WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Постанови суду першої інстанії - Курсова робота

Постанови суду першої інстанії - Курсова робота

Особа, яка подала апеляційну скаргу, чи прокурор, що подав апеляційне подання має право доповнити, змінити, відкликати або відмовитися від неї повністю чи частково (ст. 298 ЦПК). Доповнити або змінити апеляційне подання має право також прокурор вищого рівня (ст. 40 Закону України "Про прокуратуру"). Доповнення чи зміна апеляційної скарги, подання можливі протягом строку, передбаченого на апеляційне оскарження.

Відкликання апеляційної скарги можливе до початку розгляду справи в апеляційній інстанції. Про відкликання апеляційної скарги, подання суд першої інстанції, коли справа знаходиться в цьому суді, чи суддя апеляційного суду, який провадив підготовку справи до розгляду, виносить ухвалу про повернення скарги, подання. Відмова від апеляційної скарги, подання можлива протягом усього часу розгляду справи в суді апеляційної інстанції. Прийняття відмови від апеляційної скарги, подання вирішується апеляційним судом, який розглядає справу, в судовому засіданні за правилами, передбаченими ЦПК для вчинення зазначеної дії. Атак як окремі правила про це відсутні, то діють правила, встановлені ст. 179 ЦПК, щодо відмови від позову.13

Одночасно з прийняттям відмови від апеляційної скарги судом вирішується питання про закриття у зв'язку з цим апеляційного провадження. У разі його закриття особа, відмова якої була прийнята судом, позбавляється права на повторну подачу апеляційної скарги, а прокурор — апеляційного подання.

Протилежна сторона (тобто відповідач по апеляційній скарзі, поданню) може визнати апеляційну скаргу, подання обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині. Таке визнання враховується апеляційним судом щодо встановлення наявності або відсутності фактів, які мають значення для вирішення справи.

Висновок

В цілісному комплексі теоретичного вивчення цивільного судочинства України постановам суду першої інстанції відводиться особливе місце. І це не дивно, адже саме в цих індивідуальних нормативно-правових судових актах безпосередньо виявляється чітка процесуальна форма та сила цивільного правозастосування, що в свою чергу, є центральним елементом здійснення правосуддя.

На законодавчому рівні встановлені такі види постанов як рішення та ухвала. Рішення – це акт правосуддя у справі, що ґрунтується на встановлених в судовому засіданні фактах і застосуванні норм матеріального і процесуального права. Залежно від способу захисту права і правових наслідків, які вони викликають, судові рішення (як і позови) поділяються на види: про присудження до виконання (або утримання від виконання) певних дій; про визнання наявності (або відсутності) правовідносин (або юридичних фактів); конститутивні — про перетворення правовідносин.

Ухвалами вирішуються питання, пов'язані з рухом провадження у справі в суді першої інстанції, різні клопотання і заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, про зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду (ч. 1 ст. 232 ЦПК). Ухвалами суду першої інстанції вирішуються питання, спрямовані на виникнення, розвиток або припинення цивільних процесуальних правовідносин, на створення належних умов для всебічного, повного і об'єктивного розгляду та вирішення справи, на реалізацію і захист процесуальних прав суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин. Для виявлення специфіки ухвал в юридичній літературі наводиться їх класифікація за різними підставами.

Залежно від вирішення вимоги, спрямованої на розвиток провадження у справі, вони можуть бути класифіковані на види.

Акти суду можуть оскаржуватися у встановленому законом порядку. Правом на подачу апеляційної скарги наділені сторони та інші особи, які брали участь у розгляді справи, а правом на внесення апеляційного подання — прокурор, який брав участь у розгляді справи (ст. 290 ЦПК).

Список використаної літератури:

1. Бюлетень законодавства І юридичної практики України // Практика судів України в цивільних справах — 1995 — № 3

2. Я. Л. Зейкан. Коментар цивільного процесуального кодексу України.- К.: Юридична практика. 2006.

3. Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України: практика застосування. – Харків: Основа, 1993.

4. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар /За ред. С..В. Ківалова, О.І.Харитонової /Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін.- Х.: ТОВ "Одіссей", 2005.

5. Комаров В.В., Радченко П.И. Постановления суда первой инстанции //Проблемы науки гражданського процесуального права.-Харьков: Право, 2002.

6. Луспеник Д.Д. Заочний розгляд справи: проблемні новели ЦПК Юридичний Вісник України. 2006. № 9.

7. Масленникова Н И Законная сила судебного решения в советском гражданском процессе Автореф канд дисс — Свердловск, 1973 — С 11, Цивільне процесуальне право України — Харків, 1999 — С 305, Гражданский процесс — М.1999

8. Нотаріат в Україні: Підручник /за ред. В.В. Комарова.-К.: Юрінком Інтер, 2006.

9. Шевчук П.І. Заочне рішення в цивільній справі // Вісник Верховного Суду України. 1998. № 3(9).

10. Заворотько П П, Штефан М Й Судове рішення — К, 1970

11. Добровольский А А, Иванова С А Основные проблемы исковой формы защиты права — М , 1979

12. Черных И.И. Заочное производство в гражданском процессе. М., 2000.

13. Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник.- К.: Атака, 2007

14. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2006. – 448 с. Щербак С.В. "Наказне (документарне) та заочне провадження в цивільному процесі.

15. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди //Право України.-2001.-№3.

16. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І Угриновська та ін. – За ред. Ю.В. Білоусова. К.: Прецедент, 2005.

1 Заворотько П.П., Штефан М.Й. Судове рішення. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1971. – 188 с.

2 Масленникова Н.И. Акты применения гражданского процессуального права // Проблемы применения норм гражданского процессуального права. – М, 1976. – С. 66-72.

3 Шиманович О.М. До питання про законну силу ухвал суду першої інстанції в цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право. – К., 2005. – № 3. – С. 84 - 91.

4 Юдельсон К.С. Основные задачи и формы деятельности суда первой инстанции гражданском процессе // Вопросы гражданского права и процесса. – К.: Гос. изд. юрид. лит., 1955. – Т. ІІІ. – С. 113-118.

5 Самсонова Л.С. Характерные черты деятельности суда по применению норм гражданского процессуального права // Практика применения гражданского процессуального права. – М: 1999. – С. 34 - 54.

6 Чуйков Ю.Н. Частное определение в советском гражданском судопроизводстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 1971. – 20 с.

7 Смирнова Н.Н. Гражданский процесс. – СПб.: „Альфа", 2001. – 143 с.

8 Заворотько П.П., Штефан М.Й. Судове рішення. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1971. – 188 с.

9 Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2006. – 448 с.

10 Калмацкий В.С. Суд второй инстанции в советском гражданском процессе. – Х: , 1978. – 84

11 Бажанов М.И. Законность и обоснованность основных судебных актов в советском уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Х., 1967. – 34 с.

12 Пучинский В.К. Особое определение суда первой инстанции в советском гражданском процессе. – М.: Юрид. лит., 1956. – 82 с.

13 Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди //Право України.-2001.-№3.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...