WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація підприємництва, ринку та конкуренції - Реферат

Організація підприємництва, ринку та конкуренції - Реферат

прийнятих органами, що видають ліцензії на здійснення такої діяльності. Вона також визначає кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють розгляд заяв про видачу відповідним органом ліцензій на здійснення підприємницької діяльності, встановлює порядок підготовки та атестації таких фахівців.
Принципи підприємницької діяльності: вільний вибір видів діяльності, залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян; самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів вироблюваної продукції; встановлення цін відповідно законодавства; вільний найм працівників; залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством; вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством. Самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності,використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки є на свій розсуд.
Закон України "Про інвестиційну діяльність " (13.03.1992 р.) визначає джерела ресурсів (інвестицій) для створення та діяльності підприємств.
Інвестиціями визнаються всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об ' єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.
До них належать: 1.кошти, цільові банківські вклади, паі, акції та інші цінні папери; 2.рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності) ; 3. майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; 4 .сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виробництва, але не запатентованих; 5.права користування землею, водою, ресурсами, обладнанням, а також інші майнові права; 6 .інші цінності.
Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.
Джерела фінансування інвестиційної діяльності: 1 . власні фінансові ресурси інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження та заощадження громадян, юридичних осіб тощо); 2 . позичкові фінансові кошти інвестора (облігаційні позики, банківські і бюджетні кредити) ; 3. залучені фінансові кошти інвестора (кошти від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб) ; 4. бюджетні інвестиційні асигнування; 5. безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
Форми державного регулювання інвестиційної діяльності зводяться до управління державними інвестиціями та регулювання умов інвестиційної діяльності. Управління державними інвестиціями здійснюють органами влади на базі відповідних планів.
Регулюють умови інвестиційної діяльності шляхом: 1. системи податків з диференціацією об ' єктів оподаткування, податкових ставок і пільг; 2. проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі шляхом прискореної амортизації. Пільги по амортизації можуть встановлюватися диференційовано для окремих галузей і сфер економіки, елементів основних фондів, видів устаткування; 3. подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв; 4. державних норм та стандартів; 5. антимонопольних заходів; 6. роздержавлення і приватизації власності; 7. визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами; 8. політики ціноутворення; 9. проведення експертизи інвестиційних проектів та інших заходів.
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (30.07.99р.) визначає банкрутство - як визнану арбітражним судом неспроможність боржника виконати свої грошові зобов' язання перед кредиторами, у тому числі зобов ' язання щодо сплати податків і зборів (обов ' язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.
Право на звернення до арбітражного суду із заявою про банкрутство мають боржник, кредитор. Справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо безспірні вимоги кредиторів до боржника сукупно складають не менше 300 мінімальних розмірів зарплати, які не були задоволені боржником протягом 3 місяців після встановленого для їх погашення строку.
Суддя не пізніше ніж на п ' ятий день з дня надходження заяви про банкрутство виносить і направляє сторонам та державному органу з питань банкрутства ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, в якій вказується про прийняття заяви до розгляду, про проведення процедури розпорядження майном боржника, призначення розпорядника майна, дату проведення підготовчого засідання суду, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.
Мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов ' язань і зобов ' язань щодо сплати податків і зборів, строк виконання яких настав до дня введення мараторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов ' язань та зобов ' язань щодо податків і зборів, застосованих до прийняття рішення про проведення мораторію.
Розпорядник майна - фізична особа, на яку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника на період провадження у справі про банкрутство. Призначається із числа осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як арбітражні керуючі.
Розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника. Повноваження його припиняються з дня затвердження арбітражним судом мирової угоди чи призначення керуючого санацією або

 
 

Цікаве

Загрузка...