WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Використання інноваційних технологій при моделюванні державного управління освітою - Реферат

Використання інноваційних технологій при моделюванні державного управління освітою - Реферат


Реферат на тему:
Використання інноваційних технологій при моделюванні державного управління освітою
Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій розвитку суспільних процесів потребує від України вибору випереджувальної моделі подальшого розвитку та мобілізації суспільних ресурсів. Останнє суттєво впливає на систему освіти в цілому та її загальноосвітню складову зокрема. Інновації стають тим механізмом, який дає можливість здійснити в усіх галузях діяльності процес випереджального розвитку і забезпечити приєднання України до високотехнологічних держав [1].
Але минув той час, коли в українській освіті копіювали іноземні технології та запроваджували іноземні педагогічні системи. Сьогодні будь-яку інновацію, чи то на рівні освітнього закладу, району, міста, чи то на рівні держави, ми аналізуємо, систематизуємо, співвідносимо із вітчизняним досвідом. Творення власного педагогічного досвіду на основі інтеграції, традицій та інновацій - перспективний шлях розвитку української освіти у ХХІ ст.
Постановка проблеми. Управління інноваційними процесами в українській освіті здійснюється шляхом створення умов для їх формування, існування та розвитку, доведення результатів цих інноваційних процесів до широкого загалу, приведення у відповідність до міжнародних стандартів нормативно-правової бази для застосування освітніх інновацій.
Для того щоб ці умови були достатніми (у разі їх відсутності інноваційні процеси реалізуються у деформованому вигляді або не реалізуються взагалі) замало формального виконання усіх пунктів упровадження нововведень, необхідно створити ту випереджувальну модель державного управління освітою, яка дозволить безпосередньо впливати на кінцевий результат.
Аналіз останніх публікацій. Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні характеризується пошуком нових фундаментальних підходів до побудови моделей державного управління освітою. Саме тому важливим показником оновлення сучасної парадигми управління освітою є наукова та експериментальна робота в галузі моделювання державного управління освітою [2-5].
У Національній доктрині розвитку освіти серед пріоритетів державної політики визначено розробку і здійснення освітніх інновацій, які якісно змінюють мету, зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання, виховання й управління [1].
Пріоритетного значення набувають адресні та програмно-цільові функціональні інвестиції в людину, її творчий, науковий, інтелектуальний потенціали. При цьому важливе місце серед них займають інвестиції в наукове обґрунтування державного управління освітою, в тому числі - для побудови моделей.
Приведена в роботі А.О.Дегтяра загальновизнана класифікація методів прийняття державно-управлінських рішень визначає моделювання як один із найбільш ефективних способів отримання оптимального варіанта цих рішень, який також дозволяє краще від інших користуватись сучасними інноваційними технологіями із різних галузей суспільних та природничих наук [2].
Означимо деякі терміни, які стосуються освітніх нововведень.
Інновації, які суттєво змінюють освітній процес, визначають як освітні; ті, які суттєво змінюють педагогічний процес, - визначають як педагогічні.
Сукупність педагогічних інновацій класифікується за структурними компонентами і масштабністю застосування; зокрема масштабними інноваціями називаються ті, що суттєво змінюють мету, структуру, результат педагогічного процесу, і локальними - ті, що суттєво змінюють його форми, методи і засоби [1].
Як було зазначено вище, серед евристичних, колективних та інших технологій прийняття управлінських рішень ми уособлюємо методи моделювання, а серед них ті, що працюють за наявності статистичних (або інших кількісних) даних, до яких відносять і математичне моделювання державного управління освітою [2; 5].
Але розв'язання завдань державного управління освітою не зводиться лише до побудови кількісної моделі та виконання обчислень. Тому інноваційні технології при моделюванні державного управління освітою допускають застосування імітаційних (аналогових) моделей, моделювання з урахуванням невизначеності в системі тощо [2; 7-9].
Крім того, аналіз моделі передбачає визначення управлінського впливу на об'єкт управління за дотримання всіх встановлених обмежень [2; 5; 6].
Усі ці технології мають певні обмеження та недоліки: наприклад, методи врахування невизначеності під час прийняття державно-управлінських рішень занадто складні для комп'ютерної реалізації (навіть при надсучасних засобах інформатики), а при застосуванні теорії статистичних функцій проблемою стає визначення адекватності побудованих моделей реальним рішенням (об'єктам державного управління освітою) [2].
Побудова кількісної (читай: математичної) моделі також не позбавлена труднощів - модель потребує чіткого уявлення про мету функціонування системи (функція цілі) та визначення діапазону допустимих значень параметрів [2; 5].
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Отже, виникає потреба у масштабних інноваціях, тобто у розробці й застосуванні в державному управлінні освітою сучасних методів моделювання та новітніх інформаційних технологій, спеціально пристосованих до комп'ютерної реалізації підтримки прийняття державно-управлінських рішень в освіті, що забезпечать швидке та адекватне їх прийняття в реальному часовому режимі.
Тому метою даної статті є виділення серед множини освітніх інновацій моделювання як динамічного процесу державного управління освітою, який дає змогу шляхом створення оптимальних (випереджувальних) моделей безпосередньо та ефективно впливати на прийняття державно-управлінських рішень у галузі.
Виклад основного матеріалу. Повернемось ще раз до аналізу інновацій, які використовуються при моделюванні державного управління освітою. Тут слід відмітити дві типові технології, які застосовуються.
Описувальне моделювання - сюди входять інноваційні технології, які мають назву "евристичне моделювання", тобто вміння визначати логічні залежності, аналізувати та узагальнювати нагромаджений досвід із управління. Головним суб'єктивним засобом у цій групі методів є інтуїція. Таких інновацій серед освітніх моделей більшість.
Прикладом евристичного моделювання є сучасна поліструктурна модель управління інвестиційною діяльністю в школі.
Російські вчені визначають шість типів моделей управління інноваційною діяльністю (діяльністна,

 
 

Цікаве

Загрузка...