WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Статистика інвестиційної діяльності - Реферат

Статистика інвестиційної діяльності - Реферат

зміни процентних ставок на використання позикових коштів.
При порівнянні інвестиційних проектів вибирають той, у якого ЧГПС більший. Проекти з нульовим або від'ємним ЧГПС відхиляють.
3. Сума інвестиційних витрат на реалізацію інвестиційного проекту (ІВ). Вона охоплює всі прямі і непрямі витрати грошових коштів, матеріальних і нематеріальних активів, трудових та інших ресурсів.
4. Чистий приведений дохід за інвестиційним проектом (ЧПД) - узагальнюючий кінцевий ефект від інвестування. Розраховують його як різницю між ЧГПС та інвестиційними витратами:
ЧПД = ЧГПс - ІВ. При порівнянні інвестиційних проектів вибирають той, в якого ЧПД більший. Проекти з нульовим або від'ємним ЧПД відхиляють.
5. Індекс (коефіцієнт) дохідності (Кд). Визначають як співвідношення чистого грошового потоку за весь період функціонування проекту (ЧГПС) та інвестиційних витрат на реалізацію проекту (ІВ):
Цей показник можна вважати дисконтованою нормою прибутку.
6. Період окупності визначають як проміжок часу, потрібний для повернення початкових витрат шляхом нагромадження чистих потоків реальних грошей, генерованих проектом.
Розраховують коефіцієнт дохідності як співвідношення інвестиційних витрат (ІВ) і середньорічного ЧГПс за період експлуатації проекту:
При цьому
де n - кількість періодів експлуатації.
При порівняльній оцінці проектів з різним терміном окупності вибирають той, в якого цей термін менший. Водночас цей показник не враховує ЧГП, який одержують після встановленого періоду експлуатації.
7. Внутрішня ставка дохідності (ВСД) - значення показника дисконту, при якому обсяг інвестицій дорівнює обсягу грошових потоків від інвестицій, або рівень дисконтної ставки, при якому чистий приведений дохід у процесі дисконтування приведений до нуля. Внутрішню ставку дохідності можна орієнтовно оцінити на основі такої формули:
Розраховувати внутрішню норму рентабельності можна по-різному:
o ітеративним методом (спроб та помилок), який є найбільш трудомістким, проте найдостовірнішим;
o за допомогою вбудованої функції відповідних комп'ютерних програм (Ехсеl); у цьому разі процедура обчислення така сама, як і при ітеративному методі, але здійснюється за допомогою комп'ютера;
o графічним методом;
o за допомогою таблиці процентного фактора теперішньої вартості ануїтету (для проектів з постійними грошовими потоками протягом усього періоду економічного життя проекту).
Аналіз і прогноз кон'юнктурних коливань інвестиційного ринку
Важливим моментом аналізу і прогнозування динаміки та кон'юнктури інвестиційного ринку є моделювання відповідних кон'юнктурних коливань. Під кон'юнктурою інвестиційного ринку розуміють економічну ситуацію, що склалася на ринку на певний момент часу і характеризується співвідношенням попиту та пропозиції, рівнем цін і сукупністю факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.
Для моделювання вихідними є дані динамічних рядів. Залежно від наявності інформації за днями, декадами, місяцями, кварталами, роками виокремлюють певні компоненти інвестиційних кон'юнктурних коливань.
o Тренд (Т), або характеристика основної тенденції динамічного ряду. У цьому разі при моделюванні тренду використовують відповідні рівняння для визначення тренду:
yt = a + bt , де t - порядковий номер часового періоду, який характеризує вплив на залежну змінну всіх інших факторів, зокрема тих, що враховуються та змінюються пропорційно часу.
Параметри рівняння визначають методом визначників:
o Потім розраховують індекси сезонності й середньомісячні значення інвестицій:
o Паралельно розраховують узагальнюючу характеристику внутрішньорічних коливань за кожним з порівняльних показників кон'юнктури за допомогою показників варіації:
При порівнянні різних показників визначником є коефіцієнт варіації.
Прогнозування. Розглянемо основні етапи розробки прогнозу.
1. Окреслення періоду (горизонту) прогнозу.
2. Добір і аналіз факторів, які впливають на ринок інвестицій.
3. Кількісна оцінка ступеня впливу цих факторів.
4. Моделювання процесу розвитку ринку.
5. Прогнозування ринку.
Використовують такі методи прогнозування:
o метод експертних оцінок, заснований на досвіді вчених і спеціалістів-практиків, які розробляють альтернативні оцінки і гіпотези, ідеї та концепції з визначенням шляхів їх реалізації;
o нормативний метод, що вказує на можливі шляхи та строки досягнення необхідного перспективного рівня показників ринку інвестицій відповідно до цільових нормативів;
o інформаційно-статистичні методи: екстраполяція на основі числових рядів, екстраполяція структур, економіко-математичне моделювання тощо.
Останні методи є найпоширенішими внаслідок імовірнісної природи прогнозів.
При вивченні зв'язку між попитом на інвестиції (у) та факторами, що його визначають (х1 , . . . , хn), використовують моделі типу у = f(х1 , х2 , . . . , хn, t):
o лінійні - у = a0 + a1x1 + a2x2 + ... + anxn + a n +1 t ;
o експоненційні - у = ef (x11 ... xn , t).
Параметри моделі (а о , а1, … , а n) розраховують методом найменших квадратів.
За допомогою рівняння тренду уt = f(t) описують тенденцію розвитку на основі рядів динаміки. Функціональний вигляд рівняння тренду відображає притаманний ряду характер динаміки.
Перевага надається функціям, параметри яких вимірюють абсолютну чи відносну швидкість розвитку, зокрема:
o лінійна - у = ао + а i t;
o парабола другого порядку - у = а0 + аі t+ a2t2 ;
o експонента - у = a0ealt.
Параметр аі у лінійній функції відображає приріст, в експоненті - стабільний темп приросту, у параболі - початковий абсолютний приріст; параметр а2 в параболі - прискорення. В усіх цих функціях t - порядковий номер періоду, а0 - рівень ряду при і = 0.
Для визначення придатності трендових функційвикористовують середню квадратичну похибку:
де n - кількість членів динамічного ряду; t - кількість параметрів функції; Yt - члени емпіричного ряду; Y - члени теоретичного ряду, обчисленого за рівнянням тренду.
Моделювання розвитку передбачає якісну однорідність динамічного ряду.
Як метод прогнозування широко використовують екстраполяцію тренду. Функцією бази екстраполяції Yt та періоду випередження К є рівень, що прогнозується Yt - K
Yt + K ± t1 - a Sp , де t1 - a - довірчий коефіцієнт для ймовірності 1 - а (при Р = 0,683 = t1 - a =1, при Р = 0,954 t1 - a = 2, при Р - 0,997 t1 - a = 3); - помилка прогнозу, що залежить від середньої квадратичної похибки SЄ, довжини аналітичного ряду n та періоду упередження К,
Методи статистичного аналізу та прогнозування доцільно використовувати на всіх рівнях обґрунтування управлінських рішень від окремого підприємства до галузі, виду діяльності, регіону, економіки загалом.
________________________________________
* Примітка: заборонено інвестування в об'єкти, створення яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняється законом.

 
 

Цікаве

Загрузка...