WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Аналiз закону про мiсцеве самоврядування. Роберт агранофф - Реферат

Аналiз закону про мiсцеве самоврядування. Роберт агранофф - Реферат

Аналітичний матеріал. АНАЛIЗ ЗАКОНУ ПРО МIСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ. Роберт Агранофф
З двох законопроектiв, аналiз яких подано у цiй статтi, один є
проектом "Закону України про мiсцеве самоврядування", розробленого
робочою групою, сформованою з представникiв Фонду сприяння мiсцевому
самоврядуванню україни, Асоцiацiї мiст України (АМУ), Мiнюсту,
науковцiв рiзних навчальних закладiв України. Безперечно, цей
законопроект пiдтримується Президентом. Другий законопроект створений
комiсiєю Верховної Ради з питань державного будiвництва, дiяльностi
рад i мiсцевого самоврядування. Поза сумнiвом, цей варiант розроблений
депутатами вiд рiзних фракцiй Ради.
Замiсть детального порiвняння двох законопроектiв, я подаю їх
аналiтичний розгляд стосовно чотирьох головних аспектiв
самоврядування: 1) вiдноснi ступенi фактичної мiсцевої автономiї в
урядуваннi й незалежностi вiд вищепокладених органiв влади; 2)
автономний бюджетно-фiнансовий контроль i здатнiсть збирати та
витрачати кошти з власних джерел; 3) ступiнь незалежностi вiд нагляду
й контролю згори; 4) повноваження, що ними надiленi мiсцевi органи
влади. Закiнчується стаття порiвнянням законопроектiв, розроблених АМУ
та комiсiєю Верховної Ради, з Європейською хартiєю мiсцевого
самоврядування.
Мiсцева автономiя. Безсумнiвно, проект закону, поданий АМУ, є
реальною спробою створення закону про мiсцеве самоврядування у
традицiях демократичних країн. У статтях 4-11 викладено деякi основнi
усталенi положення, а стаття 8.2 обумовлює, що державне втручання
забороняється. Окрiм того, чiтко викладено й iншi обмеження ( напр.,
Ст. 3), а Стаття 73 гарантує право судового розгляду скарг та питань,
пов'язаних з владою. Законопроект, запропонований комiсiєю Верховної
Ради, розглядає мiсцевi одиницi не стiльки як незалежнi одиницi, а
радше як частину механiзму районних, обласних та державних органiв
влади. Хоча слово "самоврядування" зустрiчається по всьому тексту
законопроекту, запропонованого комiсiєю, а виклад мiстить бiльше
подробиць (така деталiзацiя пiдриває автономiю), присутня послiдовна
двоїстiсть мiж "проголошеними повноваженнями" i "делегованими сферами"
компетенцiї. Стаття 27 є добрим прикладом, хоча є чимало iнших, де
деталiзацiя рiвнозначна розподiловi повноважень державної влади на
мiсцевому рiвнi, залишаючи надто мало мiсця автономiї. У багатьох
випадках мiсцеве самоврядування виступає просто як посередник для
виконання державних, обласних i районних програм, а не як органи з
незалежними повноваженнями (див. Ст. 26, 28, 46-48). Цей варiант не
передбачає також чiткого розподiлу повноважень центральної та мiсцевої
влад. На противагу йому, законопроект, поданий АМУ, виразно окреслює
повноваження органiв мiсцевого самоврядування.
Фiнансово-бюджетна автономiя. Обидва варiанти мiстять спроби
встановити визначенi державою мiнiмуми державних видаткiв на мiсцевому
рiвнi, а також систему субвенцiй -- субсидiй, асигнувань, передання
деяких податкiв -- що забезпечує, принаймнi у законi, здатнiсть
органiв мiсцевого самоврядування функцiонувати. Такi
фiнансово-бюджетнi гарантiї становили проблему у багатьох iнших
системах, оскiльки надходження не встигають за потребами держави
загального добробуту i центр
' +(h s собi бiльшу частку. У варiантi, запропонованому комiсiєю,
право на мiсцевий бюджет виглядає так, нiби фiнансове планування на
мiсцях iснує лише (напр., Ст. 28) для того, щоб визначати, скiльки
коштiв треба для втiлення рiшень, ухвалених згори, пiсля чого
субсидується певна сума. Проект УАМ передбачає ширше
фiнансово-бюджетне самоуправлiння, нiж проект комiсїї, у якому всi
види фiнансування бiльшою мiрою прив'язанi до державних функцiй.
Стаття 28 законопроекту комiсiї вiддiляє питання бюджетного
забезпечення адмiнiстративних функцiй держави вiд тих
фiнансово-бюджетних питань, що вирiшуються мiсцевими органами
вiдповiдно до потреб у мiсцевих послугах. Варiант АМУ мiстить набагато
чiткiшi положення про мiсцевi податковi збори та iншi засоби контролю
за надходженнями, якi здiйснюються виборними посадовими особами
мiсцевих органiв влади. Втiм, обидва варiанти мiстять положення, якi
надають органам мiсцевого самоврядування право обкладати податками
мiсцевi пiдприємства, що розширює можливостi мiсцевої влади в
отриманнi надходжень.
Засоби мiжурядового контролю. Тут не йдеться, як уже зазначалося
ранiше, про те, що варiант комiсiї, у порiвняннi з варiантом АМУ,
робить менше для сприяння змiцненню контролю мiсцевої влади над
мiсцевими справами. Виглядає на те, зокрема, що Стаття 27 надає
органам мiсцевого самоврядування небагато незалежних повноважень.
Iснує нечiтке i досить плутане розмежування мiж вiдповiдними
повноваженнями владних органiв рiзних рiвнiв, що не узгоджується з
новою Конституцiєю. Скажiмо, всюди у проектi йдеться про делегування
повноважень обласним, районним та мiсцевим органам влади центральною
владою. У статтi 58 сказано, що мiсцевi

 
 

Цікаве

Загрузка...