WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні - Реферат

Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні - Реферат

у кілька разів відстає від розвинених країн (2-3 %). Резервом тут слід вважати не прямолінійне скорочення штатів, а реструктуризацію апаратів міністерств для підсилення інституційної спроможності, зокрема, з аналізу і розроблення політики у відповідній сфері з метою підвищення якості державної політики, а також з питань партнерської взаємодії з організаціями громадянського суспільства, прямого діалогу з громадянами, підготовки і надання відповідної інформації про діяльність ЦОВВ.
Актуальною проблемою є професіоналізація державного управління, в основі якої має бути фундаментальна академічна підготовка (на рівні бакалавра, магістра, кандидата і доктора наук), доповнена періодичним оперативним і ситуативним підвищення кваліфікації та стажуванням [7]. Особливої уваги потребує підготовка вищих державних службовців, що обіймають посади І - ІІІ категорій (близько 7,6 тис. осіб) [5]. З метою уточнення потреб у професійному навчанні слід прискорити класифікацію державних посад та розроблення посадових інструкцій.
Робота в напрямі професіоналізації не дасть позитивних результатів без реального, а не декларативного, розмежування в ЦОВВ політичних та адміністративних посад. Ця проблема буде предметом спеціального обговорення XVIII Міжнародним конгресом з підготовки вищих державних службовців "Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки", що відбудеться 15 - 17 червня 2005 р. в Національній академії державного управління при Президентові України. Його учасниками будуть керівники державних служб та головних національних закладів з професійного навчання персоналу державного управління країн Європи, Америки, Азії. Доцільно повер­нутися до запровадження адміністративних посад державних секретарів у міністерствах. Водночас рівень політичної відповідальності міністрів має бути значно підвищений.
Перетворення членів уряду на політичних діячів вимагає розв'язання проблеми повноцінного правового забезпечення розподілу політичних й адміністративних посад, зокрема створення відповідних механізмів реалізації статусу як політичних діячів, так і професійних державних службовців. Доцільним є введення посад політичного заступника міністра, оскільки без нього міністр не має підтримки у своїй політичній діяльності як в самому міністерстві, так і за його межами, а також політичних радників. Реалізація статусу професійних державних службовців передбачає, насамперед, забезпечення перебування керівника апарату міністерства на посаді незалежно від змін політичного курсу і політичних діячів. У цьому плані заслуговує на увагу угорський досвід запровадження інституту "Старшої державної служби" [11].
З метою залучення й утримання кваліфікованих працівників слід значно підвищити заробітну плату державних службовців ЦОВВ. Це також значно знизить ризик корупції.
Проблема комплексного реформування державного управління має принаймні ще два ключових аспекти. По-перше, аспект чіткого визначення і збереження притаманних саме державі функцій та передачу решти функцій іншим суб'єктам суспільно-економічної діяльності. По-друге, запровадження сучасних стандартів здійснення державного управління (демократичність, відкритість, прозорість, професійність, підзвітність тощо).
Щодо першого аспекту удосконалення державного управління, то мають бути враховані міжнародна і національна класифікації видів (економічної) діяльності. Ці види (їх 17, включаючи "Державне управління") визначені та рекомендовані для впровадження іншим країнам ООН у 1948 р. (оновлені версії 1989 р. і 2003 р.), законодавчо прийняті й є обов'язковими в межах ЄС з 1990 - 1993 рр., а також використовуються в Україні з 1997 р. [8].
Стосовно другого аспекту, то враховуючи основні вади вітчизняної системи державного управління та шляхи їх подолання, що окреслені, приміром, у Загальній оцінці країни (Україна), здійсненій Представництвом ООН в Україні в 2004 р., слід відмітити необхідність залучення громадян до процесу державного управління [4].
Таким чином, можна сформулювати наступні пропозиції щодо подальшого реформування системи ЦОВВ в Україні.
1. За результатами функціонального обстеження, аналізу й узагальнення його результатів та на підставі класифікації видів діяльності систематизувати і типізувати функції, скоригувати кількість та перелік міністерств, інших органів виконавчої влади центрального рівня та закріпити це в спеціальному законі.
2. Надати міністерствам реальні можливості спрямовувати, координувати і контролювати діяльність усіх інших органів виконавчої влади центрального рівня, насамперед, передавши міністрам від віце-прем'єр-міністрів відповідні керівні повноваження щодо конкретних органів.
3. Зменшити кількість типів органів виконавчої влади до трьох, а саме, міністерства, державні комітети та урядові органи державного управління, перетворивши останні на самостійні органи (не в складі ЦОВВ) та закріпивши за ними функції оперативного вирішення невід­кладних конкретних проблем, окремі функції державного управління або надання управлінських послуг у певних секторах діяльності.
4. Виходячи з актуальності й складності, масштабності й багатоаспектності проблем євроінтеграції для їх вирішення в Україні створити міністерство європейської інтеграції.
5. Відповідно до назрілої комплексної проблеми територіального і місцевого розвитку утворити міністерство розвитку територій, адже територіальні диспропорції вражаючі.
6. Враховуючи потребу в реформуванні сфери державного управління, на яку з Державного бюджету України в 2003 р. витрачено понад 10 млрд. грн. і в якій у зазначеному році працювало близько 1 млн. осіб, важливо утворити міністерство державного управління та адміністративної реформи. В його складі можна передбачити департамент державної служби з наданням йому функцій генерального робото­давця для персоналу органів виконавчої влади ("загальнодержавний відділ кадрів").
7. Здійснити інші заходи, спрямовані на удосконаленнямеханізмів державного управління (реструктуризація центральних апаратів, здійснення класифікації посад та розроблення посадових інструкцій, розмежування політичних і адміністративних посад, підвищення заробітної плати, професійне навчання тощо).
Список використаних джерел
1. Виступ Президента України Віктора Ющенка у Верховній Раді перед голосуванням щодо затвердження Юлії Тимошенко на посту Прем'єр-міністра України 4 лютого 2005 р. // http://www.president.gov.ua/activity/322604235.html.
2. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Монографія / За заг. ред. В.Д.Бакуменка, В.М.Князєва; Кол. авт.: В.Д.Бакуменко (кер. автор. кол.), Л.М.Гогіна, І.В.Козюра, С.О.Кравченко, Ю.Г.Кальниш, Л.Г.Штика. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 172 с.
3. Журавський В.С. Джерело закладено в самій ідеї // Голос України. - 2005. - 1 берез.
4. Загальна оцінка країни. Україна / Агентства ООН в Україні. - К., 2004. - 136 с. // http://www.un.kiev.ua/ua/cca/.
5. Кількість державних службовців, які займають посади керівних працівників та спеціалістів за категоріями станом на 31.12.2004 р. // http://www.guds.gov.ua/document/41923;/ds.htm.
6. Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн. - Х.: Торнадо, 2001. - 352 с.
7. Луговий В.І. Професійна підготовка державно-управлінських кадрів у контексті сучасних тенденцій // Вісн. НАДУ. - 2004. - № 3. - С. 11-20.
8. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації діяльності та продукції: стан та перспективи розвитку // Наук. вісн. Держ. акад. статисти­ки, обліку та аудиту. - 2004. - Вип. 2.
9. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 6.
10. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі / Я.Гонцяж, Н.Гнидюк, В.Гуменюк, О.Куленкова - К.: Міленіум: Вид-во УАДУ, 2001. - 184 с.
11. Gajduschek G., Dethier J.-J. Hungary: overview, World Bank, 2002 // http://www1. worldbank.org/publicsector/civilservice/.

 
 

Цікаве

Загрузка...