WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Історичні передумови становлення регіонального аспекту державного управління в Україні впродовж 1950-1991 рр. - Реферат

Історичні передумови становлення регіонального аспекту державного управління в Україні впродовж 1950-1991 рр. - Реферат

шляхом державного планування уніфікованого, соціально-економічного розвитку республік, яке централізовано визначалося і жорстко контролювалося московськими планувальниками. Регіональна політика СРСР, яка ототожнювалася з "розміщенням продуктивних сил" і на практиці здійснювалась шляхом спрямування робочої сили до місць знаходження енергоносіїв і їх заселення, здійснювалась здебільшого примусово, принципово спрямовувалась на виконання загальнодержавних завдань, пов'язаних з освоєнням багатих на природні ресурси північно-східних територій і використанням їх як паливно-енергетичної бази.
По-друге, характерними рисами регіонального управління досліджуваного періоду були нехтування партійного керівництва СРСР вирішувати проблемні питання розвитку республік у поєднанні з бюрократизмом і суб'єктивізмом чиновників Держплану у підходах до розподілу ресурсів капіталовкладень, що призвело до поглиблення міжрегіональних диспропорцій у рівнях соціально-економічного розвитку та невдоволення громадян. Спроби М.Хрущова у 1957 р. реформувати регіональне управління шляхом делегування раднаргоспам повноважень щодо розміщення капіталовкладень і визначення кон'юнктури місцевих економік і М.Горбачова у 1991 р. започаткувати відцентрові тенденції у регіональному управлінні шляхом демонополізації державної влади мали епізодичний характер, були короткочасними і призвели до неочікуваних наслідків: у першому випадку до поновлення централізованої системи ухвалення рішень, а в другому - до краху СРСР.
Перспективами подальших розвідок у предметній сфері можна визначити проведення досліджень у напрямі комплексного, міждисциплінарного вивчення передумов і становлення регіонального управління впродовж інших періодів історії України, його правового, інституційно-фінансового забезпечення політичних, соціально-економічних аспектів, їх наукового обґрунтування з метою сприяння кращому розумінню, осмисленню регіональної проблематики та визначенню перспективних шляхів щодо оптимізації регіонального управління в контексті здійснюваних в країні сучасних реформувань.
Список використаних джерел
1. Барциц И.Н. Договорное регулирование федеративных отношений / Конституция Российской Федерации // http://constitution.garant.ru/DOC_889891.htm станом на 10.04.2007 р.
2. Бжименский Ю.А. Проблемы народонаселения при социализме: политико-экономические аспекты. - М.: Мысль, 1974. - 214 с.
3. Богорад О.Д., Невелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка: Словник-довідник / НДІ соціально-економічних проблем міста. - К.: НДІСЕП, 2004. - 346 с.
4. Горбачев М.С. Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду КПСС. - М.: Политиздат, 1986. - 126 с.
5. Економічний словник-довідник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.В.Мочерного. - К.: Феміна, 1995. - 368 c.
6. Железко С.Н. Социально-демографические проблемы в зоне БАМа. - М.: Статистика, 1980. - 183 с.
7. Закон СССР об экономической самостоятельности Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР // Законодательство России. - http://www.bestpravo.ru/ussr/data01/tex11134.htm станом на 12.04.2007 р.
8. Закон Української РСР про економічну самостійність Української РСР / Система інформаційно-правового забезпечення "Ліга: Закон" станом на 10.04.2007 р.
9. Законопроект СССР "Общие принципы для перестройки управления экономикой и социальной отраслью в Союзных республиках на основании расширения их суверенных прав, самоуправления и самофинансирования" // Правда. - 1989. - 14 марта. - С. 3.
10. Злобин И.Д. Советские финансы. - М.: Прогресс, 1975.
11. Кваша А.Я. Проблемы социально-демографического развития СССР. - М.: Статистика, 1974. - 180 с.
12. Лукинов И.И. Проблемы демографической политики // Экономика. Демография. Статистика / АН СССР. - М.: Наука, 1990.
13. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. - К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. - 254 с.
14. Народное хозяйство СССР в 1965 году: Стат. ежегодник / ЦСУ СССР. - М.: Финансы, 1966.
15. Народное хозяйство СССР в 1987 году: Стат. ежегодник / Госкомстат СССР. - М.: Финансы и статистика, 1988.
16. Народное хозяйство СССР в 1988 году: Стат. ежегодник / Госкомстат СССР. - М.: Финансы и статистика, 1989.
17. Народное хозяйство СССР в 1989 году: Стат. ежегодник / Госкомстат СССР. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 766 с.
18. Народное хозяйство СССР в 1990 году: Стат. ежегодник / Госкомстат СССР. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 752 с.
19. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. - М.: Экономика, 1978.
20. Про реалізацію Закону "Проекономічну самостійність Української РСР": Постанова Верховної Ради Української РСР від 3 серп. 1990 р. № 143-XII / Система інформаційно-правового забезпечення "Ліга: Закон" станом на 10.04.2007 р.
21. О совершенствовании деятельности республиканских органов управления: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. № 824 // О коренной перестройке управления экономикой. - М.: Политиздат, 1988. - С. 208-235.
22. О мерах по дальнейшему повышению роли и усилению ответственности Советов Народных Депутатов за ускорение социально-экономического развития в свете решений XXVII съезда КПСС: Постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 25 июля 1986 г. № 876 // Законодательство России. - http://www.bestpravo.ru/ussr/ data02/tex12281.htm станом на 12.04.2007 р.
23. Приблуда A.С. Компетенция совнархоза и его отраслевых управлений. - М.: Госюриздат, 1960.
24. Романюк С.A. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / За ред. С.Максименка; Київ. центр Ін-ту Схід-Захід. - К.: "Міленіум", 2001. - С. 13-40.
25. Селиверстов В.Е. Современные тенденции региональной политики в России // Регион: экономика и социология. - 1995. - № 3. - С. 26-31.
26. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.І.Шевчука. - К.: Либідь, 1991. - 512 с.
27. Українська регіональна політика не знижує нерівність розвитку територій // Інформ. бюл. Міжнар. центру перспект. дослідж. - 2004. - Число 218. - С. 1-2.
28. Функции и структура органов управления, их совершенствование / Под ред. Г.Х.Попова. - М., 1973.
29. Шерметов M.K. Финансы СССР. - М.: Финансы и статистика, 1987.
30. Штульберг Б.М., Введенский В.Т. Региональная политика России. Теоретические основы, задачи и методы реализации. - М.: Гелиос АРВ, 2000.
31. Barry D.L. Outside Moscow: Power, Politics and Budgetary Policies in Soviet Republics. Columbia University Press, New York, 1987.
32. Barry D.L., Nechemias C. Half full or half empty: the debate over regional equality, Slavic Review, 1981. - No. 40. - Р. 366-383.
33. Belkindas М.V. Soviet Regional Economic Autonomy: Baltics versus Moscow. Delphic Associates, Falls Church, VA, 1989.
34. Jensen R., Shabad T., Wright A. Soviet Natural Resources in the World Economy. University of Chicago Press, Chicago, 1983.
35. Ozornoy G.I. Some Issues of Regional Inequality in the USSR under Gorbachev, Carleton University, Department of Geography, Ottawa, Regional Studies, 1991. - Vol. 25.5. - P. 381-393.
36. Schroeder G.E. Nationalities and the Soviet economy // M.A.Beissinger, L.Hajda (еds). Nationalities in Soviet Politics and Society, 1990.
37. Winiecki J. The Distorted World of Soviet Type Economies, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...