WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Екологічний стан країни та його державне регулювання - Реферат

Екологічний стан країни та його державне регулювання - Реферат

вогненебезпечною.
Під час згоряння 1 кг етилованого бензину в атмосферу викидається близько 1г свинцю (його ГДК у повітрі має не перевищувати 0,0007 мк на 1 м3). Ця кількість може отруїти на рівні ГДК близько 1 400 000 м3 повітря. Кожен автомобіль за рік збіднює атмосферу на 4350 кг кисню і насичує її 3250 кг вуглекислого газу.
Найпоширенішими шкідливими газовими забруднювачами є сірчаний ісірчистий ангідриди, оксиди азоту, бензпірену, аміак, сполуки хлору, фтору, сірководень, вуглеводні, оксиди вуглецю. Серед твердих часток промислових димів найпоширеніші - частки вугілля, золи, сульфатів та сульфідів металів (заліза, свинцю, міді, цинку тощо), кремнезему, хлоридів, сполук кальцію, натрію, фосфору. У димах містяться також пари основних кислот, ртуті, феноли.
До основних антропогенних забруднювачів довкілля, крім шкідливих речовин, які викидаються промисловими підприємствами, пестицидів і мінеральних добрив, що застосовуються в сільському господарстві, забруднень від усіх видів транспорту, належать також різні шуми від усіх видів транспорту, виробництва, йонізуюче випромінювання, вібрації, світло-теплові впливи.
Таким чином, необхідність охорони навколишнього природного середовища та вжиття ефективних заходів щодо раціонального використання ресурсів біосфери випливає також з міжнародного характеру цієї проблеми, національних особливостей розвитку господарства і культури всіх країн та народів усього світу.
Раціональне природокористування - це соціально-економічний процес, з допомогою якого залучається в господарський обіг природно-ресурсний потенціал як матеріальна основа розширеного відтворення, сприяє реалізації основного економічного закону, впливає на темпи економічного зростання, забезпечує охорону навколишнього природного середовища від забруднення і створює нормальні умови для функціонування ефективних систем життєдіяльності.
Екологічні проблеми в Україні за останні 3-4 роки практично не розв'язуються, окремі з них стають дедалі гострішими. Система організації управління природокористуванням, охороною навколишнього середовища, контролю за цими процесами, що формувалися за адміністративно-командної системи й державної власності на всі національні багатства, виявилася неспроможною здійснювати ефективне екологічне регулювання розвитку продуктивних сил суспільства, розв'язання складних екологічних та економічних проблем.
Отже, виникає запитання: як діяти у сфері екології на сучасному етапі, особливо зважаючи на гостроту економічної кризи і проведення докорінних соціально-екологічних реформ?
Тут можливі два варіанти. Перший - іти шляхом деякої модернізації та вдосконалення існуючої системи управління, а другий - створити принципово нову систему управління і регулювання у сфері природокористування та охорони природи, яка б повною мірою включала й ринкові механізми. На нашу думку, другий варіант має ряд істотних переваг, бо саме ринок може бути використаний для обмеження руйнівної дії суспільства щодо навколишнього середовища через застосування гнучкої системи товарно-грошових відносин. Досвід країн з ринковою економікою переконує в тому, що ринкові механізми за належного контролю та регулювання з боку держави за дотриманням вимог екологічного законодавства забезпечить сприятливіші умови для природо- та ресурсозбереження, застосування екологічно безпечних технологій і методів господарювання тощо, ніж жорстоке планово-адміністративне примушення.
2. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГОУПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Студенти мають знати, що для ефективного екологічного регулювання в Україні існує система органів управління - це юридично відособлені державні, самоврядні і громадські інституції, вповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі, координаційні, консультативні, організаційно-експертні, контрольні та інші функції в галузі забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища.
Системи органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища включає:
1. Органи загального державного управління.
2. Органи спеціального державного управління.
3. Органи місцевого самоврядування.
4. Органи громадського управління.
Органи державного управління з регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища отримали такі повноваження.
Верховна Рада України: визначає основні напрями державної політики в галузі охорони природного середовища; затверджує державні екологічні програми; визначає правові основи регулювання відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища; приймає рішення про припинення діяльності підприємств і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища; визначає повноваження Рад народних депутатів, порядку організації та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; встановлює правовий режим зон надзвичайної ситуації, статусу потерпілих громадян та оголошення таких зон на території республіки.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим: визначає порядок організації та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів; визначає повноваження Рад народних депутатів у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів; забезпечує реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян; затверджує екологічні програми; організує вивчення навколишнього середовища; створює і визначає статус позабюджетних, резервних, у т. ч. валютних фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища; приймає рішення про організацію територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, встановлює додаткові категорії; припиняє діяльність підприємств у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища; встановлює в разі потреби нормативи екологічної безпеки, більш суворі, ніж ті, що діють в цілому на території України.
Кабінет Міністрів України: здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України екологічної політики; забезпечує розробку державних, республіканських, міждержавних і регіональних екологічних програм; координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій України у питаннях охорони навколишнього середовища; встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,

 
 

Цікаве

Загрузка...