WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → ПР-діяльність як стратегічний ресурс модернізації системи професійного навчання державних службовців - Реферат

ПР-діяльність як стратегічний ресурс модернізації системи професійного навчання державних службовців - Реферат


Реферат на тему:
ПР-діяльність як стратегічний ресурс модернізації системи професійного навчання державних службовців
У процесі спеціалізації сфери управління галузь зв'язків із громадськістю (паблік рилейшнз, ПР) як домінанта ефективної комунікації виокремилася в самостійний вид діяльності, який, на жаль, до сьогодні недооцінений і не впроваджений в систему державного врядування, зокрема в систему менеджмент-освіти, попри виняткову важливість і дієвість цього стратегічного ресурсу.
Система управління комунікаціями організації сьогодні перебуває на етапі свого становлення. Відповідно, управлінська наука поступово формує своє концептуальне бачення специфіки ПР як управлінської діяльності.
Вивчення проблеми опирається на досягнення загальної теорії управління, теорії комунікацій, соціології управління. Це зумовило використання в межах нашого дослідження робіт: Г.Г.Почепцова [3], О.М.Чумикова [5], М.П.Бочарова, М.А.Шишкіної [6], Г.Кемерона [1], Д.Вілконса, а також Хлопєвої Н.А. [4], якою було запропоновано модель побудови медіапортрету Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова.
Депрофесіоналізація кадрів у системі державного управління та місцевого самоврядування, яка зумовлює зниження якості адміністративних послуг населенню, а отже, і зневіру громадян до органів державної влади, доводять необхідність пошуку шляхів удосконалення системи освіти управлінців та виявлення додаткових стратегічних ресурсів модернізації їх навчання.
Паблік рилейшнз як один із напрямів управлінської діяльності вищого навчального закладу сприяє встановленню й підтримці взаєморозуміння й співробітництва між організацією, її клієнтами та суспільством у цілому. Застосування методик ПР допомагає розв'язувати не лише питання просування освітньої установи на ринку, але й такі важливі управлінські завдання, як забезпечення організації інформацією про громадську думку, вироблення відповідних стратегій і прогнозування стрижневих тенденцій. Практика доводить, що управлінські рішення навчальних закладів часто приймаються без належного аналізу й досліджень, що є неетичним щодо бажаючих отримати якісну освіту. Очевидно, що використання інструментів паблік рилейшнз у системі освіти сприятиме підвищенню якості пропонованих послуг.
До того ж, для оцінки результатів діяльності організації сьогодні вже недостатньо лише кількісних показників. На перший план висуваються так звані нематеріальні активи, створювані за допомогою ефективної комунікації: репутація організації, її прозорість, ділові зв'язки, бренд, авторські права, кваліфіковані кадри й талановиті співробітники, що першочергово визначає місце організації у відповідних системах.
Метою дослідження є аналіз ПР-методик у сфері менеджмент-освіти та створення схеми-моделі меідапортрету Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань:
розглянути класичні й інноваційні методологічні дослідження комунікацій у медіа-просторі;
розкрити можливості інструментарію ПР, скерованого на підвищення ефективності досліджень з аналізованої проблематики;
запропонувати модель оптимізації інформаційного статусу досліджуваного об'єкта (ОРІДУ НАДУ при Президентові України).
Емпіричну базу дослідження склали:
документи, що регламентують та висвітлюють діяльність прес-служб державних та недержавних установ;
результати різноманітних соціологічних досліджень, присвячених проблемам комунікацій.
Ефективне управління комунікацією в умовах ринкових відносин - найважливіший ресурс розвитку економічної системи, метою якого є встановлення й підтримка ефективних взаємин і атмосфери взаєморозуміння й довіри як усередині організації, так і між організацією та її цільовими аудиторіями. Розкриваючи сутність ПР-діяльності як фактора підвищення ефективності управління економічними системами, доцільно підкреслити дуальну природу ПР [2]. З одного боку, паблік рилейшнз - це частина теорії управління економічними системами. Вона вивчає взаємодію й взаємозв'язок елементів у часі й просторі, що формують і ефективно використовують усі види капіталу економічних систем, а також розкриває закономірності обміну інформацією, знаннями й інтелектуальною власністю у процесі формування й розвитку економічної системи. З іншого боку, паблік рилейшнз розглядається як самостійна професійна діяльність виробника, посередника й споживача (суб'єктів і об'єктів економічної системи) в реалізації комунікаційної стратегії, сформованої відповідно до мотивів, установок, інтересів, відносин й конкретних цілей кожного.
Посиленню ролі ПР у системі освіти сприяє необхідність розв'язання проблеми розширення освітнього простору навчального закладу, його інтеграції в єдиний світовий освітній простір. Як стверджують фахівці зі зв'язків із громадськістю, якщо не вибудовувати цілеспрямовано власний імідж, то він буде формуватися спонтанно, непрогнозовано й незалежно від того, яким би його хотіли бачити. Так само, якщо не управляти, не вибудовувати й не контролювати розвиток освітнього простору системи освіти на мікро- і макрорівнях, він не зможе відповідати новій освітній парадигмі, не буде системним і всеосяжним, не зможе інтегруватися у світове освітнє середовище. Саме тому створення системи ефективної комунікації, здійснюваної у просторі стратегій ПР-діяльності, стає однією з найбільш пріоритетних завдань освітньої установи. Кінцевою метою застосування ПР в освіті є задоволення потреб:
особистості - в освіті;
навчального закладу в цілому - в суспільній думці, адекватній результатам діяльності організації;
співробітників установи - в особистісному розвитку й підвищенні добробуту;
організацій-замовників - у підвищенні кадрового потенціалу;
суспільства - у правдивій і повній інформації.
Предмет ПР у сфері освіти - це філософія, стратегія й тактика відносин і взаємодії споживачів та виробників освітніх послуг і продуктів в умовах ринку, обопільного вільного вибору пріоритетів і дій тощо. Надання послуг відрізняється від сфери матеріального виробництва. Це, безсумнівно, відбивається на можливостях і специфіці просування послуг. Конкуренція на освітньому ринку велика: щоб залучити абітурієнта, йому потрібно надати переконливу й правдиву інформацію про високу якість пропонованої послуги. Крім набору предметів викладання, навчальних планів, організації процесу навчання, важливу, а часом і визначальну роль відграє психологічний клімат освітньої установи. Передати його самобутність, якість, цінність можна лише в процесі комунікацій, насамперед через ПР-діяльність освітньої установи, де цілі і завдання

 
 

Цікаве

Загрузка...