WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

його.
Аналізуючи цей показник далі, запишемо
, (2.8)
причому Sm < KV < Sm+1. Тоді термін окупності дорівнюватиме
, (2.9)
Очевидно, на величину терміну окупності окрім інтенсивності надходження доходів великий вплив має застосована норма доходів.
У табл. 2.7 наведені результати розрахунку терміну окупності для нашого інвестиційного проекту за різних значень норм дисконтування.
Таблиця 2.7.
Розрахунок терміну окупності проекту залежно від норми дисконтування
Норма дисконтування 0 2 4 6 8
Термін окупності, років 5,2 5,51 5,86 6,88 6,78
Природно, що найменший термін окупності відповідає ситуації, коли відсутня норма дисконтування доходів. Монотонно зростає він при збільшенні ставки відсотка. Проте дослідження свідчать, що на практиці можуть траплятися випадки, коли строку окупності інвестицій не існує (чи він дорівнює нескінченності).
При відсутності дисконтування ця ситуація виникає лише тоді, коли строк окупності більший за період одержання доходів від виробничої діяльності. А при дисконтуванні доходів терміну окупності може просто не існувати (прямує до нескінченності). За певних співвідношень між інвестиціями, доходами і нормою дисконтування.
У науковій літературі неодноразово наголошувалося на основному недоліку терміну окупності як показника ефективності капітальних вкладень. Він полягає в тому, що цей показник не враховує всього періоду функціонування виробництва, і отже на нього не впливають доходи, які будуть отримані поза межами терміну окупності. Зокрема, існує точка зору, що така міра, як строк окупності має використовуватися не як критерій вибору інвестиційного проекту, а лише у вигляді обладнання в процесі прийняття рішень.
Показник рентабельності (benefit-cost ratio), чи індекс доходності (profitability index) інвестиційного проекту, як його ще можна назвати, являє собою відношення зведених доходів до зведених на ту ж дату інвестиційних витрат.
, (2.10)
Тут порівнюються дві частини зведеного чистого доходу - доходна й інвестиційна.
Якщо при певній нормі дисконтування d рентабельність проекту дорівнює одиниці, це означає, що зведені доходи та інвестиційні витрати рівні між собою, а чистий зведений доход дорівнює нулю. Отже показник de внутрішньою нормою доходності проекту. При нормі дисконтування, меншій від /RR, рентабельність більша за одиницю. Ця рентабельність проекту означає певну його додаткову доходність за певної ставки процента. Якщо ж рентабельність менша від одиниці, це свідчить про неефективність проекту за даної ставки відсотка.
Для нашого інвестиційного проекту значення рентабельності залежно від норми дисконтування наведені в табл.. 2.8.
Таблиця 2.8.
Рентабельність інвестиційного проекту
залежно від норми дисконтування
Норма дисконтування, % 0 2 4 6 8 9,6 10 12
Рентабельність 1,7 1,51 1,35 1,21 1,09 1,00 0,98 0,89
Із порівняння зрозуміло, що всі розглянуті показники ефективності інвестиційного проекту тісно пов'язані між собою. Це пояснюється тим, що вони засновані на дисконтуванні потоку платежів. Тому часто проект, що має перевагу за одним показником, матиме її також і за іншими. Але це не завжди так, оскільки передумова й особливості розрахунку кожного показника різниться.
Розглянемо відповідність між чистим зведеним доходом і рентабельністю. Використовуючи формули (2.5) і (2.10) запишемо вираз для рентабельності
, (2.11)
де - дисконтова на сума інвестицій.
З цієї формули видно, що більше значення рентабельності можна досягти і за менших значень NVP, якщо інвестиції знижуються більшою мірою, ніж чистий зведений дохід.
Через відмінності в оцінках інвестиційного проекту, що можуть спостерігатися при застосуванні різноманітних показників ефективності, постає питання про перевагу тих чи інших вимірників ефективності.
Як свідчить світова практика, при оцінці ефективності інвестицій найчастіше на першому місці по застосуванню знаходиться показник внутрішньої норми дохідності, а на другому - чистий зведений дохід [23, с. 56].
В табл. 2.9 наведені дані про частоту застосування різноманітних показників ефективності інвестицій.
Таблиця 2.9.
Частота застосування показників ефективності, разів
Показник ефективності Тип застосування
Основний вимірник Додатковий вимірник
Внутрішня норма доходу 69 14
Чистий зведений дохід 32 39
Інші показники 12 21
Однак на мою думку, показники бажано застосовувати одночасно, оскільки перший з них розглядають як якісний, що характеризує доходність одиниці вкладеного капіталу, а другий - як абсолютний показник, що відображає масштаб інвестиційного проекту і отриманого доходу.
Окрім формалізованих критеріїв оцінки ефективності у процесі прийняття рішень про фінансування інвестиційного проекту враховуються різні обмеження і неформальні критерії. Як обмеження можуть використовуватись: граничний термін окупності інвестицій, вимоги до охорони навколишнього середовища, безпеки персоналу тощо. До неформальних критеріїв можна віднести: проникнення на ринок збуту аналогічної продукції, витіснення з ринку конкуруючих компаній, політичні мотиви тощо.
Розділ ІІІ
Ефективність залучення прямих іноземних інвестицій на прикладі ТзОВ "СП "Інтерплит"
3.1. Вдосконалення інвестиційної діяльності СП "Інтерплит".
Незважаючи на порівняно невеликий строк діяльності від першого року свого створення підприємство працює досить ефективно, виробляє продукцію, що знаходить своїх покупців як на Україні, так і за її межами, про що свідчать дані, подані у пункті 2.1 другого розділу.
Однак фактори науково-технічного прогресу мають не тільки безпосередній вплив на роботу підприємства, але й самі змінюються в часі. Тому предметом дослідження при розробці заходів по покращенню ефективності інвестиційної та фінансово-господарської діяльності спільного підприємства повинні стати можливі зміни у техніці і технології та прогнозуванні їх впливу на розвиток підприємства.
Мною розроблені пропозиції та рекомендації для покращення інвестиційної та фінансово-господарської діяльності ТзОВ "СП "Інтерплит".
Перш за все діяльність підприємства має ґрунтуватися на таких принципах:
- Принцип фінансового співвідношення строків ("Золоте банківське правило") означає, що використання І отримання коштівповинно проходити у встановлені терміни. Капіталовкладення із тривалими строками окупності повинні фінансувати за рахунок довгострокових коштів;
- Принцип платоспроможності, який повинен забезпечити платоспроможність СП у будь-який час;
- Принцип рентабельності капіталовкладень;
- Принцип врахування мікро- і макрофакторів: СП повинно розробляти гнучку стратегію діяльності, щоб обізнане реагувати на внутрішні і зовнішні фактори вітливу та враховувати пріоритетні напрямки політики України у сфері підприємницької діяльності;
- Принцип пристосування до потреб ринку, при якому важливо враховувати кон'юнктуру ринку і свою залежність від

 
 

Цікаве

Загрузка...