WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття та особливості бюджетного контролю - Курсова робота

Поняття та особливості бюджетного контролю - Курсова робота

Контрольнаробота

з дисципліни: "Фінансове право"

Поняття та особливості бюджетного контролю

Варіант №4

Зміст контрольної роботи

1.Поняття та особливості бюджетного контролю......................................3

2.Види бюджетного контролю.....................................................................7

3.Органи бюджетного контролю...............................................................10

Тести. ...........................................................................................................13

Задача. ..........................................................................................................15

Список використаної літератури...............................................................16

1.Поняття та особливості бюджетного контролю.

Невід'ємною складовою частиною фінансової діяльності держави та адміністративно-територіальних одиниць є фінансовий контроль. Наявність фінансового контролю об'єктивно зумовлено тим, що фінансам як економічній категорії притаманні не тільки розподільча, а й контрольна функції. Тому використання державою та місцевими (адміністративно-територіальними) утвореннями для вирішення своїх завдань фінансів обов'язково передбачає здійснення контролю за ходом виконання цих завдань. Фінансовий контроль здійснюється у встановленому законодавством порядку усією системою органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі спеціальними контролюючими органами.

Фінансовий контроль є однією із завершальних стадій управління фінансами і водночас він є необхідною умовою ефективності управління фінансовими відносинами в цілому. Особливе місце фінансового контролю в загальній системі контролю як елемента в системі управління суспільними процесами зумовлюється його специфікою, що проявляється в контрольній функції самих фінансів. Об'єктивно властива фінансам здатність виражати специфічну сторону виробничо-господарської діяльності в будь-якій сфері робить фінансовий контроль всеохоплюючим і всеосяжним.

Як я уже відзначала, обов'язковою умовою ефективного функціонування економіки і фінансової системи країни виступає фінансовий контроль, що є складеним елементом державного контролю по керуванню соціально - економічним розвитком суспільства.

Контроль, будучи, однією з форм управлінського циклу, являє собою систему спостереження, зіставлення, перевірки й аналізу функціонування керованого об'єкта з метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийнятих і приймаючих управлінських рішень, виявлення ступеня їхньої реалізації, наявності відхилень фактичних результатів від заданих параметрів і нормативних розпоряджень, прийняття рішень по їхній ліквідації.

Бюджетний контроль - складова частина фінансово-економічного контролю, і розглядається як сукупність заходів, проведених державними органами по перевірці законності, доцільності й ефективності дій в утворенні, розподілі і використанні грошових фондів України і місцевих органів самоврядування, виявленні резервів збільшення надходжень доходів у бюджет, поліпшенні бюджетної дисципліни. В умовах ринкової економіки, коли ускладнюються між бюджетні відносини, підсилюється роль податків як основного джерела формування дохідної бази бюджету, багаторазово зростає значимість бюджетного контролю. Його значення укладається в сприянні успішної реалізації бюджетної політики держави, у забезпеченні процесу формування й ефективного використання коштів.

Отже, задачами бюджетного контролю є:

 • забезпечення правильності складання і виконання бюджету;

 • дотримання податкового і бюджетного законодавства;

 • контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку і звітності;

 • перевірка ефективності і цільового використання бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів;

 • поліпшення бюджетної і податкової дисципліни;

 • виявлення резервів росту дохідної бази бюджетів різних рівнів;

 • контроль за реалізацією системи міжбюджетних відносин;

 • перевірка звертання коштів бюджету і позабюджетних фондів у банках і інших кредитних установах;

 • контроль за формуванням і розподілом цільових бюджетних фондів фінансової підтримки ;

 • припинення незаконних по наданню податкових пільг,

 • державних дотацій, субвенцій, трансфертів і іншої допомоги окремим категоріям чи платників регіонам;

 • виявлення марнотратства і фінансових зловживань, вживання адекватних заходів покарання до винних осіб;

 • проведення профілактичної, інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою підвищення бюджетно-фінансової дисципліни.

В юридичній літературі фінансовий контроль також визначається як:

 • засіб забезпечення законності та фінансової дисципліни, запобігання правопорушенням;

 • обстеження фактичного стану показників фінансової діяльності суб'єктів фінансових правовідносин порівняно із заданими показниками;

 • діяльність державних органів і недержавних організацій щодо забезпечення законності, фінансової дисципліни при мобілізації, розподілі та використанні коштів і матеріальних цінностей.

Фінансовий контроль характерний усім фінансово-правовим інститутам. Тому поряд із загальними фінансово-правовими нормами, що регулюють організацію і порядок здійснення фінансового контролю в цілому є норми, що враховують його специфіку в окремих фінансово-правових інститутах.

Таким чином, основний зміст фінансового контролю, у відносинах, що регулюються фінансовим правом, можна звести до наступного:

 • перевірки виконання юридичними і фізичними особами фінансових зобов'язань перед державою і органами місцевого самоврядування;

 • перевірки правильності використання державними і комунальними підприємствами, установами і організаціями грошових ресурсів, що перебувають у їх господарському віданні чи оперативному управлінні;

 • перевірки дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання грошових коштів підприємствами, установами і організаціями на рахунках у фінансово-кредитних установах;

 • виявленні внутрішніх резервів виробництва – можливостей підвищення продуктивності праці, рентабельності, економії грошових і матеріальних ресурсів і т.д.

 • попередженні та усуненні виявлених порушень фінансової дисципліни.

У випадку їх виявлення у встановленому державою порядку притягаються до відповідальності організації, посадові особи і громадяни, забезпечується відшкодування матеріальної шкоди державі, організаціям, громадянам.

Таким чином, фінансовий контроль зводиться, у загальному розумінні, до спостереження фактичного стану показників фінансової діяльності суб'єктів фінансових правовідносин у порівнянні із заданими нормативними актами показниками.

Значення фінансового контролю виражається в тому, що в процесі його здійснення перевіряється, по-перше, додержання установленого порядку в процесі фінансової діяльності державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, а, по-друге, економічне обґрунтування і ефективність дій, їх відповідність завданням держави на сучасному етапі. Таким чином, фінансовий контроль - це контроль за законністю і доцільністю дій у галузі утворення, розподілу і використання грошових фондів держави і суб'єктів місцевого самоврядування з метою ефективного соціально-економічного розвитку держави і окремих регіонів.

Правовою основою здійснення фінансового контролю є Конституція України, в якій визначені принципи, основні права і обов'язки державних органів в галузі контролю.

Правові засади фінансового контролю відображені у законах Верховної Ради України, указах Президента, постановах Кабінету Міністрів, Національного банку України, інструкціях та наказах Міністерств і інших актах, які регламентують правові положення цих органів. Але правовими джерелами фінансового контролю в першу чергу є закони: Про державну контрольно-ревізійну службу України; Про аудиторську діяльність; Про державну податкову службу України; Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування.[8]


 
 

Цікаве

Загрузка...