WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів: сутність, структура, функції - Реферат

Механізм фінансового вирівнювання місцевих бюджетів: сутність, структура, функції - Реферат

що надання трансфертів субнаціональним органам управління приводить до збільшення споживання приватних і суспільних благ на певній території через скорочення податків [14, с. 461-462]. Тобто таким чином відбувається одночасне зниження податкового навантаження на місцеву економіку і збільшення споживчого попиту, що в сукупності виступають досить вагомим фактором економічного розвитку території.
Регулювання розвитку територій на основі використання механізму фінансового вирівнювання відбувається, у першу чергу, шляхом надання цільових міжбюджетних трансфертів, а саме субвенцій на виконання інвестиційних проектів, що має на меті розбудову місцевої соціально-економічної інфраструктури. Утім, не можна однозначно розмежувати міжбюджетні трансферти за їх функціональним призначенням: фінансового забезпечення або фінансового регулювання. Одні й ті ж міжбюджетні трансферти одночасно виконують функцію забезпечення діяльності органів управління і впливають на соціально-економічний розвиток певної території. Це відбувається шляхом прямого та опосередкованого впливу на стан місцевої економіки як державного, так і приватного її секторів.
У теорії державних фінансів при розгляді механізму фінансового вирівнювання розрізняють напрями його застосування для вертикального/горизонтального фінансового вирівнювання, для вирівнювання доходів/видатків місцевих бюджетів [1, с. 61]. При цьому вертикальне фінансове вирівнювання, так само як і горизонтальне, може спрямовуватись лише на вирівнювання доходів чи видатків, або ж одночасно обох сторін місцевих бюджетів. Так само, вирівнювання доходів і видатків місцевих бюджетів може бути горизонтальним або вертикальним. Як свідчить досвід інших країн, не існує певної ідеальної моделі механізму фінансового вирівнювання, що була б прийнятна для всіх країн. Конкретні механізми фінансового вирівнювання будуються виходячи з рівня децентралізації бюджетно-податковоїсистеми, обсягу повноважень місцевих органів влади, політичного вибору між ефективністю та рівністю [10, с. 9], глибини та масштабів міжтериторіальних диспропорцій.
Результати дослідження дозволяють визначити механізм фінансового вирівнювання як сукупність засобів регулювання відносин з приводу розподілу, перерозподілу та використання частини виробленого ВВП, спрямованих на скорочення міжтериторіальних фіскальних диспропорцій з метою фінансового забезпечення і фінансового регулювання соціально-економічного розвитку територій країни.
Наприкінці зазначимо, що в Україні з початком нового етапу суспільних перетворень перегляду потребують організаційно-правові засади здійснення фінансового вирівнювання, що передбачатиме внесення значних змін у чинні нормативно-правові акти та прийняття нових, в яких знайдуть правове врегулювання усі аспекти фінансового вирівнювання. Передусім, це питання міжвідомчої координації стосовно надання статистичної інформації, що використовується для ранжирування територій, розрахунку міжбюджетних трансфертів, здійснення усіх видів контролю, підзвітності та відповідальності залучених до цього процесу сторін, запровадження регулярних відкритих консультацій уряду з органами місцевого самоврядування щодо розв'язання поточних проблем.
Інструментальна складова механізму фінансового вирівнювання також потребує вдосконалення у напрямі розширення видової різноманітності використовуваних засобів вирівнювання фіскальних дисбалансів. Усі ці заходи мають орієнтуватись на попереднє вирішення таких основоположних питань організації фінансового вирівнювання, як визначення ступеня перерозподілу бюджетних коштів з боку центрального уряду, орієнтація на вертикальне або/та горизонтальне вирівнювання, вирівнювання доходів чи/і видатків, встановлення межі вирівнювання міжтериторіальних диспропорцій на основі узгодження цілей забезпечення соціальної справедливості та економічної ефективності. На вирішення зазначених питань мають спрямовуватись подальші дослідження організаційних та нормативно-правових засад механізму фінансового вирівнювання на загальнодержавному та субнаціональних рівнях управління.
Список використаних джерел
1. Андронов О. Фінансове вирівнювання як основа розвитку міста // Економіст. - 2001. - № 6. - С. 61-63.
2. Башнянин Г., Вовчак О., Макарець О., Мочерний С. Регулювання // Економічна енциклопедія. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. - Т. 3. - С. 171.
3. Василик Д.О. Теоретичні основи побудови бюджетного механізму // Фінанси України. - 2000. - № 11. - С. 138-140.
4. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1997. - 383 с.
5. Державне управління: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посіб. / За ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. - Л.: Вид-во Націон. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. - 352 с.
6. Державне управління: Слов.-довід. / В.Д.Бакуменко, Д.О.Безносенко, І.М.Варзар та ін. / За ред. В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.
7. Каун О.Б. Концептуальні засади формування механізму міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України. - 2001. - № 6. - С. 31-38.
8. Ковалюк О.М. Методологічні основи фінансового механізму // Фінанси України. - 2003. - № 4. - С. 51-59.
9. Льовочкін С.В. Фінансовий механізм макроекономічного регулювання // Фінанси України. - 2000. - № 12. - С. 25-33.
10. Напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин: Звіт, підготовлений для Світового банку. - К., 2003. - 69 с.
11. Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій: Монографія. - К.: "АртЕк", 2002. - 288 с.
12. Хорошева О.І. Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку територіальних систем: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2001. - 20 с.
13. Юрій С.І., Дем'янишин В.Г., Буздуган Я.М. Антологія бюджетного механізму: Монографія. - Т.: Екон. думка, 2001. - 250 с.
14. Musgrave R.A. and Musgrave P.B. Public Finance in Theory and Practice. - 5th ed., McGraw-Hill, Inc., USA. - 1989. - 627 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...