WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Статистика інвестиційної діяльності - Реферат

Статистика інвестиційної діяльності - Реферат

інтерес фондові індикатори, які відображають стан ринку акцій, облігацій, похідних фінансових інструментів тощо.
Статистична оцінка інвестиційної привабливості
Інвестиційна привабливість - це узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих напрямів і об'єктів з позиції конкретного інвестора. У процесі дослідження цих характеристик формується рівень інвестиційної привабливості певних галузей економіки.
Інвестиційна привабливість галузей економіки і видів діяльності - це інтегральна характеристика окремих галузей або видів діяльності з позицій ефективності їх функціонування. Оцінювання і прогнозування інвестиційної привабливості здійснюють за такими параметрами:
o рівнем перспективного розвитку середньогалузевої рентабельності діяльності підприємств і її зміною в динаміці;
o галузевими інвестиційними ризиками.
Інвестиційна привабливість реальних проектів - це інтегральна їх характеристика з позицій ефективності реалізації цих проектів для конкретного підприємства. Така привабливість є основою для складання бізнес-плану.
Інвестиційна привабливість регіонів - це інтегральна характеристика окремих регіонів країни з позицій ефективності здійснення в них інвестиційної діяльності. Оцінку і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів здійснюють за такими параметрами:
o рівнем загальноекономічного розвитку;
o рівнем розвитку інвестиційної інфраструктури;
o демографічною характеристикою;
o рівнем розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури;
o ступенем безпеки інвестиційної діяльності.
Інвестиційна привабливість фінансових інструментів - це інтегральна характеристика окремих фондових і грошових інструментів інвестування, що здійснюється інвестором у процесі формування портфеля фінансових інвестицій, у тому числі акцій, облігацій, ощадних сертифікатів.
У дослідженні інвестиційної привабливості певного регіону слід ураховувати певні чинники. Перелічимо основні з них.
1. Загальноекономічний розвиток регіону:
o питома вага регіону у ВВП України;
o обсяг виробництва промислової та сільськогосподарської продукції на душу населення;
o сальдо ввезення і вивезення споживчих товарів;
o середня місячна заробітна плата робітників і службовців;
o кількість промислових підприємств.
2. Економіко-географічний розвиток виробничої інфраструктури:
o географічне розміщення регіону;
o густота залізниць на 1000 квадратних кілометрів території;
o густота автомобільних доріг з твердим покриттям;
o обсяг виробництва електроенергії на душу населення;
o курортно-туристичне значення регіону.
3. Демографічне становище:
o питома вага населення регіону в загальній чисельності населення України;
o питома вага міських жителів у загальній чисельності населення України;
o кількість зареєстрованих безробітних;
o питома вага зайнятого населення в його загальній чисельності.
4. Розвиток ринкових відносин і комерційної інфраструктури:
o кількість банків, страхових компаній, бірж;
o питома вага приватизованих квартир;
o питома вага промислових підприємств, викуплених колективами;
o кількість спільних підприємств.
5. Інвестиційний ринок:
o відношення середньої заробітної плати до максимальної;
o рівень економічної злочинності;
o кількість страйків на 1000 жителів.
Для аналізу привабливості галузей так само використовують непні показники. Наведемо основні з них.
1. Макроекономічна характеристика галузей:
o роль тієї чи іншої галузі в забезпеченні розвитку економіки та життєзабезпеченні населення України;
o перспективи розвитку галузі згідно із завданнями структурної перебудови і стадіями життєвого циклу;
o частка галузі у ВНП;
o співвідношення динаміки розвитку розглядуваної галузі з динамікою ВНП загалом;
o рівень державного регулювання цін на продукцію;
o рівень оподаткування за окремими видами податків, пільги;
o рівень приватизації підприємств;
o чисельність діючих підприємств, у тому числі спільних;
o чисельність працівників, зайнятих у галузі;
o обсяг інвестицій.
2. Технологічна характеристика галузей:
o відповідність технологій певної галузі необхідним світовим стандартам;
o залежність діяльності галузі від енергоресурсів (за видами);
o залежність від імпортного устаткування і обладнання.
3. Характеристика продукції:
o рівень насиченості ринку продукцією (ступінь задоволення попиту на придбання);
o частка імпорту продукції в задоволенні сукупного попиту в Україні;
o можливості виходу продукції на зовнішні ринки (з урахуванням конкурентоспроможності на зовнішньому ринку);
o відповідність якості продукції діючим стандартам;
o співвідношення рівня цін на вітчизняну і аналогічну імпортну продукцію;
o співвідношення динаміки цін на продукцію і темпів інфляції.
4. Економічні результати діяльності підприємств окремих галузей за звітний період:
o рівень рентабельності всіх активів;
o рівень рентабельності власних коштів;
o рівень рентабельності виробництва продукції;
o рівень рентабельності інвестицій (або термін окупності);
o рівень собівартості продукції;
o рівень продуктивності праці.
5. Рівень галузевих інвестиційних ризиків:
o рівень конкуренції на внутрішньому ринку України;
o рівень імовірності виникнення форс-мажорних обставин (на рівні соціально-економічних заборон тощо);
o кількість і частка підприємств-банкрутів галузі;
o рівень надійності сировинного та паливно-енергетичного забезпечення випуску продукції (оцінка на основі показників п. 2);
o рівень надійності збуту продукції (оцінка на основі показників п. 3).
Як зазначалося, інвестиційну привабливість оцінюють на основі певної сукупності показників. За допомогою цих показників здійснюють інтегральну оцінку і визначають відповідний рейтинг. Як один з методів для цього використовують метод багатовимірної середньої. Алгоритм розрахунку такий. Відбирають сукупність об'єктів спостереження (підприємств, регіонів тощо) для встановлення рейтингу інвестиційної привабливості. Формують відповідну систему показників, на основі яких здійснюють інтегральну оцінку(прибутковості, ліквідності тощо). Значення цих показників обчислюють за кожним об'єктом і в середньому за їх сукупністю:
Щоб елімінувати масштаб цих показників, обчислюють узагальнюючі показники у вигляді відношення показників окремих об'єктів до середнього їх значення за сукупністю об'єктів:
Розраховують середнє значення:
де к - кількість показників, які застосовують у розрахунках.
Ранжований ряд p i і є, по суті, відповідним рейтингом об'єктів за інвестиційною привабливістю.
Такий підхід має певні недоліки:
1. Усі показники мають бути прямими або зворотними.
2. Обґрунтованість розрахунків рейтингу інвестиційної принадливості підвищиться, якщо надати окремим показникам диференційованої ваги згідно з їх значущістю. Цю вагу можна визначити за допомогою експертних

 
 

Цікаве

Загрузка...