WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Політична культура в українському суспільстві: стан та перспективи її демократизації на шляху до ЄС - Реферат

Політична культура в українському суспільстві: стан та перспективи її демократизації на шляху до ЄС - Реферат

українською ідентичностями, а також окремими національними меншинами, що проживають в Україні.
Аналізуючи стан сучасного українського суспільства, на нашу думку, можна виділити такі передумови формування політичної нації та демократизації її політичної культури. Найважливішими з них є:
- загальний соціокультурний тип українського народу;
- рівність політичних і громадянських прав усіх громадян України, незалежно від їхньої етнічної належності;
- відсутність міжетнічних антагонізмів;
- природне прагнення громадян України творити процвітаючу державу;
- усвідомлення більшістю громадян, що тільки в Україні вони можуть розраховувати на повноцінний захист своїх природних і політичних прав.
Важливим компонентом творення політичної культури в українському суспільстві може стати уявлення про територіальну спільність як об'єктивну історичну даність для населення України. Ґрунтом для формування цього компонента політичної єдності може стати турбота про екологічний стан спільної території проживання як умову біологічного самозбереження і прогресивного самовідтворення населення.
Отже, на шляху політичного розвитку України першочергового значення набуває формування демократичної політичної свідомості громадян, набуття ними досвіду та навичок активної політичної поведінки, подолання існуючої фрагментарності історичної пам'яті і становлення на цій основі громадянської політичної культури. Ці завдання мають вирішуватись конкретними шляхами загальної політичної соціалізації, політичного виховання та політичної освіти громадян і повинні передбачати:
- розуміння й творче засвоєння цінностей та норм демократії;
- визнання всіма громадянами цивілізованих форм прояву активності та вияву політичного протесту;
- виховання якостей терпимості, лояльності, політичної толерантності, готовності до компромісів і партнерства.
Для формування демократичної політичної свідомості громадян необхідною умовою є створення та розвиток демократичних інститутів за допомогою реалізації політичної реформи в цьому аспекті, яка сприятиме зміненнюставлення людей до своїх обранців і, водночас, підвищить відповідальність останніх за свої дії.
Серед основних механізмів реформування політичної системи потрібно виділити:
· становлення якісно нової політичної системи, демонтаж застарілих політичних інститутів;
· гармонізацію взаємодії всіх складових політичної системи: держави, політичних партій, органів місцевого самоврядування, громад;
· чітке визначення повноважень гілок влади та забезпечення їх взаємодії;
· забезпечення принципу демократизму та прозорості у діяльності всіх органів державної влади і місцевого самоврядування;
· забезпечення політичної та духовної консолідації суспільства;
· розвиток правової і політичної культури населення;
· зміну технологій ділового спілкування, які нині використовуються у відносинах влада - народ, на гуманних, демократичних засадах.
Перспективи подальших досліджень. На шляху України до Європейського Союзу залишається багато невизначених питань: вивчення впливу політичної культури на свідомість сучасного українського суспільства, його відношення до самої інтеграції в ЄС, визначення впливу процесів європейської інтеграції на формування політичної культури українського суспільства, його позитивні на негативні сторони, розроблення механізмів демократизації політичної культури щодо інтеграції в ЄС тощо.
Виходячи з вищевикладеного потрібно відмітити, що об'єднати українське суспільство в єдину політичну націю можна у випадку, якщо буде реалізована давня мрія існування Соборної України та українців як єдиного організму та вступу її в ЄС на основі демократизації політики державотворення.
Список використаних джерел
1. Алмонд А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. - 1992. - № 2. - С. 25-31.
2. Баталов Э. Советская политическая культура (к исследованию распадающейся парадигмы) // Общественные науки и современность. - 1994. - № 6.
3. Головатий М.Ф. Проблеми формування політичної культури молоді в контексті трансформаційних процесів в українському суспільстві // Політична культура і політичні партії в Україні: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Кер. авт. кол. А.І.Комарова, О.М.Рудакевич. - К., 1997. - Т. 6. - С. 16-19.
4. Деркач Ж.В. Політична культура як інтегральна характеристика процесу формування і розбудови держави: Автореф. дис …. канд. політ. наук. - Х., 1999. - 20 с.
5. Кравченко Ю.І. Політична культура та політична свідомість як детермінанти розвитку демократично-орієнтованої держави // Укр. політ. нація: генеза, стан, перспективи: Монографія / За заг. ред. В.С.Крисаченка. - К.: НІСД, 2004. - С. 323.
6. Лісовий В. Культура - ідеологія - політика. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1997.
7. Пірен М. Проблеми формування сучасної української еліти // Соц. психологія. - 2004. - № 2 (4). - C. 38-48.
8. Політологія: Підруч. для вищ. навч. закл. / А.Колодій (наук. ред.). - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Ельга ; Ніка-Центр, 2003. - 664 с.
9. Проскуріна О.О. Формування політичної культури українського суспільства: проблеми та перспективи розвитку: Автореф. дис. … канд. політ. наук. - К., 2001. - 25 с.
10. Ребкало В.А. Политическая культура личности: теоретико-методологические основания исследования и формирования: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. - М., 1991. - С. 25.
11. Сміт Е. Національна ідентичність. - К.: Основи, 1994. - С.10-27.
12. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ- перша половина ХVІІ ст.) / Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Либідь, 1998. - 296 с.
13. Сірук М. Невикористані шанси. Канадський рецепт процвітання, або Чого треба вчитися Україні // День. - 2006. - 9 груд.
14. Про затвердження Стратегiї iнтеграцiї України до Європейського Союзу: Указ Президента України вiд 11 черв. 1998 р. № 615/98 // kmu.gov.ua
15. Connor W. Nation-building or Nation-destroying?//World Politics. - 1972.
16. Lawrence C. Mayer, John H. Burnett, Suzanne Ogden. Comparative Politics. Nations and Theories in a Changing World. - New Jersey, 1993.
17. Rozenbaum W. Political Culture. - New York, 1975.

 
 

Цікаве

Загрузка...