WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття, ознаки та види господарських товариств - Курсова робота

Поняття, ознаки та види господарських товариств - Курсова робота

Учасниками командитного товариства є повні учасники та вкладники

Повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи , зареєстровані як суб'єкти підприємництва Правовий статус повних учасників командитного товариства повністю відповідає статусу учасників повного товариства, із правами на керування та ведення Також слід зазначити, що особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства , а також вкладником цього товариства

Управління діяльністю командитним товариством здійснюється повними учасниками Повні учасники командитного товариства діють від імені товариства, за винятком випадків коли установчим договором не визначено , що всі учасники ведуть справи спільно Ведення справ спільно , означає представництво товариства в цивільному обороті , тобто здійснення юридично значимих дій У випадку загального ведення справ учасниками товариства для здійснення кожної дії в інтересах товариства необхідна згода всіх учасників товариства

Якщо ведення справ доручається окремому учаснику товариства , йому видається доручення Це доручення повинно бути видане учасниками , які доручають ведення справ товариства

Доручення може бути видане не тільки повному учаснику , але і вкладнику , але це не означає , що вкладник здобуває право на ведення справ товариства

Щодо вкладників , то вони не мають право брати участь в управлінні діяльністю товариства та заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю товариства Вкладники можуть діяти від імені товариства тільки за довіреністю

Вкладник, незважаючи на наявність у нього доручення, повинен діяти за вказівками повних учасників , уповноважених вести справи товариства , не приймаючи ніяких самостійних рішень У противному разі він втрачає статус вкладника, тому що не має права брати участь у підприємницькій діяльності товариства Також вкладники позбавлені права втручання в процес прийняття комерційних та організаційних рішень у відносинах з третіми особами Слід зазначити, що у випадку заподіяння збитків товариству з вини повних учасників , вкладники здобувають право вимагати від повних учасників відшкодування завданих їм збитків

Вкладники командитного товариства зобов'язані зробити вклад до складеного капіталу Внесення вкладів посвідчується свідоцтвом про участь у командитному товаристві

Вкладники командитного товариства мають право :

одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у складеному капіталі товариства , в порядку встановленому засновницьким договором ;

діяти від імені товариства у разі видачі йому довіреності;

переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку або її частину в складеному капіталі товариства;

Якщо бажання викупити частку виявили декілька вкладників , то ця частка розподіляється між ними відповідно до їх часток у складеному капіталі товариства

вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства;

ознайомлюватись з річним звітом та балансами товариства ;

після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій вклад;

передати свою частку у складеному капіталі іншому вкладнику або третій особі , повідомивши про це товариство

Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі припиняє його участь у командитному товаристві

Якщо вкладник командитного товариства вчиняє право чин від імені та в інтересах товариства без відповідних повноважень, то у разі схвалення його дій командитним товариством він звільняється від відповідальності перед кредиторами за вчинений правочин. Якщо схвалення командитного товариства не буде, то вкладник відповідає перед третіми особами за вчинений право чин усім своїм майном , на яке було звернено стягнення

Вкладник, який не вніс передбаченого засновницьким договором вкладу, несе відповідальність перед товариством у порядку встановленому засновницьким договором

Командитне товариство ліквідується при вибутті усіх вкладників Повні учасники мають право у разі вибуття всіх вкладників перетворити командитне товариство у повне товариство У цьому випадку, як і у разі ліквідації товариства, необхідно внести відповідні зміни до засновницького договору і державного реєстру.

Наявні у командитного товариства грошові кошти, включаючи і виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників товариства і виконання обов'язків перед банками, бюджетом, іншими кредиторами у першу чергу розподіляються між вкладниками для повернення їм їх вкладів, а потім між учасниками з повною відповідальністю у порядку встановленому засновницьким договором У разі недостатності коштів товариства для повного повернення вкладникам їх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками відповідно до їх долі у майні товариства.

Висновок

Господарські товариства мають право повноцінно вести свою діяльність та розвиватися, і перебувати під захистом закону, -- так само, як людина має право жити.

Одним із найважливіших видів цивільних правовідносин є відносини, які виникають під час діяльності господарських товариств, ці відносини спрямовані на задоволення потреб учасників товариства.

Господарські товариства є юридичною особою, яка засновується на умовах засновницького договору, і діє на умовах установчих документів.

Господарські товариства поділяються на п'ять видів:

акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Кожне з цих товариств має свої притаманні лише йому особливості та ознаки, які відрізняють їх одне від одного

У першому розділі курсової роботи я проаналізувала діяльність господарських товариств, порядок державної реєстрації товариств та умови за якими діють товариства , майно товариств та правовий статус учасників господарських товариств

У другому розділі я розкрила види господарських товариств , склавши характеристику кожного з них

Отже господарське товариство є не просто колективним об'єднанням, яке має свою мету, а об'єднанням яке має свою дієздатність та правоздатність, і своїми діями може задовольнити потреби, які виникають на шляху діяльності товариств.

Використана література:

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Преса України , 1997. - 80 с.

 2. Цивільний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2004. -352 с. (глава 8 ).

 3. Цивільний кодекс України : Науково – практичний коментар / за ред. Харитонова Є.О - Видання третє – Х.: ТОВ " Одіссей ", 2007. – 1200 с.

 4. Господарський кодекс України , станом на 15 вересня 2004 р. – К.: ВЕЛЕС, 2004. – 164 с. (глава 9 ).

 5. Господарський кодекс України : Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова , Є.О. Харитонов, В.М. Коссак; За ред.. Харитонової – Х.: Одіссей , 2007 - 832 с.

 6. Закон України " Про господарські товариства " від 19 вересня 1991 р.

 7. Щербина В. С. – Господарське право: Підручник. – 3-тє вид. – К,: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

 8. Вінник О. М. – Господарське право : Курс лекцій – К.: Атака, 2004. – 624 с.

 9. Жук Л.А, Жук І.А, Неживець О.М. – Господарське право : Навчальний посібник – К.: Кондор, 2003. – 400 с.

 10. Щербина В. С. – Господарське право: Підручник - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.

 11. Гайворонський В.М, Жушман В.П. - Господарське право України : Підручник. – Харків : Право, 2005. – 384 с.

 12. Шевченко Я.М. – Цивільне право України : Академічний курс : Том I Загальна частина- К.: Концерн " Видавничий Дім Ін Юре ", 2004. – 520 с.

1 Господарський кодекс України : Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова , Є.О. Харитонов, В.М. Коссак; За ред.. Харитонової – Х.: Одіссей , 2007 - 832 с.

2 Цивільний кодекс України : Науково – практичний коментар / за ред. Харитонова Є.О - Видання третє – Х.: ТОВ " Одіссей ", 2007. – 1200 с.

3 Щербина В. С. – Господарське право: Підручник. – 3-тє вид. – К.,: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

4 Закон України " Про господарські товариства " від 19 вересня 1991 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...