WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Основні напрямки формування механізмів надання управлінських послуг органами влади - Реферат

Основні напрямки формування механізмів надання управлінських послуг органами влади - Реферат

прямого та зворотного зв'язку між ними. Взаємодію суб'єктів управлінських послуг визначено як прямий та зворотній зв'язок користувачів чи одержувачів та виробників управлінських послуг, що в результаті може утворювати дієву систему надання управлінських послуг. Дієвість означає, що органи влади або посадові особи, які виробляють послуги, повинні дбати про якість продукту-послуги, а також одночасно мають право вимагати від користувачів виконання всіх обов'язків під час отримання цих послуг. З іншого боку, користувачі чи одержувачі послуг повинні не лише вимагати якості під час вироблення послуги, а дбати про створення системи оцінювання цих послуг через формування спеціальних інституцій чи за допомогою організацій третього сектора, в якому вони самі мають брати безпосередню участь тощо.
Таким чином, обґрунтована об'єктно-суб'єктна основа надання управлінських послуг, яка вимагає певних трансформацій та формування нового змісту державно-управлінських взаємовідносин, дає розуміння особливостей розвитку механізмів надання управлінських послуг. При цьому, на думку автора, найважливішою з них передумовою для усвідомлення суті механізмів надання управлінських послуг органами влади може бути таке функціонування їх суб'єктів, коли розроблені механізми взаємовідносин закріплюватимуться законодавчо та в однаковій мірі стосуватимуться і використання, і виконання ними прав та обов'язків під час вироблення, надання, отримання та оцінювання якості управлінських послуг.
Але, оскільки в науковому світі на сьогодні відоме лише чи не єдине сформоване Долечеком В. С. тлумачення, за яким до основних механізмів поліпшення (підвищення рівня) якості управлінських послуг відносяться: конкуренція, загальне управління якістю, модернізація процесів діяльності, децентралізація/передача права прийняття рішень, розмежування надання послуг і вироблення політики, експериментування із запровадженням нових методів надання послуг у вузькому масштабі (9, с. 11) (що лише акцентує увагу на питаннях, яким чином підвищувати якість послуг і в цілому не служить обґрунтуванню основи формування механізмів), тому дане питання потребує проведення найближчим часом окремих досліджень. В цілому, це важливо також з точки зору того, що питання змістовної переоцінки характеру відносин між державою і людиною та нової ролі діяльності тих, хто надає управлінські послуги, в контексті суспільних подій в Україні, як ніколи є актуальним.
Тому найважливішою пропозицією за результатами отриманого дослідження автор визначає потребу посилення ініціатив центральними та місцевими органами влади, громадян, ЗМІ, громадських та інших інституцій суспільства шляхом актуалізації за допомогою різноманітних форм питання формування механізмів надання управлінських послуг органами влади.
Література:
1. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади: Монографія / Чемерис А. О., Лесечко М. Д., Каляєв А. О., Поляк О. В. та інші / За заг. ред. Чемериса А .О. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004. - 152 с.
2. Адміністративно-територіальна реформа: завдання, шляхи реалізації і критерії ефективності: Матеріали "круглого столу" / За ред. Варналія З. С. - К.: НІСД, 2005. - 73 с.
3. Бакуменко В. Д., Надолішній П. І. Теоретичні та організаційні засади державного управління: Навч. посібник. - К.: Міленіум, 2003. - 256 с.
4. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник / За заг. ред. Нижник Н. Р., Олуйка В. М. - Л.: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2002. - 352 с.
5. Державне управління: Навч. посіб. / Мельник А. Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А. Ю., Гордієнко Л. Ю. / За заг ред. Мельник А. Ф. - К.: Знання-Прес, 2003. - 343 с.
6. Державне управління: Словник-довідник / Уклад.: Бакуменко В. Д. (кер. творчого кол.), Безносенко Д. О., Варзар І. М., Князєв В. М., Кравченко С. О., Штика Л. Г.; За заг. ред. Князєва В. М., Бакуменка В. Д. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.
7. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. Авер'янова В. Б. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 432 с.
8. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Моногр. / Кол. авт.; За ред. Князєва В. М. - К.: Вид-во НАДУ: Міленіум, 2003. - 320 с.
9. Долечек В. С. Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект. - Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. - Київ, 2005. - 20 с.
10. Долечек В. Управлінські послуги, як новий вид державних послуг // Ефективність державного управління в контексті глобалізацї та євроінтеграції. Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред Лугового В. І., Князєва В. М. - К.: Вид-во НАДУ, 2003. - Т.1. - С.259-260.
11. Дубович В. До питання про ефективність діяльності місцевої державної адміністрації // Ефективність державного управління в контексті глобалізацї та євроінтеграції. Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред Лугового В. І., Князєва В. М. - К.: Вид-во НАДУ, 2003. - Т.1. - С.261-263.
12. Ефективність державного управління / Бажал Ю., Кілієвич О., Мертенс О. та ін.; За заг. ред. Розпутенка І. - К.: "К.І.С", 2002. - 420 с.
13. Эффективность государственного управления / Пер. с англ.; Общ. ред. Батчикова С. А. и Глазьева С. Ю. - М.: Фонд "За экономическую грамотность", 1998. - 848 с.
14. Євдокименко В. К., Мусурівська Л. О. До нової парадигми регіонального управління соціально-економічним розвитком / Збірник наукових праць. Економічні науки. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. - С.16-28.
15. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні. Монографія / За заг. ред Бакуменка В. Д., Князєва В. М.; Кол. авт.: Бакуменко В. Д. (кер. авт. кол.), Гогіна Л. М., Козюра І. В., Кравченко С. О., Кальниш Ю. Г., Штика Л. Т. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 172 с.
16. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" від 1 грудня 2005 року № 3161-ІV // Офіційний вісник України. Щотижневий збірник актів законодавства. - 2006. - № 1-2. - С. 11-36.
17. Коваленко Ю. О., Румянцев А. П. Міжнародна торгівля послугами: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 112 с.
18. Коліушко І. Б., Авер'янов В. Б., Тимощук В. П., Куйбіда Р. О. та ін. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис). - К.: Факт, 2001. - 72 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...