WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції - Реферат

Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції - Реферат

інформаційно-аналітичного забезпечення райдержадміністрацій та рівень упорядкованості інформаційних потоків у райдержадміністрації.
Висновки. Ключовий висновок проведеного дослідження полягає в тому, що високі потреби щодо інформаційно-аналітичного забезпечення райдержадміністрацій, які переважають існуючий рівень інформаційної компетентності службовців в умовах поганої упорядкованості інформаційних потоків свідчать про необхідність урахування цих проблем під час реформування районного рівня виконавчої влади. Суттєва різниця між показниками рівня потреб райдержадміністрацій в інформаційно-аналітичному забезпеченні та кваліфікації їх співробітників, високий рівень інформаційного навантаження на службовців зумовлюють актуальність запровадження системи цільової підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для такого напряму діяльності. Передусім у процесі цієї підготовки службовці мають отримати знання та уміння щодо розширення кола джерел інформації, які беруться до уваги під час прийняття рішень, здійснення відбору необхідної інформації, перевірки її на достовірність, аналізу альтернативної інформації, налагодження зворотного зв'язку тощо.
З цього логічно випливає, що інформаційно-аналітичне забезпечення районних державних адміністрацій вимагає суттєвого вдосконалення. Сучасна його система відповідає "виконавській" моделі організації діяльності райдержадміністрації. Але перехід до "сервісної" моделі, що є потребою часу, поставить перед службовцями вимоги з розширення інформаційного середовища вироблення та прийняття управлінських рішень, їх прозорості, встановлення ефективного зворотного зв'язку з інституціями приватного та суспільного секторів. Інформаційно-аналітичне забезпечення якнапрям діяльності слід визначити одним із провідних і передбачити з урахуванням цього відповідні зміни функцій та структури органів виконавчої влади на районному рівні.
Інший висновок полягає у необхідності адекватної інтерпретації інформації із середовища, що, у свою чергу, вимагає залучення інформаційно-аналітичних ресурсів приватного та суспільного секторів. Як наслідок має бути впорядковано вхідні потоки інформації, забезпечивши при цьому збалансовану подачу інформації з усіх джерел з урахуванням функціонального навантаження для державного управління та громади. Якщо поглянути з середини процесу, то модифікація внутрішньосистемного обігу інформації має бути спрямованою на максимальне спрощення процедур її надходження та обробки, упорядкування інформаційних потоків у райдержадміністрації. Результатом такого підходу має стати підвищення оперативності опрацювання інформації, досягнення рівномірності інформаційного навантаження на службовців, прискорення процесів даного інформаційного обміну тощо.
Подальші дослідження визначеної нами проблеми мають полягати у виробленні та обґрунтуванні сучасної ефективної організаційної структури інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих органів державного управління, що відповідала б новим їх функціям в умовах трансформації системи публічного управління в Україні.
Список використаних джерел
1. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 328 c.
2. Бородянський Ю., Саєнко Ю. Аналіз соціальних ситуацій: міждисциплінарність, адекватність, інформаційна повнота // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2000. - № 2. - С. 33-42.
3. Державне управління: Словник-довідник / Уклад.: В.Д.Бакуменко та ін.; За заг. ред. В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.
4. Дєгтяр А.О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення. - Х.: Вид-во ХарPI НАДУ "Магістр", 2004. - 224 с.
5. Дрешпак В.М. Прес-служба установи, організації, підприємства: Навч. посіб. - Д.: Журфонд, 2006. - 124 с.
6. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. - Ростов н/Д.: Изд. центр "МарТ", 2000. - 448 с.
7. Ібрагімова І.М. Інформаційна підтримка державного управління в Україні: основні засади та перспективи // Держ. упр. в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади / За ред. Н.Р.Нижник, В.М.Олуйка. - Л.: Львів. політехніка, 2002. - С. 306-319.
8. Інформаційно-аналітичне забезпечення районної державної адміністрації: Аналіт. звіт. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. - 12 с.
9. Липовська Н. Особливості управління комунікаційним простором у державній митній службі // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. - Д.: ДРІДУ УАДУ, 2003. - № 2 (12). - С. 154-171.
10. Мартиненко В. Соціальні системи: формування, розвиток, управління // Вісн. УАДУ. - 2002. - № 2. - С. 29-33.
11. Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів: Монографія / А.О.Дєгтяр, О.Ю.Амосов, В.М.Мартиненко та ін.; За заг. ред. А.О.Дєгтяра. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006. - 300 с.
12. Мосов С. Принципи самоорганізації і підхід до їх реалізації у процесі державного управління // Вісн. УАДУ. - 2001. - № 2. - Ч. 1. - С. 93-99.
13. Нижник Н., Мосов С. Формування рішень органами державного управління // Вісн. УАДУ. - 2000. - № 2. - С. 13-18.
14. Пал Л. Аналіз державної політики / Пер. з англ. І.Дзюб. - К.: Основи, 1999. - 422 с.
15. Почепцов Г.Г. Разведывательные методы анализа для системы принятия решений // Теория и практика управления. - 2004. - № 12. - С. 2-6.
16. Ребкало В.А., Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г. Політична аналітика та прогнозування: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 60 с.
17. Романов В.Є., Рудік О.М., Брус Т.М. Вступ до аналізу державної політики. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 238 с.
18. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1991. - 224 с.
19. Саймон Г. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції: Пер. з англ. - Вид. перероб. і доп. - К.: АртЕк, 2001. - 392 с.
20. Системи підтримки прийняття рішень / В.Ф.Ситник, О.С.Олексюк, В.М.Гужва та ін. - К.: Техніка, 1995. - 162 с.
21. Тертичка В.В. Квазіінформаційні стратегії як загроза становленню аналізу політики // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук.пр. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2005. - Вип. 1 (19). - С. 20-29.
22. Щёкин Г.В. Теория социального управления: Монографія. - К.: МАУП, 1996. - 408 с.
23. Эшби У.Р. Общая теория систем как новая научная дисциплина. Исследования по общей теории систем: Сб. пер. / Общ. ред. В.Н.Садовского и Э.Г.Юдина. - М.: Прогресс, 1969. - С. 125-142.

 
 

Цікаве

Загрузка...