційні та інші послуги. Вони повинні збирати, обробляти та поширювати інформацію, що пов'язана з кон'юнктурою ринку.

Членами товарної біржі є її засновники, а також інші прийняті у встановленому порядку вітчизняні та зарубіжні фізичні і юридичні особи. Порядок прийому в члени біржі визначається її установчими документами і, перш за все, статутом. В той же час, чинним законодавством встановлено вимоги - вступний внесок члена товарної біржі повинен дорівнювати вартості "біржового місця". Особа, що сплатила пайовий та вступний внесок, набуває права управління власника щодо біржового місця і може цими правом згідно встановлених біржею правил користуватись та розпоряджатись (продавати, передати в найом).

Член товарної, як і іншої біржі, може самостійно або через свого представника здійснювати біржові операції на біржі та одержувати за це винагороду, брати участь у вирішенні питань діяльності біржі, обирати та бути обраним до її керівних органів, здійснювати всі повноваження, що виникають із сплати пайового або вступного внеску та користуватись усіма послугами біржі. Варто замітити, що при здійсненні своїх прав, особливо на здійсненні біржових операцій, члени біржі одержують винагороду. Статутами біржі можуть бути установлені і інші права та обов'язки членів біржі.

Члени біржі зобов'язані додержуватись статуту біржі, біржових правил торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі та біржового комітету (ради), провадити розрахунки за своїми угодами відповідно до правил біржової торгівлі та своєчасно інформувати біржовий комітет (раду) про зміни у своєму фінансовому становищі, які можуть негативно вплинути на виконання його зобов'язань перед третіми особами та біржею; сплачувати членські внески, вести облік здійснюваних угод за встановленою формою; подавати необхідну інформацію контрольним органам біржі; не розголошувати конфіденційні відомості та комерційну таємницю про діяльність біржі.

Управління товарною біржею здійснюється загальними зборами членів, а в період між ними - біржовим комітетом(радою). Контрольним органом біржі є контрольна (ревізійна) комісія. Може бути створена і наглядова рада. Безпосередня управлінська діяльність забезпечується виконавчою дирекцією та спеціальними підрозділами: розрахунковою палатою, котирувальною комісією, біржовим арбітражем .

Майно товарної біржі формується за рахунок пайових, вступних та періодичних внесків, що надходить від біржових операцій та надання послуг біржею учасникам та іншим особам, штрафів за порушення її статуту та правил біржової торгівлі та інших грошових надходжень, що не суперечать чинному законодавству. Це майно належить біржі на праві власності, а його використання визначається загальними зборами. При цьому держава гарантує захист майнових прав товарних бірж, забороняючи вилучення її майна, за виключенням випадків прямо передбачених законом. Збитки, що завдані біржі внаслідок порушення її майнових прав незаконним втручанням в її діяльність чи іншим засобом, підлягають відшкодуванню у встановленому порядку.

1.2. Правове регулювання фондової біржі

Фондова біржа являє собою організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, що можуть вільно продаватися і купуватися. Саме фондова біржа зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та виконує інші функції, пов'язані з обігом цінних паперів.

Правову основу діяльності фондової біржі становить Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991р., інші акти законодавства України, статут таправила фондової біржі.

Фондова біржа створюється у формі акціонерного товариства (закритого або відкритого) не менш як 20 засновниками — торговцями цінними паперами (банками, акціонерними товариствами, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно іменних акцій, та іншими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом їхньої діяльності). Засновники повинні мати дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності з цінними паперами. Частка статутного фонду, що належить одному акціонеру — торговцю цінними паперами, не може перевищувати 5 відсотків.

Реєструються фондові біржі відповідно до Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 15 січня 1997р.

Перелік документів, що подаються на реєстрацію до Державної комісії, вміщено в п. 28 зазначеного Положення. Рішення про видачу Свідоцтва про реєстрацію фондової біржі (або про відмові у видачі — за наявності підстав) приймається не пізніше 30 календарних днів з дня одержання передбачених Положенням документів.

Фондова біржа набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації. Підставою здійснення діяльності фондовою біржею є Свідоцтво про реєстрацію фондової біржі, яке видається терміном на 2 роки і діє на всій території України. Продовження терміну дії Свідоцтва здійснюється у порядку, встановленому для його одержання.

Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим органом – зборами акціонерів.

У статуті фондової біржі визначаються:

її найменування і місцезнаходження;

найменування і місцезнаходження засновників;

розмір статутного фонду;

умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі;

права та обов'язки членів фондової біржі;

організаційна структура фондової біржі;

компетенція і порядок створення керівних органів;

порядок і умови відвідування фондової біржі;

порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондовою біржею;

порядок припинення діяльності.

У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності фондової біржі.

Правила фондової біржі є локальним нормативним актом, що регламентує її діяльність, пов'язану з торгівлею цінними паперами. У зв'язку з цим правила повинні передбачати:

види угод, що укладаються на фондовій біржі;

порядок торгівлі на фондовій біржі;

умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;

порядок формування цін біржового курсу та їх публікації;

перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;

обов'язки членів біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їх діяльності;

систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

види послуг, що надаються фондовою біржею, і розмір плати за них;

правила ведення розрахунків на фондовій біржі;

інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в частині здійснення контролю за діяльністю фондових бірж:

здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання законодавства у цій сфері;

захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування у межах повноважень санкцій за порушення законодавства;

узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:

реєструє правила функціонування організаційно-оформлених ринків цінних паперів;

встановлює порядок та видає дозволи на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами та інші передбачені законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери;


 
 

Цікаве

Загрузка...