WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку - Дипломна робота

Дипломна робота на тему

Організаційно-економічний механізм активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку

Зміст

Перелік умовних скорочень 3

Вступ 4

Розділ 1. Сутність прямих іноземних інвестицій, як соціально-економічної категорії 6

1.1 Сутність та класифікація інвестицій. Прямі іноземні інвестиції. 6

1.2 Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави. Переваги та недоліки. 10

1.3 Досвід зарубіжних країн у ефективному залученні іноземних інвестицій 19

Висновки до Розділу 1 24

Розділ 2. Аналіз стану та механізмів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни 25

2.1 Україна на міжнародному ринку інвестицій: привабливість для інвесторів 25

2.2 Аналіз ефективності залучення інвестиції в українську економіку 37

2.3 Оцінка бар'єрів активізації залучення прямих іноземних інвестицій в Україну 57

Висновки до Розділу 2 67

Розділ 3. Механізми активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни 70

3.1 Умови активізації залучення інвестицій 70

3.2 Сприяння залученню інвестицій та пріоритети їх заохочення 76

3.3 Механізми активізації залучення інвестицій в економіку країни 94

Висновок до Розділу 3 103

Висновки 106

Список використаних джерел 114

Додатки 116

Перелік умовних скорочень

ПІІ – прямі іноземні інвестиції;

ТНК – транснаціональна корпорація;

ЦСЄ – Центрально-східна Європа;

ВВП - валовий внутрішній продукт;

Вступ

Незалежно від рівня економічного розвитку будь-яка держава прагне залучити іноземний капітал, одержуючи прямий і непрямий ефекти від інвестиційних вкладень. Найбільшу роль у залученні інвестицій відіграють макроекономічні фактори, у т. ч. ємність внутрішнього ринку, валютна стабільність, політична стабільність, рівень розвитку інфраструктури, наявність кваліфікованої робочої сили.

Проте на даний час ПІІ не відіграють належної ролі у забезпеченні ринкової трансформації української економіки, її становленні та зростанні. Хоча вони і мають ринкову суть та спрямовані на сприяння розвиткові в Україні приватної власності, підприємництва, реструктуризації економіки й підвищенню її конкурентоспроможності, переходу на інноваційний шлях розвитку.

На законодавчому рівні було вжито низку заходів, які були покликані докорінно поліпшити умови інвестування в реальний сектор економіки. Проте також слід відзначити значні політичні ризики в країні, які так і не були подолані протягом 2004-2007 років. Без узгодженої роботи Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів неможливе ефективне подальше трансформування економіки. Зокрема, зниження податкового тиску є наступним серйозним викликом для нашої влади, як виконавчої так і законодавчої.

Мета і задачі роботи. Метою дипломної роботи є надання обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення економічного механізму залучення ПІІ в Україну.

Предметом дослідження виступає організаційно-економічний механізм залучення ПІІ в економіку України.

Об'єктом дослідження сучасні процеси та тенденції в сфері залучення й розміщення ПІІ в Україні.

Робота містить три розділи, які логічно об'єднують окремі питання іноземних інвестицій в нашій країні.

Інформаційна база. В роботі було використано дослідження українських та іноземних економістів-експертів, які спеціалізуються на тематиці залучення іноземних інвестицій, покращенні інвестиційного клімату держави та формуванні організаційно-економічного механізму залучення ПІІ в Україну. Також використовувались офіційні статистичні джерела, національні та іноземні періодичні видання та джерела Інтернет.

Розділ 1. Сутність прямих іноземних інвестицій, як соціально-економічної категорії

1.1 Сутність та класифікація інвестицій. Прямі іноземні інвестиції.

Термін "інвестиція" походить від латинського слова invest, що означає "вкладати" [2]. Інвестиції - це вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. У сучасній зарубіжній літературі термін "інвестування" часто трактується як придбання цінних паперів (акцій, облігацій). В Україні його частіше ідентифікують з терміном "капітальні вкладення", тобто вкладення у відтворення основних фондів (споруд, оснащення, транспортних засобів).

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. зі змінами і доповненнями [6] визначає інвестиції як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інші види діяльності, у результаті якої утворюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект.

Отже, залежно від термінів освоєння інвестиції можуть бути довго -, середньо - і короткостроковими. Відповідно до методології Національного банку України короткостроковими вважаються інвестиції до одного року, середньостроковими - до трьох років, довгостроковими - понад три роки.

За характером участі в інвестуванні вирізняють інвестиції прямі і портфельні. Прямі інвестиції здійснюють інвестори, які беруть безпосередню участь у виборі об'єктів інвестування і вкладають в них кошти (майно, активи) з метою одержання доходу й участі в управлінні виробництвом. Портфельні інвестиції здійснює пасивний інвестор - інвестиційні чи фінансові посередники. Оскільки не всі інвестори мають необхідну кваліфікацію для ефективного добору об'єктів інвестування і управління інвестиціями, то певна їхня частина купує цінні папери, що випускаються інвестиційними і фінансовими посередниками. Зібрані кошти посередники вкладають у найефективніші, на їхній погляд, об'єкти інвестування, управляють ними, а потім розподіляють отриманий прибуток між своїми клієнтами - інвесторами.

