WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні - Реферат

Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні - Реферат

у кілька разів відстає від розвинених країн (2-3 %). Резервом тут слід вважати не прямолінійне скорочення штатів, а реструктуризацію апаратів міністерств для підсилення інституційної спроможності, зокрема, з аналізу і розроблення політики у відповідній сфері з метою підвищення якості державної політики, а також з питань партнерської взаємодії з організаціями громадянського суспільства, прямого діалогу з громадянами, підготовки і надання відповідної інформації про діяльність ЦОВВ.
Актуальною проблемою є професіоналізація державного управління, в основі якої має бути фундаментальна академічна підготовка (на рівні бакалавра, магістра, кандидата і доктора наук), доповнена періодичним оперативним і ситуативним підвищення кваліфікації та стажуванням [7]. Особливої уваги потребує підготовка вищих державних службовців, що обіймають посади І - ІІІ категорій (близько 7,6 тис. осіб) [5]. З метою уточ-нення потреб у професійному навчанні слід прискорити класифікацію державних посад та розроблення посадових інструкцій.
Робота в напрямі професіоналізації не дасть позитивних результатів без реального, а не декларативного, розмежування в ЦОВВ політичних та адміністративних посад. Ця проблема буде предметом спеціального обговорення XVIII Міжнародним конгресом з підготовки вищих державних службовців "Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки", що відбудеться 15 - 17 червня 2005 р. в Націо-нальній академії державного управління при Президентові України. Його учасниками будуть керівники державних служб та головних національних закладів з професійного навчання персоналу державного управління країн Європи, Америки, Азії. Доцільно повернутися до запровадження адміністративних посад державних секретарів у міністерствах. Водночас рівень політичної відповідальності міністрів має бути значно підвищений.
Перетворення членів уряду на політичних діячів вимагає розв'язання проблеми повноцінного правового забезпечення розподілу політичних й адміністративних посад, зокрема створення відповідних механізмів реалізації статусу як політичних діячів, так і професійних державних службовців. Доцільним є введення посад політичного заступника міністра, оскільки без нього міністр не має підтримки у своїй політичній діяльності як в самому міністерстві, так і за його межами, а також політичних радників. Реалізація статусу професійних державних службовців передбачає, насамперед, забезпечення перебування керівника апарату міністерства на посаді незалежно від змін політичного курсу і політичних діячів. У цьому плані заслуговує на увагу угорський досвід запровадження інституту "Старшої державної служби" [11].
З метою залучення й утримання кваліфікованих працівників слід значно підвищити заробітну плату державних службовців ЦОВВ. Це також значно знизить ризик корупції.
Проблема комплексного реформування державного управління має принаймні ще два ключових аспекти. По-перше, аспект чіткого визначення і збереження притаманних саме державі функцій та передачу решти функцій іншим суб'єктам суспільно-економічної діяльності. По-друге, запровадження сучасних стандартів здійснення державного управління (демократичність, відкритість, прозорість, професійність, підзвітність тощо).
Щодо першого аспекту удосконалення державного управління, то мають бути враховані міжнародна і національна класифікації видів (економічної) діяльності. Ці види (їх 17, включаючи "Державне управління") визначені та рекомендовані для впровадження іншим країнам ООН у 1948 р. (оновлені версії 1989 р. і 2003 р.), законодавчо прийняті й є обов'язковими в межах ЄС з 1990 - 1993 рр., а також використовуються в Україні з
1997 р. [8].
Стосовно другого аспекту, то враховуючи основні вади вітчизняної системи державного управління та шляхи їх подолання, що окреслені, приміром, у Загальній оцінці країни (Україна), здійсненій Представництвом ООН в Україні в 2004 р., слід відмітити необхідність залучення громадян до процесу державного управління [4].
Таким чином, можна сформулювати наступні пропозиції щодо подальшого реформування системи ЦОВВ в Україні.
1. За результатами функціонального обстеження, аналізу й узагальнення його результатів та на підставі класифікації видів діяльності систематизувати і типізувати функції, скоригувати кількість та перелік міністерств, інших органів виконавчої влади центрального рівня та закріпити це в спеціальному законі.
2. Надати міністерствам реальні можливості спрямовувати, коорди-нувати і контролювати діяльність усіх інших органів виконавчої влади центрального рівня, насамперед, передавши міністрам від віце-прем'єр-мі-ністрів відповідні керівні повноваження щодо конкретних органів.
3. Зменшити кількість типів органів виконавчої влади до трьох, а саме, міністерства, державні комітети та урядові органи державного управління, перетворивши останні на самостійні органи (не в складі ЦОВВ) та закріпивши за ними функції оперативного вирішення невідкладних конкретних проблем, окремі функції державного управління або надання управлінських послуг у певних секторах діяльності.
4. Виходячи з актуальності й складності, масштабності й багатоаспектності проблем євроінтеграції для їх вирішення в Україні створити міністерство європейської інтеграції.
5. Відповідно до назрілої комплексної проблеми територіального і місцевого розвитку утворити міністерство розвитку територій, адже територіальні диспропорції вражаючі.
6. Враховуючи потребу в реформуванні сфери державного управління, на яку з Державного бюджету України в 2003 р. витрачено понад 10 млрд. грн. і в якій у зазначеному році працювало близько 1 млн. осіб, важливо утворити міністерство державного управління та адміністративної реформи. В його складі можна передбачити департамент державної служби з наданням йому функцій генерального роботодавця для персоналу органів виконавчої влади ("загальнодержавний відділ кадрів").
7. Здійснити інші заходи, спрямовані наудосконалення механізмів державного управління (реструктуризація центральних апаратів, здійснення класифікації посад та розроблення посадових інструкцій, розмежування політичних і адміністративних посад, підвищення заробітної плати, професійне навчання тощо).
Список використаних джерел
1. Виступ Президента України Віктора Ющенка у Верховній Раді перед голосуванням щодо затвердження Юлії Тимошенко на посту Прем'єр-міністра України 4 лютого 2005 р. // http://www.president.gov.ua/activity/322604235.html.
2. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Монографія / За заг. ред. В.Д.Бакуменка, В.М.Князєва; Кол. авт.: В.Д.Бакуменко (кер. автор. кол.), Л.М.Гогіна, І.В.Козюра, С.О.Кравченко, Ю.Г.Кальниш, Л.Г.Штика. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 172 с.
3. Журавський В.С. Джерело закладено в самій ідеї // Голос України. - 2005. - 1 берез.
4. Загальна оцінка країни. Україна / Агентства ООН в Україні. - К., 2004. - 136 с. // http://www.un.kiev.ua/ua/cca/.
5. Кількість державних службовців, які займають посади керівних працівників та спеціалістів за категоріями станом на 31.12.2004 р. // http://www.guds.gov.ua/document/41923;/ds.htm.
6. Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн. - Х.: Торнадо, 2001. - 352 с.
7. Луговий В.І. Професійна підготовка державно-управлінських кадрів у контексті сучасних тенденцій // Вісн. НАДУ. - 2004. - № 3. - С. 11-20.
8. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації діяльності та продукції: стан та перспективи розвитку // Наук. вісн. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. - 2004. - Вип. 2.
9. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 6.
10. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі / Я.Гонцяж, Н.Гнидюк, В.Гуменюк, О.Куленкова - К.: Міленіум: Вид-во УАДУ, 2001. - 184 с.
11. Gajduschek G., Dethier J.-J. Hungary: overview, World Bank, 2002 // http://www1. worldbank.org/publicsector/civilservice/.

 
 

Цікаве

Загрузка...