WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Принципи державної служби: поняття, фактори формування та механізми реалізації - Реферат

Принципи державної служби: поняття, фактори формування та механізми реалізації - Реферат

реалізації будь-якого принципу на практиці недостатньо обмежитись включенням цього принципу до відповідної статті закону або програмного документу. Для цього потрібно застосування певного механізму. В літературі одні автори вказують на необхідність цілої системи механізмів (правового, соціально-економічного, політичного й організаційного механізмів) [16, c. 206; 18, c. 137], інші згадують тільки про необхідність використання правового механізму [24, c. 136].
В будь-якому випадку забезпечення практичної реалізації принципів державної служби потребує розробки і запровадження адекватних правових і неправових (перш за все, етичних) механізмів. За авторськими оцінками, питання вибору адекватних механізмів реалізації принципу(-ів) державної служби є найменш розробленим концептуальним елементом теорії державної служби.
На наш погляд, етичний механізм реалізації принципів політичної активності державних службовців встановлює і забезпечує певний стиль поведінки державних службовців. До елементів цього механізму слід віднести: 1) етичні стандарти поведінки державних службовців, 2) правила поведінки в конкретних ситуаціях, де виникає конфлікт інтересів, 3) етичну інфраструктуру, яка забезпечує додержання цих правил, 4) систему вивчення змісту та формування навичок додержання етичних стандартів та правил поведінки, 5) спеціальний орган, що контролює додержання етичних стандартів та вирішує суперечні питання (на зразок, наприклад, Комітету зі стандартів публічної сфери у Великобританії або Служби урядової етики у США). Розробка і реалізація такого механізму в Україні поки що знаходиться на початковій стадії.
Правовий механізм, в свою чергу, визначає, перш за все, правила поведінки службовців. Він закріплюється в правових нормах ключових субінститутів державної служби: управлінні державною службою; проходженні державної служби; правовому статусі державного службовця. Створення ефективного механізму вимагає враховувати вимоги всіх принципів при розробці практично кожного з елементів такого механізму, а також враховувати ієрархію принципів.
На закінчення публікації сформулюємо наступні висновки.
В літературі існують декілька підходів до розуміння сутності принципів державної служби, серед них: 1) принципи як вимоги до державної служби і 2) принципи як об'єктивні закономірності, відносини і взаємозв'язки. Автори схиляються до першої точки зору, оскільки не має переконливих доказів закономірного характеру дії ключових принципів державної служби. Під принципами державної служби ми пропануємо розуміти вимоги щодо організації і здійснення діяльності державних службовців для ефективного досягнення цілей держави в конкретних соціальних умовах.
Методологічне значення має питання про предмет принципів державної служби. Для опису предмета принципів можна використовувати дві підстави: структуру державної служби і систему відносин, в які вступають державні службовці в процесі своєї посадової діяльності. У першому випадку необхідно враховувати структуру організації і здійснення діяльності службовців. В другому слід сфокусувати увагу на двох групах системних відносин: відносини між службовцями і державою і його інститутами; між службовцями і інститутами громадянського суспільства, громадянами.
На думку авторів, можна виділити дві групи факторів: фактори впливу на вибір форми принципу і фактори впливу на вибір змісту принципу. До першої групи факторів було віднесено традиції адміністративної теорії, рівень правової культури, а також мода на правову термінологію і стиль нормативного тексту, що визначається змістом Конституції. Друга група факторів об'єднує розуміння мети державної служби і ресурсів держави, а також умов, у яких здійснюється діяльність державних службовців (ступінь політичної активності у суспільстві, тип політичного режиму, принципи державного управління тощо) . При цьому до умов середовища слід віднести також об'єктивні закономірності адміністративного середовища.
Втілення на практиці кожного принципу державної служби забезпечує система правових і не правових механізмів їх реалізації. Оскільки дія принципів державної служби має системний характер, тому створення адекватного механізму вимагає враховувати всю сукупність принципів при розробці кожного субінституту державної служби.
Література:
1. Концепція адміністративної реформи в Україні / Держ. коміс. з проведення в Україні адм. реформи. - К., 1998. - 62 с.
2. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. N 746 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 23. - стор. 43. - стаття 1554.
3. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні: Указ Президента України від 20 лютого 2006 року N 140/2006 // Урядовий кур'єр, 3 травня 2006. - № 43.
4. Данильєва І. Е. Принципи організації та функціонування державної служби в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2005. - 20 с.
5. Картузова І. О. Принципы государственной службы // Актуальные проблемы государства и права: Сборник научных трудов. - Одесса, 1995. - Вып. 2. - С. 109-114.
6. Хориноев А. О. Конституционные принципы государственной службы // Вопросы правоведения. - Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2004. - С. 190-196.
7. Пахомов И. Н. Развитие демократических принципов государственной службы в современный период // Советское государство и право. - 1964. - № 7. - С. 39-44.
8. Гришковец А. А. Принцип гласности в осуществлении государственной службы // Государственная власть и местное самоуправление. - 2002. - №1. - С. 8-9
9. Буравлев Ю. М. Принципы государственной службы // Государственная власть и местное самоуправление. - 2000. - № 3. - С. 7-15.
10. Привалова С. В. Принципы организации государственной службы современной России: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 - М., 1999. - 24 с.
11. Коваленко А. Принципи організації та діяльності державної служби в Україні // Нова політика. - 2001. - № 2. - С. 34-38.
12. Принцип // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона в 86 томах. - С.-Пб: Типо-литография И.А. Ефрона, 1898. - т. XXV. - С. 238.
13. Принцип // Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпень: ВТФ "Перун", 2001. - С. 941.
14. Принцип // Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. чл..-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. - 19-е изд., искр. - М.: Рус. яз., 1987. - С. 483
15. Принцип // Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах). Гл ред. А.М. Прохоров. - изд-е 3-е. - М.: Советская энциклопедия, 1975. - т. 20. - С. 588.
16. Охотский Е. В., Игнатов В. Г., Лытов Б. В., Нечипоренко В. С., Понеделков А. В. Государственная служба: теория и организация: Курс лекций:Учеб. пособие для студ. вузов / Российская академия гос. службы при Президенте РФ; Северо- Кавказская академия гос. службы. - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 640 с.
17. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № 52 - ст. 490.
18. Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика: Монография. - М.: Издательство РАГС, 2004. - 272 с.
19. Старилов Ю.Н. Служебное право. Учебник. - М.: Издательство БЕК, 1996. - 698 с.
20. Оболенський О. Принцип професіоналізму в державній службі // Вісник державної служби України. - 1998. - № 1. - С. 54-61.
21. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. - К.: Атіка, 2005. - 240 с.
22. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. - Вид. друге, перероб. і доп. - Одеса: Юридична література, 2002. - 312 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...