За об'єктами вкладання коштів (майна) вирізняють інвестиції фінансові і реальні. Фінансові інвестиції - це вкладення коштів у різні фінансові інструменти, фондові (інвестиційні) цінні папери, спеціальні (цільові) банківські вклади, депозити, паї та ін. Реальні інвестиції - це вкладення коштів (майна) у реальні активи - матеріальні і нематеріальні.

Інвестиції в нематеріальні активи поділяють на інноваційні та інтелектуальні. Інноваційні інвестиції - це вкладення в нововведення. За стабільної економіки всі інвестиції повинні бути одночасно й інноваціями. За кризових умов можливі інвестиції на підтримку діючих, але технічно відсталих виробничих фондів. Інноваційна форма здебільшого складається з інтелектуальних інвестицій. Інтелектуальні інвестиції - це вкладення в об'єкти інтелектуальної власності, що випливають з авторського права, винахідницького права, права на промислові зразки і корисні моделі.

Інноваційні інвестиції в нематеріальні активи здійснюються двома основними формами:

а) шляхом придбання готової науково-технічної продукції та інших прав (придбання патентів на наукові відкриття, винаходи, промислові зразки і товарні знаки; придбання "ноу-хау"; придбання ліцензій і т. ін.);

б) шляхом розробки нової науково-технічної продукції (як на підприємстві, так і за його замовленням у відповідних інжинірингових фірмах).

У світовій практиці під прямими іноземними інвестиціями (ПІІ) розуміють капіталовкладення в іноземні підприємства, які забезпечують контроль над об'єктом розміщення капіталу і відповідний доход. За міжнародними нормами частка іноземної участі в акціонерному капіталі фірми, що дає право такого контролю – 25%, за американськими – 10%, австралійськими і канадськими – 50%. ПІІ здійснюються у формі створення дочірніх компаній, асоційованих (змішаних) компаній, відділень, спільних підприємств тощо. Сьогодні найчастіше створюються змішані компанії за участю місцевого капіталу.

ПІІ прийнято вважати як безпосередню участь іноземного інвестора у виборі об'єкта інвестування, здійсненні вкладень, отриманні кінцевого результату. Іноземний інвестор бере участь, як правило, у всіх стадіях інвестиційного процесу, у тому числі в інвестиційних дослідженнях, проектуванні, будівництві, технічному оснащенні побудованих чи реконструйованих підприємств тощо.

ПІІ за міжнародною класифікацією поділяються на:

а) вкладання компаніями за кордон власного капіталу (капітал філій і частка акцій у дочірніх та асоційованих компаніях);

б) реінвестування прибутку;

в) внутрішньокорпоративні переміщення капіталу у формі кредитів і позик між прямим інвестором та дочірніми, асоційованими компаніями і філіями.

У практичному ракурсі можна розрізнити такі варіанти здійснення інвестицій:

  • Складальний завод - є компромісом між прямим експортом і закордонним виробництвом. Він дає можливість уникнути великих транспортних витрат і водночас скористатися більш низькими митними тарифами на незавершені вироби. Фірма використовує місцеву робочу силу.

  • Контракти на виробництво з місцевим виробником дають можливість фірмі обійтися без інвестицій у виробництво і без витрат на транспорт і митницю. Однак виникає проблема контролю якості, ризик передати виробничі ноу-хау іноземній фірмі, яка згодом може стати конкурентом. Цей ризик знижується, якщо головними факторами конкурентоспроможності є імідж марки і маркетингове ноу-хау.

  • Ліцензійні угоди. Ця форма інвестування має більш формальний і довгостроковий характер. Фірма (ліцензіар) передає місцевій фірмі патент, марку, найменування, "ноу-хау" і надає технічну допомогу. Фірма-покупець (ліцензіат) виплачує початкову суму і роялті. Переваги угоди для обох партнерів ті ж самі, що й для договору франшизи. Проблема полягає в ускладнені контролю та відсутності прямої участі фірми, що продала ліцензію. Є ризик утрати ринку фірмою-ліцензіаром, якщо через кілька років ліцензіат вирішить діяти незалежно.

  • Спільні підприємства. Транснаціональна фірма вкладає частину капіталу і має право голосу в керуванні створюваною фірмою. Така позиція забезпечує кращий контроль над операціями. Співробітництво з місцевою організацією - це фактор, що полегшує інтеграцію в незнайоме середовище.

  • Пряме інвестування. Фірма самостійно інвестує у виробництво в іншій країні, купуючи підприємство, що діє, або створюючи нове. Це максимальна участь фірми у виробництві за кордоном.


 
 

Цікаве

Загрузка...