WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Парламентськi комiсiї - Реферат

Парламентськi комiсiї - Реферат

Аналітичний матеріал. ПАРЛАМЕНТСЬКI КОМIСI°

13 червня 1994 року

14.00 - 18.00

Програма сприяння парламентовi України

Органiзатори:

Вiддiлення суспiльних та екологiчних дослiджень Унiверситету

Iндiяна Фонд Україна-США

За фiнансової пiдтримки Агентства мiжнародного розвитку США

ВСТУП

Проблеми прав i повноважень комiсiй, їхньої структурної

будови та застосування ними

парламентських процедур актуальнi не лише для Верховної

Ради України. Над роллю

комiсiй у системi законодавчих закладiв сьогоднi

замислюються в усьому свiтi.

Наприклад, не далi як минулого року Конгрес Сполучених

Штатiв Америки влаштовував

спецiальнi слухання, аби широко обговорити саме цi питання.

Проведення сьогоднiшньої дискусiї є спробою ознайомити

депутатiв Верховної Ради з

розмаїттям функцiй, що їх виконують комiсiї у рiзних

законодавчих зiбраннях, а також iз

способами, у якi парламенти рiзних країн свiту вирiшували

проблеми, пов'язанi з

визначенням обсягу юрисдикцiї та повноважень комiсiй,

принципiв їхньої будови i процедур,

якими цi комiсiї мають послуговуватися.

Наша мета -- надати депутатам можливiсть одержати

iнформацiю про основнi засади

побудови та першоряднi аспекти дiяльностi парламентських

комiсiй у рiзних країнах

свiту i визначити тi з них, що, на думку парламентарiв, на

даний момент було б

найбiльш доречно втiлити у Верховнiй Радi України.

Визначення цих принципiв дозволить вдосконалити майбутню

дiяльнiсть за

Програмою сприяння парламентовi України в галузi структури

i роботи парламентських

комiсiй.

ПИТАННЯ СЕМIНАРУ

Яким чином законодавчi заклади створюють i лiквiдують свої

комiтетиг Чи мають вони комiтети з постiйною i тимчасовою

юрисдикцiєюг

Яким чином визначаються кандидатури на посаду голови

комiтету та призначаються члени комiтетуг

До якого комiтету передається законопроект, якщо вiн

пiдпадає пiд юрисдикцiю кiлькох комiтетiвг

Чи утворюються у складi комiтетiв пiдкомiтетиг Якщо так, то

яким чином визначаються i у чому полягають їхнi

повноваженняг

Якi повноваження мають комiтети щодо призначення чи виборiв

службовцiв виконавчої ланкиг

Якi повноваження мають комiтети щодо створення i редагування

законопроектiвг

Для чого законодавчi заклади проводять свої слуханняг Яким

чином вони органiзовуютьсяг

Яким чином комiтети збирають необхiдну iнформацiю та

матерiалиг

Яким чином видається i поширюється iнформацiя про дiяльнiсть

комiтетiвг Хто має доступ до цiєї iнформацiїг

Якими правилами регулюється дiяльнiсть комiтетiвг

Якою мiрою громадськiсть має доступ до дiяльностi комiтетiвг

Яким чином забезпечується представництво рiзних груп

i фракцiй у комiтетахг

ПИТАННЯ: Яким чином законодавчi заклади створюють i лiквiдують свої

комiтетиг Чи мають вони комiтети з постiйною i тимчасовою

юрисдикцiєюг

США:

Створення i лiквiдацiя комiтетiв, або перебудова їхньої

структури, є функцiєю палати, до якої вони належать - Палати

Представникiв чи Сенату. Комiтети Конгресу можуть мати як

постiйну, так i тимчасову юрисдикцiю.

Великобританiя:

Палата Громад створює тимчасовi [ad hoc] комiтети для розгляду

одного або кiлькох законопроектiв. Цi комiтети припиняють свою

дiяльнiсть пiсля того, як завершать розгляд i обговорення

документiв, переданих їм Палатою. Крiм того, Палата Громад також

утворює комiтети зi стабiльнiшою юрисдикцiєю для розгляду

заздалегiдь не визначених законопроектiв i проведення слухань,

пов'язаних з роботою окремих урядових департаментiв

(мiнiстерств). Уряд має iстотнi повноваження у справi створення

комiтетiв i може розпустити будь-який комiтет за своїм бажанням.

Данiя:

Комiтети створюються для розгляду одного окремого законопроекту

i розпускаються пiсля завершення цiєї справи.

Мексика:

Кожна з двох палат призначає 52 постiйнi комiтети. Цi комiтети

iснують протягом трьох рокiв, по завершеннi яких вимагається

пiдтвердження їхнiх конституцiйних повноважень з боку

законодавчого закладу.

Iзраїль:

Iснує десять постiйних комiтетiв; парламент може cb".`n" b(

спецiальнi комiтети за своїм бажанням.

КОМЕНТАРI: У бiльшостi країн право створювати комiтети i

припиняти їхню дiяльнiсть належить повному складовi

законодавчого закладу. Це право здiйснюється шляхом

голосування iз дотриманням загальних процедур, визначених

для розгляду i схвалення законодавчих актiв. Законодавчi

заклади зазвичай створюють постiйнi комiтети i встановлюють

процедури утворення спецiальних комiтетiв для розгляду

нових питань, що виникають.

ПИТАННЯ: Яким чином визначаються кандидатури на посаду голови

комiтету та призначаються члени комiтетуг

США:

У Конгресi США процедури для призначення членiв комiтетiв i для

обрання їхнього керiвництва визначаються партiями. Члени

Конгресу подають до керiвництва своєї партiйної фракцiї заяви iз

зазначенням того, у якому комiтетi вони хотiли б працювати.

