WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку - Реферат

Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку - Реферат

без включення їх у спеціальну організаційну структуру
За типом кадрів
Професійна аналітика здійснюється професійно підготовленими кадрами за відповідну винагороду.
Непрофесійна аналітика здійснюється людьми без спеціальної професійної підготовки
За ступенем відкритості для суспільства
Відкрита (публічна) аналітика характеризується публічною презентацією результатів аналізу.
Закрита аналітика: результати підпадають під державну, корпоративну або службову таємницю
За типом часової детермінації
Актуальна аналітика здійснюється в межах проблем сьогодення.
Ретроспективна аналітика орієнтована на проблеми минулого.
Прогностична аналітика орієнтована на віддалений результат тих чи інших дій або рішень
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналітика являє собою соціальне явище, що швидко розвивається, для якого характерні деякі закономірності. Найбільш важливою серед них є інституціоналізація аналітичної діяльності, яка стає поширеним і впливовим видом соціально-економічної діяльності, що все сильніше спирається на цінності, норми й стандарти, які формуються в суспільстві.
Відповідно до цієї закономірності в пострадянських країнах назріла необхідність активізації інтелектуальної діяльності взагалі й аналітичної зокрема. Це можливо тільки, якщо держава сформує свою політику у сфері аналітичного інтелекту.
Для цього потрібно:
По-перше, прийняти закон "Про аналітичну діяльність", внести зміни та доповнення у відповідні закони, які регулюють пріоритетні напрями розвитку науки й техніки, наукову й науково-технічнуекспертизу, науково-технічну інформацію, наукову й науково-технічну діяльність, які могли б увести в правове поле діяльність аналітичних центрів, сформувати механізми підтримки аналітики, створити для неї сприятливі соціально-економічні умови, закласти основи її ринкової інфраструктури.
По-друге, почати підготовку науково-методичної літератури з різних аспектів розвитку та реалізації інтелекту, організації і технологій аналітичної діяльності, застосування методів економічної, політичної та соціальної аналітики.
По-третє, у вищих навчальних закладах необхідно відкривати спеціальності та спеціалізації у сфері аналітичної діяльності, соціальної інженерії, політичних технологій, інтелектуального менеджменту, вводити у викладання такі наукові дисципліни, як "Аналітична діяльність", "Методологія та методи наукових досліджень", "Теорія систем та системний аналіз" тощо. Необхідна також зміна акценту навчання у вищих навчальних закладах з інформації про об'єкти на формування навичок володіння методами одержання й аналізу інформації.
По-четверте, сформувати у державі сучасну інфраструктуру аналітичної діяльності, що включала б тісну взаємодію державних і недержавних аналітичних центрів; підсистеми фінансування, підготовки й підвищення кваліфікації кадрів; методичну й видавничу бази, Інтернет-ресурси, офіційну статистику, банки та архіви аналітичної інформації.
Інституціоналізація аналітики веде до появи широкого спектра проблем, які неможливо вирішити без її застосування. Як такі виступають: прийняття управлінських рішень в умовах інформаційної невизначеності, забезпечення різних аспектів національної безпеки, дотримання екологічних балансів, забезпечення стійкого економічного розвитку, поєднання економічного й соціального зростання. Ці проблеми вимагають систематичного наукового супроводу, аналітичного моніторингу.
Уже сьогодні можна констатувати зростання ролі в суспільстві й державі державно-управлінської аналітики. При цьому особливо посилюється значущість конструктивної аналітики в процесах здійснення реформ. Досить впливова і суперечлива й деструктивна аналітика, особливо в періоди соціальних потрясінь, президентських і парламентських виборів.
Відбуваються суттєві структурні зміни аналітики, пов'язані з посиленням її професіоналізації та спеціалізації, поглибленням поділу праці. Стрімко йде всебічна технологізація аналітичної діяльності, насичення сучасним програмно-комп'ютерним забезпеченням, евристичними методами пізнання.
Не можна недооцінювати й становлення професійного співтовариства аналітиків, посилення відкритості аналітичної діяльності, її результатів, участь у ній національного інтелекту та організацій громадянського суспільства.
Список використаних джерел
1. Браун М.Пол. Посібник з аналізу державної політики: Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. - 243 с.
2. Веймер Девід Л., Вайнінг Ейден Р. Аналіз політики: Концепції і практика / Пер. з англ. І.Дзюба, А.Олійник; Наук. ред. О.Кілієвич. - К.: Основи, 1998. - 654 с.
3. Де Боно Э. Латеральное мышление. - СПб.: Питер Паблишинг, 1997. - 320 с.
4. Диксон П. Фабрики мысли. - М.:ООО "Изд-во АСТ", 2004. - 505 с.
5. Кальниш Ю.Г. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 272 с.
6. Князева Л.В., Тавокин Е.П. Информационно-аналитическое обеспечение социального управления // Социология власти. - 2005. - № 4. - С. 5-22.
7. Малкин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: Учеб. для вузов. - М.: Издат. дом ГУВШЭ, 2004. - 400 с.
8. Материалистическая диалектика: В 5 т. - Т.2.: Субъективная диалектика / Под общ. ред. Ф.В.Константинова и В.Г.Маратова; Отв. ред. В.Г.Иванов. - М.: Мысль, 1982. - 285 с.
9. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления: Практ. пособие. - Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000. - 432 с.
10. Нейсбит Дж. Мегатренды / Пер. с англ. М.Б.Левина. - М.: ООО "Изд-во АСТ", ЗАО НПП "Ермак", 2003. - 380 с.
11. Пал Леслі А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І.Дзюба. - К.: Основи, 1999. - 422 с.
12. Парсонс В. Публічна політика. Вступ до теорії й практики аналізу політики: Пер. з англ. - К.: Видавн. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. - 520 с.
13. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність: Посіб. для аналітика неприбутк. орг. - К.: Центр інновацій та розвитку, 2002. - 96 с.
14. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність у державному управлінні: технологічний аспект // Актуальні проблеми державного управління. - Д.: ДФ УАДУ, 2000. - Вип. 3 (3). - С. 27-48.
15. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: Підруч. для науковця. - К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006. - 302 с.
16. Туронок С.Г. Политический анализ: Курс лекций: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2005. - 360 с.
17. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник. - М.: Изд-во "Экзамен", 2005. - 528 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...