WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Право соціального забезпечення - Курсова робота

Право соціального забезпечення - Курсова робота

Тимчасова допомога призначається на дитину віком до 18 pоків у разi, коли:

не виконується рiшення суду про стягнення алiментiв з одного з батькiв;

один з батькiв перебуває пiд арештом, слiдством, на примусовому лiкуваннi, у мiсцях позбавлення волi, якого визнано в установленому порядку недiездатним;

мiсце проживання (перебування) одного з батькiв не встановлено.

Допомога призначається на кожнi шiсть мiсяцiв в pозмipi 30 відcотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини вiдповiдного віку.

Якщо розмiр алiментiв, визначений судом у твердiй грошовiй суміi, менший від мiнiмального розмiру алiментiв на одну дитину, що передбачений частиною другою cтaттi 182 Сiмейного кодексу України, тимчасова допомога призначається в розмiрi рiзницi мiж визначеним розмipом алiментiв i сумою, що становить за відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини вiдповiдного віку.

Зазначена допомога не призначається на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням або на повному державному утриманнi,

Для призначення допомоги одержувач подає органу працi та соцiального захисту населення:

  • заяву;

  • копiю свiдоцтва про народження дитини;

  • довідку про реестрацiю мiсця проживання дитини;

  • довідку про реєстрацiю мiсця проживання одержувача.

3алежно від пiдстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються тaкi документи:

рiшення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батькiв алiментiв на дитину;

довідкa державної виконавчої служби про неможливiсть стягнення алiментiв з одного з батькiв дитини внаслiдок ухилення від їx сплати;

довідкa вiдповiдної установи про перебування одного з батькiв пiд арештом, слiдством, на примусовому лiкуваннi, у мiсцях позбавлення волi, визнання його в установленому порядку недiєздатним;

повiдомлення органу внутрiшнiх справ про те, що мiсце проживання (перебування) одного з батькiв дитини не встановлено.

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разi:

встановлення мiсця проживання (перебування) особи, яка зобов'язана сплачувати алiменти за рiшенням суду;

виявлення обставин, що свiдчать про можливiсть одного з батькiв утримувати свою дитину;

досягнення дитиною 18-рiчного вiку;

виконання в повному обсязi зобов'язань одного з батькiв щодо сплати алiментiв у разi ви'їзду на постiйне мiсце проживання за кордон;

влаштування дитини до вiдповiдної установи (закладу) на повне державне утримання;

скасування або визнання усиновлення недiйсним;

усиновлення дитини (чоловiком мaтepi або дружиною батька);

вiдмови від стягнення алiментiв;

добровiльного виконання рiшення суду особою, зобов'язаною сплачувати алiменти;

скасування в установленому законодавством порядку рiшення суду щодо стягнення алiментiв;

cмepтi дитини, якiй була призначена тимчасова допомога;

cмepтi одного з батькiв, зобов'язаного сплачувати алiменти, або визнання його в установленому порядку безвiсти відсутнім чи оголошення померлим;

позбавлення в установленому порядку одного з батькiв, який утримує дитину, батькiвських прав;

вiдiбрання дитини від одного з батькiв, який утримує дитину, без позбавлення батькiвських прав;

встановлення над дитиною опiки чи пiклування.

Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов'язаний повiдомити у десятиденний строк орган працi та соцiального захисту населення.

Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому виникла одна iз зазначених обставин.

ДЕРЖАВНА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДIТЕЙ-СИРIТ ТА ДIТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПlКЛУВАННЯ

Державна соцiальна допомога на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування призначається в грошовiй формi батькам вихователям на кожну дитину-вихованця прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Якщо у дитячому будинку сiмейного типу виховується бiльш як 1О дiтей, соцiальна допомога призначається на кожну дитину-вихованця, влаштовану до 1 сiчня 2006 року.

Грошове забезпечення призначається кожному з батькiв-вихователiв i одному з прийомних батькiв.

Соцiальна допомога та грошове забезпечення призначається за заявою батькiв-вихователiв i одного з прийомних батькiв, до якої додаються:

рiшення районної, районної у м. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiї, виконавчого органу мicькoї, районної у мicтi ради про влаштування дитини до дитячого будинку сiмейного типу або прийомної ciм'ї;

документи, що пiдтверджують статус дитини;

довiдка органу державної виконавчої служби про розмiр алiментiв;

довiдка з мiсця навчання про розмiр стипендiї.

Якщо батьки, мiсце перебування яких вiдоме, не сплачують алiменти, уповноважений орган призначае соцiальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми, при цьому протягом 10 днiв пiсля подання батьками-вихователями або одним з прийомних батькiв заяви уповноважений орган повiдомляє вiдповiдну службу у справах неповнолiтнiх про неотримання алiментiв.

Якщо особа iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, віком вiд 18 до 23 pоків навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитації та професiйно-технiчних навчальних закладах, подаються довiдки про розмiр стипендiї та про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманнi.

Розмiр соцiальної допомоги становить два прожиткових мiнiмуми для дiтей вiдповiдного віку. Для осiб iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, віком вiд 18 до 23 pоків, якi навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладах, розмiр соцiальної допомоги становить два прожиткових мiнiмуми для працездатної особи.

У разi коли дитинi виплачуються призначенi в установленому порядку пенсiя, алiменти, стипендiя чи державна допомога, розмiр соцiальної допомоги визначаеться як рiзниця мiж двома прожитковими мiнiмумами для дитини вiдповiдного віку та розмiром зазначених виплат за попереднiй повний мiсяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сiмейного типу або прийомну сiм'ю.

У разi змiни розмiру пенciї, алiментiв, стипендії, чи державної допомоги батьки-вихователi або прийомнi батьки зобов'язанi повiдомити про це уповноважений орган для проведення вiдповiдного перерахунку розмiру ранiше призначеної соцiальної допомоги.

Розмiр грошового забезпечення становить 35% двох прожиткових мінімумів для дiтей вiдповiдного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину i не залежить від пенсiї, алiментiв, стипендiї чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п'яти прожиткових мінімумів для працездатної особи i розподiляеться мiж батьками-вихователями рiвними частинами за ух згодою.

Розмiр грошового забезпечення одному з прийомних батькiв не повинен перевищувати пiвтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.

ДОПОМОГА ЛЮДЯМ ЗОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ 3 ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ

Ця допомога призначається вiдповiдно до Законiв України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" та "про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".


 
 

Цікаве

Загрузка...