WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття і види господарських товариств - Курсова робота

Поняття і види господарських товариств - Курсова робота

Вкладник, який не вніс передбаченого засновницьким договором вкладу, несе відповідальність перед товариством у порядку встановленому засновницьким договором [7, с. 741].

Висновки

Наведена класифікація господарських товариств є вичерпною. В даному випадку було б корисно перейняти досвід високорозвинених країн, законодавство і практика яких уже досить давно і вельми успішно вирішує більшість питань, пов'язаних з організацією і функціонуванням підприємств.

Хочеться звернути увагу вітчизняних підприємців на виключну важливість юридично грамотного оформлення установчих документів при створенні нових господарських товариств, адже від того, наскільки точно в них буде виражена воля сторін залежить стабільність і подальший розвиток підприємств. Вдосконалення правового регулювання діяльності господарських товариств пов'язане і з врегулюванням діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності. На цю проблему також слід звернути увагу законодавцям, особливо в частині реєстрації товариств. Можна навести багато прикладів, коли недосконалістю нашого законодавства користуються недобросовісні бізнесмени. Проте вказані проблеми існують не лише в Україні.

Отже, зважуючи на важливість чіткого юридичного врегулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, вважаю за необхідне, з врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду, створити такі закони, які з одного боку сприяли б вільному розвиткові економічних відносин, а з іншого – були б перешкодою для недобросовісних бізнесменів та інших любителів легкої наживи.

Господарські товариства мають право повноцінно вести свою діяльність та розвиватися, і перебувати під захистом закону, – так само, як людина має право жити.

Одним із найважливіших видів цивільних правовідносин є відносини, які виникають під час діяльності господарських товариств, ці відносини спрямовані на задоволення потреб учасників товариства.

Господарські товариства є юридичною особою, яка засновується на умовах засновницького договору, і діє на умовах установчих документів. Господарські товариства являють собою організоване в єдине ціле об'єднання декількох осіб для ведення господарської діяльності, виготовлення продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг, з метою отримання прибутку, тобто належать до господарських організацій корпоративного типу.

Участь у господарському товаристві є водночас обов'язком і правом його учасників. Майнова участь є обов'язковою, а особиста – правом, а в персональних товариствах (повному та командитному) – обов'язком.

Наступна ознака господарського товариства – наявність відокремленого майна. Відокремленість майна товариства від майна його засновників (учасників) і право власності на це майно дозволяє товариству самостійно вести господарську діяльність і відповідати за її результати.

Важливою ознакою також є поєднання в них особистих і майнових сил учасників. Майно, внесене учасниками товариства як їхні вклади (паї), належать товариству на праві власності. У той же час частина майна може бути передана товариству його засновниками (учасниками) на праві користування. Наприклад: право користування землею та іншими природними ресурсами, будинками, устаткуванням.

З наведеної класифікації випливає, що категорія господарюючих суб'єктів типу товариств включає в себе загальні для всіх видів товариств ознаки і особливі ознаки окремих їх видів, які відповідним чином закріплені в Законі „Про господарські товариства".

Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді від свого імені. Придбання господарським товариством часток (акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

Основна мета господарських товариств – отримання прибутку, це досягається шляхом промислу – систематичного виконання на професійній основі господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг) не для власних, а для чужих потреб.

Господарські товариства є юридичними особами. Суб'єкти господарювання – юридичні особи, які стали засновниками або учасниками господарського товариства, зберігають статус юридичної особи, тобто вони продовжують діяти як суб'єкти права.

Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Кожне з цих товариств має свої притаманні лише йому особливості та ознаки, які відрізняють їх одне від одного.

У першому розділі курсової роботи я проаналізував діяльність господарських товариств, порядок державної реєстрації товариств та умови за якими діють товариства, майно товариств та правовий статус учасників господарських товариств. У другому розділі я розкрив види господарських товариств, склавши характеристику кожного з них. У третьому розділі я детально охарактеризував кожен з видів господарських товариств, дав визначення поняттям майно та майнові права в господарському товаристві, розкрив методи управління в різних видах товариств.

Отже господарське товариство є не просто колективним об'єднанням, яке має свою мету, а об'єднанням яке має свою дієздатність та правоздатність, і своїми діями може задовольнити потреби, які виникають на шляху діяльності товариств.

Список використаних джерел:

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Господарський кодекс України, станом на 15 вересня 2004. – К.: ВЕЛЕС, 2004. – 164 с., глава 9.

 3. Цивільний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 352 с., глава 8 .

 4. Закон України „Про акціонерні товариства".

 5. Закон України „Про господарські товариства" //ВВР від 19 вересня 1991 р.

 6. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців" від 15.05.03. №755-IV.

 7. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О. І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак; За ред. Харитонової – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

 8. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар / за ред. Харитонова Є.О. – Видання третє – Х.: ТОВ „Одіссей", 2007. – 1200 с.

 9. Вінник О. М. – Господарське право: Курс лекцій – К.: Атака, 2004. – 624 с.

 10. Гайворонський В.М, Жушман В.П. – Господарське право України: Підручник. – Харків: Право, 2005. – 384 с.

 11. Жук Л.А, Жук І.А, Неживець О.М. – Господарське право: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2003. – 400 с.

 12. Шевченко Я.М. – Цивільне право України: Академічний курс: Том I Загальна частина – К.: Концерн „Видавничий Дім Ін Юре", 2004. – 520 с.

 13. Щербина В. С. – Господарське право: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

 14. http://zakon.rada.gov.ua

 15. Баранцев П. Ліквідація підприємств: правове регулювання, оподаткування // Право України, 2000. – № 12.

 16. Кучеренко І. Підстави для ліквідації юридичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право, 2001. – № 2.

 17. Кравчук В. Вклади статутного капіталу господарського товариства // Право України, 2007. – № 7.


 
 

Цікаве

Загрузка...