WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методологічний аналіз шляхів оптимізації механізмів залучення молоді до державного управління в Україні - Реферат

Методологічний аналіз шляхів оптимізації механізмів залучення молоді до державного управління в Україні - Реферат

задоволення суспільних потреб та інтересів.
Здійснення перевірки розроблених теоретичних механізмів на практиці, виявлення управлінської придатності молоді на підставі запропонованих критеріїв потребують наявності факту суспільної діяльності молоді як чинника виявлення і оцінки управлінської придатності. Визнаним фактом [8-10] є те, що сьогодні молоді люди недостатньо залучаються до прийняття самостійних управлінських рішень, участі в громадському й політичному житті.
Подібний стан справ виник не в останню чергу внаслідок патерналістського ставлення держави до молоді, браку через це у молодих громадян компетентності та відповідальності, необхідних для прийняття рішень, відсутності у молодих людей віри у власні сили і можливість впливати на існуючу ситуацію [8; 9].
Відносно новим підходом у роботі з молоддю, який виник як реакція держави на ситуацію, що склалася останнім часом, є орієнтація на залучення молоді до процесів прийняття рішень. Молодіжна участь надає можливість на практиці, на власному досвіді навчитися правильно приймати рішення, аби набути необхідних знань, умінь та навичок.
Найбільш реально і широко молодь залучена до процесів прийняття рішень через участь у різноманітних громадськихоб'єднаннях - молодіжних та дитячих громадських організаціях, органах студентського самоврядування, студентських профспілках, молодіжних парламентах тощо. Узагальнено таку категорію можна позначити як суспільно-активна молодь. У сьогоднішніх умовах вона могла б стати реальним управлінським ресурсом Української держави.
Інноваційним механізмом виявлення управлінської здатності видається залучення юнаків і дівчат у рамках діяльності громадських структур до соціального проектування, яке у цьому випадку виступає певною моделлю управлінської діяльності та інструментом для прийняття рішень. Ефективність використання подібного методу обумовлена його специфікою: проекти надають можливість апробації ідей, концентрації індивідуальних та колективних зусиль, варіативності та пошуку оптимальних рішень. Стратегічна мета проекту - забезпечити ефективне виконання конкретного виду цільової діяльності (громадської, наукової, культурологічної, спортивної тощо) за допомогою управлінських технологій. Відносно кінцевого результату, таким чином, управлінська та цільова діяльність складають єдність. Саме цей аспект проектної діяльності - можливість занурення молоді у реальні управлінські відносини - співзвучний нашому баченню розв'язання проблеми виявлення управлінського потенціалу молоді.
Таким чином, до наявних механізмів пропонується додати новий процес - виявлення придатності суспільно-активної молоді через виконання соціальних проектів. Удосконалена модель залучення молоді до державного управління схематично зображена автором на рисунку.
Висновки. Аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів та експертних розробок свідчить, що єдиних стандартів виявлення управлінської здатності молоді не розроблено. Існуюча система залучення молоді до державного управління зорієнтована на обмежені кола молоді, яка вже довела свою перспективність для держави. Переважна частина молодих людей потрапляє до лав державного управління поза встановлених методів відбору. Недостатня задіяність молоді у реальних процесах прийняття рішень зумовлює необхідність пошуку нових методів виявлення та виміру управлінської здатності молоді. Можливим індикатором прояву управлінських можливостей молоді у сучасних умовах є виконання соціальних проектів.
Вважаємо, що запропонований механізм допоможе виявити та оцінити управлінський потенціал значної кількості молоді, яка претендує на заняття посад у системі органів державної влади.
На нашу думку, це сприятиме якісному оновленню персоналу, що унеможливить виникнення багатьох кризових ситуацій у сфері державного управління.
Подальша розробка даного напряму має полягати у встановленні суспільних передумов, які впливають на формування основних управлінських компетенцій (знань, умінь і навичок) у молодого покоління громадян України.
Список використаних джерел
1. Качество в ХХI веке. Роль качества в обеспечении конкурентноспособности и устойчивого развития / Под ред. Т.Конти, Ё.Кондо, Г.Ватсона. - М.: РИА "Стандарты и качество", 2005. - 280 с.
2. Оболенський О. Державна служба: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 344 с.
3. Сороко В. Оцінка ефективності діяльності державних службовців // Вісн. держ. служби України. - 2006. - № 2. - С. 20-26.
4. Мірчев М., Шереметов Г. Поліпшення результативності праці менеджерів з метою підвищення конкурентності організацій // Персонал. - 2005. - № 11. - С. 69-76.
5. Туренко Б.Г. Эффективность формирования кадров управления. - Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - 185 с.
6. Игнатов В.Г., Белолипецкий В.К. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы: контекст и современность. - Ростов н/Д., 2000. - 256 с.
7. Кузьмин В.А. Формирование лидерских качеств менеджеров в процессе преобразований. - Саратов, 2001. - 47 с.
8. Головатый Н.Ф. Социология молодежи: Курс лекцій / Межрегион. академия упр. персоналом. - К.: МАУП, 1999. - 223 с.
9. Плотніков П.В. Партнерство молоді та органів влади - шлях до прискорення соціалізації. - Донецьк: Поліграфіст, 2001. - 330 с.
10. Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні. - К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2002. - 211 с.
11. Закон України про державну службу // Вісн. держ. служби України. - 1995. - № 1. - Ст. 4, 19, 28.
12. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 11 лют. 2000 р. № 208 // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 16. - Ст. 665.
13. Про Програму підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 верес. 2003 р. № 1444 // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 37. - Ст. 1997.
14. Вдосконалення шляхів залучення молоді до державного управління та державної служби / Є.І.Бородін, І.А.Жданова, І.С. Жданова та ін. - К.: Держ. ін-т розвитку сім'ї та молоді, 2006. - 112 с.
15. Абалкин Л.И. Стратегия управления. - М.: Политиздат, 1975. - 79 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...