WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Право соціального забезпечення - Курсова робота

Право соціального забезпечення - Курсова робота

заява про призначення надбавки на догляд за дитиною-iнвалiдом;

довідка про склад сім'ї (кpiм сім'ї oпiкуна, пiклувальника) iз зазначенням прiзвищ, iмeні та по батьковi, родинних стосунків членiв сім'ї.

копiя трудової книжки, довідка з центра зайнятостi, про те, що особа не перебуває на облiку як безробiтна, довідка, видана органом, який здiйснюе державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, про те, що заявник не зареестрований як суб'єкт пiдприемницької дiяльностii не займається пiдприємницькою дiяльнiстю, та про відсутність даних про доходи цієї фiзичної особи, а в разi відсутності трудової книжки - лише зазначенi довiдки;

довідка про спiльне проживання дитини-iнвалiда з одним з батькiв, усиновителем, oпiкунoм, пiклувальником, видана уповноваженим органом за мiсцем проживання. При неможливостi отримати таку двідку орган працi та соцiального захисту здiйснює обстеження на дому i складає акт обстеження з висвiтленням цих фактiв;

довідка з мiсця навчання дитини;

рiшення про встановлення опiки чи пiклування над дитиноюiнвалiдом (для опiкунiв i пiклувальникiв дiтей iнвалiдiв).

Iнвалiди з дитинства, якi перебувають на повному державному утриманнi, отримують 25% призначеного розмiру державної соцiальної допомоги. Решта суми (за їx заявою або заявою законного представника) перераховується установi (закладу), де перебуває iнвалiд з дитинства, на полiпшення умов проживання в установі (закладi).

Дiтям-iнвалiдам, якi перебувають на повному державному утриманнi, державна соцiальна допомога виплачується в розмiрi 50% призначеної суми та перераховується на їх особистi рахунки в банку, іншi 50% перераховуються на рахунок установи (закладу) за мiсцем перебування дитини. Дiтям-iнвалiдам iз числа сирiт за перiод перебування на повному державному утриманнi державна соцiальна допомога виплачується в повному розмiрi та перераховується на їх особистi рахунки в банку.

ЩОМІСЯЧНА ГРОШОВА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЕ РАЗОМ З ІНВАЛІДОМ І ЧИ ІІ ГРУПИ ВНАСЛIДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ

Цей вид щомiсячної грошової допомоги надається вiдповiдно до Закону України "про психiатричну допомогу".

Щомiсячна грошова допомога малозабезпеченiй особi на догляд за iнвалiдом I чи 11 групи внаслiдок психiчного розладу (далi допомога на догляд), з яким вона проживає, i який, за висновком лiкарської комiсГi медичного закладу, потребує постiйного стороннього догляду, надається у грошовiй формi, якщо середньомiсячний сукупний дoxiс сім'ї є нижчим від прожиткового мінімуму для сім'ї. Pозмip допомоги становить 10% прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи. Для призначення грошової допомоги на догляд до вiдповiдних opгaHiB працi та соцiального захисту населення слiд подати тaкi документи:

 • заява;

 • документ, що посвiдчує особу;

 • довідка про склад сім'ї iз зазначенням прiзвищ, iмeн та по батьковi, родинних зв'язкiв членiв ciм'ї;

 • довiдки про доходи кожного члена ciм'ї;

 • висновок лiкарської комісії медичного закладу щодо необхiдностi постiйного стороннього догляду за iнвалiдом I чи ІІ групи внаслiдок психiчного розладу;

 • довiдки про наявнiсть i розмiри земельних дiлянок, видiлених для ведення особистого пiдсобного господарства, городництва, сiнокосiння, випасання худоби, та земельної частки, видiленої внаслiдок розпаювання землi.

У сільській місцевості заяви з документами, необхiдними для призначення допомоги на догляд, приймають уповноваженi особи, визначенi виконавчими комiтетами селищних i сiльських рад, i передаються вiдповiдним органам працi та соцiального захисту населення. Допомога на догляд призначається з мiсяця звернення за допомогою, якщо протягом мiсяця поданi вci необхiднi документи, тepмiнoм на шiсть мiсяцiв i виплачується щомiсяця. Виплата допомоги на догляд припиняеться у разi, коли:

сталися змiни у складi сім'ї у зв'язку iз смертю або змiною мiсця проживання iнвалiда I чи ІІ групи внаслiдок психiчного розладу;

закiнчився строк установлення iнвалiдностi I чи ІІ групи i протягом мiсяця не пiдтверджено встановлення групи iнвалiдностi, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

iнвалiд I чи 11 групи внаслiдок психiчного розладу перебуває на повному державному утриманнi або стацiонарному лiкуваннi впродовж повного календарного мiсяця,

у разi виникнення обставин, внаслiдок яких припиняеться виплата допомоги на

догляд, особи, яким надається допомога, зобов'язанi повiдомити органи, що провадять її виплату, виплата допомоги припиняється з мiсяця, що настає за тим, у якому сталися змiни.

у разi затвердження нового розмiру прожиткового Мінімуму допомога на догляд перераховуеться без звернення одержувача допомоги.

ДЕРЖАВНА СОЦIAЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СIМ'ЯМ

Ця допомога призначається вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям. Малозабезпеченi родини в залежностi від їx майнового стану та сукупного доходу мають право на отримання державної соцiальної допомоги.

Відпoвіднo до чинного законодавства малозабезпеченою вважається сiм'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомiсячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Прожитковий мінімум для сім'ї - визначена для кожної сім'ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відпoвіднo до Закону України "Про прожитковий мінімум для осiб, якi вiдносяться до основних соцiальних i демографiчних груп населення.

Pозмip допомоги визначається як рiзниця мiж piвнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї (встановлюється щорiчно Законом України про державний бюджет) та її середньомiсячним сукупним доходом, але не може бути бiльшим нiж 75 відсотків від рiвня забезпечення прожиткового мінімуму для ciм'ї.

Для призначення допомоги представник сім'ї подає органу працi та соцiального захисту населення тaкi документи:

 • заяву;

 • документ, що посвiдчує особу заявника;

 • довідку про склад сім'ї;

 • декларацiю про доходи та майно (заповнюється на пiлcтaвi довідок про доходи кожного члена сім'ї);

 • доквідку про наявнiсть та розмip земельної частки (паю).

До складу ciM'ї, що звертається за призначенням соцiальної допомоги, включаються:

 • чоловiк, дружина;

 • piднi, усиновленi та пiдопiчнi дiти цих осiб;

 • дiти, якi навчаються у вищих навчальних закладах I-IV pівнів акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладах з денною формою навчання до досягнення 23 років i не мають власних сiмей незалежно від мiсця проживання або реєстрацiї;

 • неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства I та 11 групи або iнвалiдами I групи i проживають разом з батьками;

 • непрацездатнi батьки чоловiка та дружини, якi проживають разом з ними i перебувають на їx утриманнi у зв'язку з вiдсутнiстю власних доходів;

 • особа, яка проживає разом з одиноким iнвалiдом I групи i здiйснює догляд за ним;

 • жiнка та чоловiк, якi проживають однiєю сiм'єю, не перебувають у шлюбi, але мають спiльних дiтей.

До складу сім'ї не включаються особи, якi перебувають на повному державному утриманнi.

Соцiальна допомога призначається на шiсть мiсяцiв з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

У наданнi державної соцiальної допомоги може бути вiдмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

працездатнi члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV piвнів акредитації та професiйно-технiчних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення за призначенням соцiальної допомоги;


 
 

Цікаве

Загрузка...