WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Аналiз закону про мiсцеве самоврядування. Роберт агранофф - Реферат

Аналiз закону про мiсцеве самоврядування. Роберт агранофф - Реферат

органи "незалежно здiйснюють
наданi їм повноваження". Незрозумiло на чому робиться наголос -- на
незалежностi чи на наданих повноваженнях. Нарештi, у варiантi комiсiї
немає справдi чiткого розмежування ролей мiж мiсцевою державною
адмiнiстрацiєю та органами мiсцевого самоврядування, крiм положення
статтi 58 про те, що органи виконавчої влади не повиннi втручатися у
законну дiяльнiсть мiсцевої влади. У варiантi АМУ провадиться чiткiше
розмежування мiж мiсцевою держадмiнiстрацiєю та мiсцевою
адмiнiстрацiєю. Бiльш важливе те, що згiдно з бiльшим наголосом на
автономiю у варiантi АМУ ним передбачається слабший контроль згори, а
це захищає фiнансово-бюджетне i поточне мiсцеве самоврядування. У
статтях 62 i 63 цього варiанту райони та областi трактуються як
регiональнi органи, що складаються з органiв мiсцевого врядування, якi
покликанi визначати й розв'язувати мiсцевi проблеми, з якими не здатнi
впоратися мунiципалiтети. Делегування надто складних проблем цим
органам влади так би мовити "другого ярусу" не передбачається, а
контроль знизу-догори будується за зразком регiонiв у Францiї та
провiнцiй в Iспанiї. Цей варiант трактує ланцюжок контролю у бiльшiй
вiдповiдностi iз законами, ухваленими iншими новими незалежними
країнами Центральної та Схiдної Європи.
Повноваження мiсцевих органiв влади. Тут спостерiгаємо численнi
вiдмiнностi. У варiантi УАМ зроблено спробу обумовити самостiйнi й
незалежнi повноваження органiв мiсцевого самоврядування i вiд цi
функцiї вiд тих, якi має виконувати держава. Стаття 47 є намаганням
визначити як делегованi, так i визначенi безпосередньо на мiсцях
повноваження. Бiльш важливо, що у Статтi 48 перелiчено самостiйнi
та/або незалежнi обов'язковi повноваження, що узгоджується з функцiями
мiсцевого a ,."`o$c" --o у бiльшостi демократичних країн. Стаття 49
обумовлює обмеженi делегованi повноваження, бiльшiсть з яких належить
до повсякденних функцiй (такi як реєстрацiя, лiцензування тощо). Таким
чином, органи мiсцевого самоврядування вiдсторонено вiд виконання
деяких загальнодержавних функцiй, зокрема значних функцiй держави
загального добробуту, якi звичайно є частиною загальнодержавної
системи. У варiантi Комiсiї Стаття 27 не досить чiтко визначає
незалежнi та делегованi функцiї. Стаття 32 подає перелiк функцiй
держави загального добробуту, значних i дрiбних, що переданi з
державного рiвня на мiсця. Вiдповiдальнiсть за соцiальну структуру,
делегована у проектi Комiсiї, набагато перевищує можливостi органiв
мiсцевого самоврядування будь-де. У бiльшостi країн Захiдної Європи
соцiальна безпека вiднесена до суто державних функцiй. Немає чiтко
встановлених меж мiж компетенцiями, якi, як сказано у Конституцiї,
повиннi бути розмежованi органiчним законом. Виглядає на те, що всi
повноваження можуть делегуватися органам мiсцевого самоврядування, що,
безсумнiвно, перевищує їхню здатнiсть виконувати основнi мiсцевi
функцiї i руйнує самоврядування. Я не знаю жодної нинi iснуючої
демократичної країни iз справжнiм самоврядуванням, яка б не
розмежувала такi функцiї, вiддавши деякi з них центральному урядовi, а
деякi -- на мiцевий чи iнший рiвень.
Європейська Хартiя. Без сумнiву, варiант УАМ узгоджується з
Хартiєю, в той час як варiант Комiсiї у декiльком мiсцях "суперечить"
її духовi. Стаття 3 Європейської Хартiї передбачає право й здатнiсть
мiсцевої влади "регулювати й порядкувати iстотною частиною громадських
справ, беручи їх пiд свою вiдповiдальнiсть та в iнтересах мiсцевого
населення". Стаття 4 наголошує на залишкових повноваженнях мiсцевих
органiв (робити те, що не заборонено), повнiй свободi дiй на власний
розсуд та здiйсненнi найбiльш наближеного до громадян контролю, якщо
це не суперечить законовi та конституцiї. Варiант УАМ передбачає це, а
варiант Комiсiї -- перешкоджає цьому. Стаття 6 Хартiї заохочує до
самовизначення на мiсцях структури, порядку й процедури. Варiант
Комiсiї (див. Статтю 48) переповнений приписами, як слiд поводитися.
Варiант УАМ у статтi 37 залишає цi питання бiльш вiдкритими. Стаття 9
передбачає власнi джерела доходiв мiсцевої влади та прийняття рiшень у
фiнансовобюджетнiй сферi на мiсцях, що набагато чiткiше виписано у
варiантi УАМ, нiж Комiсiї. Нарештi, положення статтi 11 Хартiї про
засоби судового захисту набагато чiткiшi й зрозумiлiшi у варiантi УАМ.
У варiантi Комiсiї про це згадується тiльки опосередковано.
Заключнi зауваження. Цiлком зрозумiло, що без закону про мiсцеве
самоврядування Конституцiя породжуватиме протирiччя мiж рiзними
рiвнями влади, доки iснуватиме кiлькаярусна система урядування в
областях i районах. Щоб мати справжню систему самоврядування,
необхiдно встановити рiвновагу мiж контролем центральної влади i
субнацiональною автономiєю. Варiант Комiсiї передбачає централiзацiю
влади на рiвнi центрального уряду, в той час як варiант УАМ бiльш
близький до досягнення такої рiвноваги. Оскiльки Європейська Хартiя
чiтко визначає сфери мiсцевої автономiї, варiант УАМ узгоджується з
нею, а варiант Комiсiї -- нi.

 
 

Цікаве

Загрузка...