WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Поняття «громадський контроль» та «управлінські послуги» в дослідженні «громадянського суспільства» - Реферат

Поняття «громадський контроль» та «управлінські послуги» в дослідженні «громадянського суспільства» - Реферат

управлінських послуг.
Вперше поняття управлінських послуг у вітчизняному законодавстві згадується в Концепції адміністративної реформи, де одним із завдань ставиться впровадження нової ідеології функціонування органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав та свобод громадян, надання їм якісних управлінських послуг [2].
Наступним кроком законодавця у цьому напрямку стали "Заходи щодо реалізації Основних напрямків конкурентної політики на 2002-2004 рр.", схвалені Указом Президента України від 19 листопада 2002 р. № 1097, які передбачають оптимізацію обсягів господарської діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування [3].
Разом з тим, на думку В.Б. Авер'янова, термін " державні послуги" є ширшим, ніж управлінські послуги, оскільки, крім останніх, він також включає послуги, які надаються державним установам, такі як державна освіта, медичне обслуговування тощо. У цьому сенсі було б коректним розрізняти поняття "державних" та "муніципальних" послуг в залежності від джерела фінансування, що надає такі послуги [8]. Це знайшло своє відображення у Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [7].
Робилися спроби розкрити поняття "управлінські послуги" через етимологію поняття "послуга". Послуга - особлива споживча вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, колективу, суспільства [11].
В.Долечек визначає управлінські послуги як один із видів процедурних відносин органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадянами та юридичними особами . Відтак, дуже важливим є поняття нормативного акту, в якому було б проведено впорядкування таких адміністративних відносин [10].
Відповідно до Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р, "послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, становлять сферу публічних послуг".
Залежно від суб'єкта, що надає публічні послуги, розрізняють державні та муніципальні послуги.
Державні послуги надаються органами державної влади ( в основному виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями, а також органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих державою повноважень за рахунок коштів державного бюджету.
Муніципальні послуги надаються органами місцевого самоврядування, а також органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання органами місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів місцевого бюджету.
Важливою складовою як державних, так і муніципальних послуг є адміністративні послуги.
Адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб'єкта, що, відповідно до закону, забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій ), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо )[7].
Разом з тим, О.В. Берданова визначає поняття "громадські послуги" як муніципальні послуги, що надаються територіальній громаді, громадянам з метою задоволення їх потреб органами місцевого самоврядування )[12].
На нашу думку, саме вираз "задоволення їх потреб" є ключовим в визначенні громадських (муніципальних) послуг та збігається по духу з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Адже, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи в першу чергу мають відстоювати інтереси громади, а отже, і задовольняти її потреби.
Обов'язок надання публічних послуг базується на концепції служіння держави людині, тому категорія "публічні послуги" в своїй основі має таке ж змістовне навантаження, що й у приватному секторі, - це діяльність щодо задоволення потреб особи. Враховуючи, що в приватному секторі існує велика кількість важелів впливу на якість виконання робіт, починаючи з штрафних санкцій та закінчуючи господарським та цивільним судочинством,
першочерговим завданням на етапі формування інституту управлінських послуг в Україні є не лише встановлення стандартів якості послуг та критеріїв їх оцінки, а й розроблення та адміністративне закріплення процедур громадського контролю за їх якістю громадянами як головними замовниками цих послуг.
Таким чином, знову на перший план виходить проблема суб'єктно-об'єктних відносин, наявності не лише комунікативного зв'язку між ними, а й механізмів контролю за якістю надаваних послуг.
Література:
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1997. - 80с.
2. Про заходи щодо впровадження адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810 98. Офіційний вісник України. - 1998. - № 21. - Ст. 32.
3. Про основні напрямків конкурентної політики на 2002-2004 рр.: Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. № 10972001 Офіційний вісник України. - 2001. - № 47. - Ст.14.
4. Аристотель Політика Пер. З давнього. та передм. О. Кислюча. - К.: Основи, 2000. - 239 с.
5. Дж. Лок Два трактати про врядування За перек.О.Терех, Р. Димерець. -К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 265 с.
6. Довгополова О.А. История политико-правовых учений . Практикум. Часть 1. - Одесса: Издательство "Полис", 1999. - 92 с.
7. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади схваленої: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р. Офіційний вісник України. - 2006. № 7. - Ст .168-170
8. Авер'янов В.Б. До питання про поняття так званих "управлінських послуг" Право України. - 2002. - № 6. - Ст.. 125-127
9. . Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В двух томах. - Т. 2. - Сост., общая ред. А. В. Гулыги. - М., Мысль, 1971. - 629 с.
10. Доле чек В. Управлінські послуги, як новий вид державних послуг Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євро інтеграції : Матеріали наук. практ. конф. за міжнар. участю, м. Київ, 29 травня 2003 р. - Т. 1. - К: Вид-во НАДУ 2003. - Ст.259-260
11. Державне управління та державна служба: Словник-довідник Уклад . Ю. Оболенський, - К.: Вид-во КНЕУ, 2005 - Ст.283
12. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг: Монографія О.В. Берда нова, В.М. Вакуленко, М.Д. Василенко, О.В.Галацан та ін., За ред.. Ю.П. Лебединського. - Ужгород: Патент,2003. - 192 с.
13. Одинцова А. В. Гражданское общество: прошлое, настоящее, будуще . "Социально-полит. науки" - 1991. - № 12. - Ст. 38
14. Юридична енциклопедія / Редколегія: відповід. Редактор Ю.С. Шелудчнко та ін. - К.: Вид-во "Укр. енциклопедія", 1999, - Т.1: А-Г, - 672 с.
15. Нижник Н., Машков О., Мосов С. Контроль у сфері державного управління // - К.: Вісник УАДУ, 1998. - № 2 . - Ст. 23-31.

 
 

Цікаве

Загрузка...