WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Роль принципів «європейського регіоналізму» в організації вітчизняної системи регіонального управління - Реферат

Роль принципів «європейського регіоналізму» в організації вітчизняної системи регіонального управління - Реферат

розглядатися одночасно і як цілісна система, і як невід'ємна частина української держави); єдності економічного та соціального ефектів (розкриває взаємозалежність та кореляцію чинників економічного зростання); відповідності світовим пріоритетам розвитку (врахування трьох основних стратегічних орієнтирів: інноваційність економіки; соціалізація; гуманізація та екологізація процесів регіонального розвитку; взаємоузгодженість галузевих та територіальних пріоритетів розвитку з метою підвищення конкурентоспроможності територій); наступності в часі (суть якого полягає в діалектичній взаємодії двох протилежностей - стабільності й динамізму) [5].
Слід наголосити, що за умов ефективної реалізації зазначених принципів вітчизняного управління на регіональному рівні може бути забезпечено дотримання загальнодержавних інтересів та поєднання національних і регіональних інтересів. Також впровадження децентралізованої моделі управління надасть регіонам України можливість отримати реальну свободу дій щодо реалізації регіональних стратегійрозвитку. Це є позитивним моментом, але з іншого боку - висуває серйозні вимоги - адже розширення кола питань, якими опікуватиметься регіональна влада, вимагатиме зростання відповідальності за прийняття рішень, що потребує запровадження якісно нової парадигми державно-управлінських відносин на регіональному рівні. Зрозуміло, що нова парадигма має базуватися на європейських принципах децентралізації, субсидіарності, партнерства та програмування, які вже пройшли багаторічну адаптацію в країнах з різними соціально-економічними та політико-адміністративними умовами. Проте, імплементація базових принципів європейського регіоналізму потребує не тільки їх адаптації до сучасних умов інституційних перетворень в Україні, але й наближення правового поля державної регіональної політики до стандартів Європейського Союзу та вирішення багатьох питань організаційного, фінансово-ресурсного і методологічного характеру.
Зауважимо також, що запровадження базових принципів європейського регіонального управління (децентралізації та субсидіарності), враховуючи просторові розміри регіонів України, потребує чіткого визначення інструментів їх реалізації на основі принципів: відповідності суб'єкта управління об'єктові; оптимального співвідношення функцій адміністрування та регулювання; збереження конкретності та адресності державно-управлінського впливу.
Висновки. Проведений аналіз показав, що запровадження європейських принципів в організацію вітчизняної системи регіонального управління потребує: по-перше, чіткого та обґрунтованого визначення того, що у чинній системі державного регіонального управління підлягає оптимізації; по-друге, зосередження на розробці стратегії розбудови адміністративних інститутів (яка б, з одного боку відповідала "Копенгагенським критеріям", а з іншого - була б пристосована до національного контексту); по-третє, значних фінансових (розбудова і модернізація інститутів) і кадрових (забезпечення нової якості державних послуг) ресурсів та політичної підтримки на вищому рівні.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже, для удосконалення системи регіонального управління доцільно ставити питання про перетворення за чотирма напрямами: організаційна структура управління; методи управління; технологія управління (механізми реалізації функцій влади); ресурсне забезпечення, що потребує подальших наукових досліджень.
Література:
1. Безверхнюк Т.М. Державне управління на регіональному рівні та державне регулювання регіонального розвитку: змістовне наповнення й ресурсне забезпечення // Теорія та практика державного управління. - Вип. 3 (15). - Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006 - С. 146-153
2. Безверхнюк Т.М. Сучасні парадигми регіонального управління: плюралізм методологічних підходів // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць - Вип. 1(29). - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. - С. 51-58
3. Грицяк І.А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 236 с.
4. Давтян С.Г., Пойченко А.М., Саханенко С.Є. Організаційно-правовий механізм державного управління на місцевому рівні: Навчальний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - С. 231-247 с.
5. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. - К.: Наукова думка, 2006. - 515 с.
6. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навч. посібник / Кер. проекту Г.Шиманськи-Гайер; Наук.ред. В. П'ятницькій; Т-во Карла Дуйсберга; М-во екон. України; Ін-т європейської політики, м.Берлін. - К., Кельн: Заповіт, Б.р. - 2000. - 369 с. (Україна на шляху до Європи)
7. Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. О.Ю. Куленкової. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 52 с.
8. Каримова А.Б. Регионы в современном мире // СОЦИС. - 2006. - №5. - С.38
9. Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. Управління розвитком регіону: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - С.108-110
10. Проміжний рівень управління в європейських державах: складність проти демократії? / За ред. Т.Ларсона, К.Номдена, Ф.Петітвілля - К.: К.І.С., 2003. - 346 с.
11. Региональное развитие: опыт России и ЕС / Рук. авт. колл. и отв.ред. А.Г. Гранберг. - М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2000. - 435 с.
12. Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України: Проект Київського центру Ін-ту Схід-Захід. / С. Максименко, Є. Кіш, М. Лендбел, І. Студенніков; за ред. С. Максименка. - К.: Логос, 2000. - 72 с.
13. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред.. З.С. Варналія. - К.: Знання України, 2005. - 498 с.
14. Указ Президента України від 13 грудня 2003 р. № 1433/2003 "Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки" / Уряд. кур'єр. - 2003. - № 244. - 25 грудня 2003 р. - С.10
15. Фетєску І. Шляхи підвищення ефективності державного управління: європейський вимір // Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна - ЄС: зб. статей за результ. наук.-практ. конф. 9 лютого 2007 року, м. Одеса / За заг. ред. В.Кривцової, Д.Ягунова // ОРІДУ НАДУ. - Одеса: Фенікс, 2007. - С. 83-88
16. Europaische Union = Европейский Союз / Verfasser: I.Berggreen-Merkel, N.Kraxenberger; Ubersetzung ins Russische A.Matsnev. - Munchen; Bonn: Bayerische Verwaitungsschule: Bundesakademie fur offentliche Verwaltung im Bundesministerium des Innern, 1997. - s.289-293
17. Sharpe L.J., (ed.) Rise of Meso Government in Europe: Sage Publications. - London, 1993. - p.1

 
 

Цікаве

Загрузка...