Керiвництво партiї визначає кандидатури на посади голiв

комiтетiв, складає списки членiв комiтетiв i виносить їх на

голосування пiд час партiйнiй конференцiї. Тодi списки партiйних

призначень мають бути затвердженi повним складом Палати

Представникiв чи Сенату. Члени комiтетiв можуть залишатися на

своїх посадах до завершення термiну служби у Конгресi. У

переважнiй бiльшостi випадкiв голови комiтетiв призначаються на

пiдставi принципу старшинства: член фракцiї бiльшостi iз

найдовшим термiном перебування у певному комiтетi обiймає посаду

голови цього комiтету, допоки пiд час зборiв фракцiї бiльшiсть

учасникiв не проголосує за його усунення з цiєї посади.

Нiмеччина:

Кандидатури на посади голiв комiтетiв визначаються шляхом

переговорiв мiж лiдерами фракцiй у Радi Старiйшин. Посаду голови

бюджетного комiтету за традицiєю отримує представник опозицiї.

Парламентська меншiсть посiдає половину вiд загального числа

комiтетiв мiнус один. Кiлькiсть мiсць у комiтетi, що надаються

представникам тiєї чи iншої фракцiї, визначається пропорцiйно до

кiлькостi мiсць, якi ця фракцiя посiдає в Бундестазi.

Призначення депутатiв до певних комiтетiв здiйснюються самою

фракцiєю.

Великобританiя:

Тимчасовi комiтети не мають постiйного членства. Голови

комiтетiв призначаються зi складу Зборiв голiв, у яких беруть

участь члени як правлячої, так i опозицiйних партiй. Призначення

членiв до комiтетiв, якi можуть налiчувати вiд 16 до 50 членiв,

здiйснюються парламентськими органiзаторами партiй. Члени

постiйних комiтетiв призначаються урядом.

Мексика:

Члени комiтетiв призначаються спiльним комiтетом палат, а тодi

формально обираються у своїх палатах.

Японiя:

Кожен член парламенту має працювати принаймнi в одному комiтетi.

Члени комiтетiв призначаються головуючими за рекомендацiями

партiй. Призначення голiв комiтетiв здiйснюється керiвництвом

парламенту.

Iзраїль:

Керiвнi посади у комiтетах розподiляються шляхом переговорiв мiж

парламентськими групами, якi представленi у комiтетах

пропорцiйно до кiлькостi голосiв, здобутих на виборах.

ПИТАННЯ: До якого комiтету передається законопроект, якщо вiн

пiдпадає пiд юрисдикцiю кiлькох комiтетiвг *

США:

Регламент Палати Представникiв вимагає, щоби законопроект був

переданий до комiтету iз вiдповiдною юрисдикцiєю; юрисдикцiя

постiйних комiтетiв зафiксована у регламентi. Коли мета

законопроекту здається нечiткою, це питання вирiшується в

процесi обговорення мiж iнiцiаторами законопроекту, головами

вiдповiдних комiтетiв, керiвництвом фракцiй i членами Конгресу.

Зрештою, спiкер Палати Представникiв має повноваження передати

окремi частини законопроекту до кiлькох комiтетiв (паралельний -

подвiйний, потрiйний тощо - розгляд) або встановити порядок

передання законопроекту з одного комiтету до iншого (послiдовний

розгляд).

Нiмеччина:

Постiйнi комiтети є спецiалiзованими за своєю сферою дiяльностi

i завданнями. У випадку, коли юрисдикцiя декiлькох комiтетiв у

певнiй частинi збiгається, законопроект передається для розгляду

до декiлькох комiтетiв. Порядок розгляду i передання

законопроектiв визначається пiд час обговорень у Радi Старiйшин,

яка складається з керiвникiв окремих партiй.

Великобританiя:

Тимчасовi комiтети, що утворюються виключно для розгляду

конкретних законопроектiв, не можуть викликати конфлiктiв у

цьому питаннi, оскiльки їхня юрисдикцiя фактично "створюється"

пропонованим законопроектом. Роботою постiйних комiтетiв керує

координацiйний комiтет, до якого входять голови майже всiх

постiйних комiтетiв. Цей комiтет вирiшує суперечливi питання

щодо юрисдикцiї постiйних комiтетiв. Постiйнi комiтети,

встановленi Палатою, мають право законодавчої iнiцiативи, але

звичайно поступаються перед урядом i партiйним керiвництвом.

Iзраїль:

Дев'ять iз десяти постiйних комiтетiв спецiалiзуються у

конкретних галузях. Десятий (адмiнiстративний) комiтет, що

зветься Комiтетом Палати, визначає, до якого з постiйних

комiтетiв передати законопроект в разi суперечки щодо його

призначення, або формує склад спiльного комiтету, якщо

юрисдикцiї постiйних комiтетiв певною мiрою перетинаються.

Японiя:

Суперечливi питання юрисдикцiї обговорюються директоратом

комiтетiв, члени якого призначаються Комiтетом з питань

регламенту пiсля кожних парламентських виборiв. Комiтет з питань

регламенту виносить остаточне рiшення в разi конфлiкту.

ПИТАННЯ: Чи утворюються у складi комiтетiв пiдкомiтетиг Якщо так, то

яким чином визначаються i у чому полягають їхнi

повноваженняг

США:

Як у Палатi Представникiв, так i в Сенатi у складi

*.,iтетiв iснують пiдкомiтети. Вони грають особливо

важливу роль у великих комiтетах iз широкою юрисдикцiєю, на

зразок Комiтету Палати Представникiв з розподiлу бюджетних


 
 

Цікаве

Загрузка...