WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави” (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) - Дипломна робота

інфляції.
Визначення інфляції здійснюється розрахунком рівня зростання середніх цін у відсотках. Найпростішим методом визначення впливу цього фактора на ефективність інвестиційного проекту є коригування коефіцієнта дисконтування d за допомогою індексу інфляції. Такий коефіцієнт дисконтування, що містить інфляцію, називається номінальною ставкою І визначається за формулою
dn=(1+dp)+(1+I)-1, (2.2)
де dn - номінальний коефіцієнт дисконтування;
dp - реальний коефіцієнт дисконтування;
І - рівень інфляції.
Слід зазначити, що інфляція впливає на показники проекту не лише у вартісному, але й у натуральному виразі, тобто вона спричиняє не лише переоцінку фінансових результатів здійснення проекту, але й зміну самої програми реалізації проекту, передбачених запасів і заборгованостей, необхідних позичкових коштів і навіть обсягу виробництва і продажу.
Отже, перехід в обчисленнях до твердої валюти чи взагалі до натуральних показників не знімає вимог щодо врахування впливу інфляції при визначенні показників оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Аналізуючи таку економічну ефективність, слід приділяти увагу показникам, які характеризують процес реалізації проекту, що складається з трьох видів діяльності: інвестиційної, операційної і фінансової. У межах кожного з них відбуваються як надходження Pі(t), так і витрати Bі(t) грошових потоків, різниця між якими внаслідок Інвестиційної і оперативної діяльності у кожному періоді реалізації проекту (на кожному кроці обчислень) являє собою потік реальних грошей f(t), що обчислюється за формулою [21, с. 18)
F(t)=[P1(t)-B1(t)]+[P2(t)-B2(t)] (2.3)
де P1(t), B1(t) - відповідно надходження і витрати грошових коштів у період здійснення інвестиційного проекту як результат інвестиційної діяльності;
P2(t), B2(t) -- ті ж самі показники як результат оперативної діяльності.
Сальдо реальних грошей r (t) - це різниця між цими процесами від усіх трьох видів діяльності (також на кожному кроці обчислення):
(2.4)
Складання моделей визначення економічної ефективності інвестиційних проектів базується на дисконтуванні надходжень і витрат грошових коштів на певний момент часу. Це пов'язано із визначенням різних показників, до яких належать: чистий зведений доход, внутрішня норма доходності, термін окупності капіталовкладень та рентабельність проекту.
Вказані показники є результатом порівняння розподілених у часі доходів з інвестиціями та витратами на виробництво продукції, а тому й визначають комерційну ефективність інвестиційного проекту. Як правило, усі вони в умовах ринкових відносин розраховуються із використанням показника чистого зведеного доходу (NPV). Головним фактором при визначенні NPV є саме грошові потоки, а не прибуток, оскільки лише вони можуть забезпечити реалізацію заходу.
Чистий потік платежів як доходів включає прибуток від виробничої діяльності і амортизаційні відрахування, а як витрат - інвестиції у капітальне будівництво, поновлення основних фондів унаслідок їх спрацювання в процесі виробництва, а також фондів для створення і накопичення оборотних коштів.
Вплив інвестиційних витрат і доходів від них на величину NPV можна записати формулою [21, с. 22]
(2.5)
де tn - рік початку виробництва продукції;
tc - рік завершення капітального будівництва;
(KV)t, - інвестиційні витрати (капітальні вкладення) в році.
Тут слід зазначити, що замість річного інтервалу у формулах можуть використовуватися і менші часові інтервали (місяць, квартал, півріччя). Рік початку виробництва продукції tn, може співпадати з роком завершення будівництва tc. Випадок, коли tn>tc, означає тимчасову затримку виробництва продукції після завершення будівництва, а коли tnРозглянемо суть і зміст цього показника на прикладі інвестиційного проекту ТзОВ "СП "Інтерплит". Протягом 2000-2002 років здійснювалось капітальне будівництво цеху ламінування № 2, загальний капітал якого на момент завершення будівництва склав 500 тис. грн.. Виробництво продукції почалось одразу ж після завершення будівництва і закінчиться через 8 років, а отже цикл даного інвестиційного проекту складає 11 років. Потік платежів (здійснений та прогнозований) наведено в таблиці 2.5 і зображено на рис. 2.2.
Таблиця 2.5.
Показники потоку платежів інвестиційного проекту за роками
Рік Будівництво Виробництво
0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й
Чистий потік платежів -150 -150 -200 37,5 62,5 125 125 125 125 125 125
Рис. 2.2. Чистий потік платежів.
Чистий зведений дохід пов'язаний з нормою дисконтування. У табл. 2.6 і на рис. 2.3 зображено їх залежність.
Таблиця 2.6
Показники чистого зведеного доходу і норм дисконтування
Норма дисконтування 0 2 5 6 8 10 12 15
Чистий зведений дохід, тис. грн. 350 246 161 93 37 -8 -45 -88
Рис. 2.3. Залежність величини чистого зведеного доходу від норми дисконтування
Природно, що чистий зведений дохід буде максимальним за відсутності дисконтування, поступово змешуючись при збільшенні відповідної норми. Вже при 10 %-ій нормі дисконтування чистий зведений дохід стає від'ємним, що вказує на неефективність інвестиційного процесу за цієї умови.
З рисунка 2 видно, що при певному значенні норми дисконтування (що коливається у межах від 9 % до 10 %), чистий зведений дохід дорівнюватиме нулю. Таке значення норми дисконтування і є внутрішньою нормою дохідності IRR.
Методика визначення внутрішньої норми дохідності залежить від конкретних особливостей розподілу доходів, виду інвестицій та їх розміру.
А коли інвестиції і віддача від них - у вигляді потоку платежів, IRR визначається розв'язком рівняння по відношенню до невідомої величини d*
, (2.6)
де d*=IRR - внутрішня норма дохідності, що відповідає потоку платежів Pt.
Рівняння (2.6) досить просто розв'язується за методом інтеграцій на ПЕОМ. У нас IRR дорівнює 9,6 %. Отже, затримка початку випуску продукції на 2 роки по закінченні будівництва знижує цей показник до 7 %.
Термін окупності (payback period) - це один з найпоширеніших показників, що застосовуються для оцінки ефективності інвестицій (особливо попередньої). Поширений він і в нашій країні.
Термін окупності визначається як період часу, упродовж якого інвестиції будуть повернені за рахунок доходів, одержаних від реалізації Інвестиційногопроекту. Точніше, під терміном окупності розуміють тривалість періоду, протягом якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі використаних інвестицій.
Для його визначення можна скористатися наступною формулою:
, (2.7)
де h - термін окупності;
KV - сумарні капіталовкладення в інвестиційний проект.
Слід зазначити, що в цьому рівнянні t=0 відповідає моменту завершення будівництва. Величина h визначається послідовним додаванням членів ряду дисконтованих доходів доти, доки не буде одержана сума, що дорівнює обсягу інвестицій чи перевищує

 
 

Цікаве

Загрузка...