WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Порядок та способи приватизації державного майна - Реферат

Порядок та способи приватизації державного майна - Реферат

програм технічного переозброєння виробництва, впровадження прогресивних технологій;
o виконання вимог антимонопольного законодавства;
o збереження та створення протягом визначеного терміну нових робочих місць;
o початкової ціни продажу об'єкта та дотримання строків оплати;
o збереження досягнутих на час укладання договору профілю діяльності, номенклатури та обсягу виробництва, зазначених у договорі, видів продукції (послуг);
o виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
o створення безпечних або нешкідливих умов праці;
o умов утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
o здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища;
o дотримання екологічних норм або досягнення найкращих екологічних наслідків експлуатації об'єкта.
Для участі у конкурсі покупець подає до конкурсної комісії план приватизації об'єкта, який повинен включати:
o назву та місцезнаходження об'єкта;
o відомості про покупця;
o запропоновану покупцем ціну придбання об'єкта;
o зобов'язання щодо виконання умов конкурсу;
o додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта.
Конкурс здійснюється у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія оцінює і співставляє подані покупцями плани приватизації та на підставі цього визначає попереднього переможця. Інформація про його пропозиції доводиться до відома всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується остаточним переможцем. За наявності інших пропозицій проводиться другий етап - додаткове засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця.
Засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії.
Ціна продажу визначається у ході конкурсного розгляду, але не може бути нижчою 70 відсотків початкової ціни об'єкта.
Результати роботи конкурсної комісії фіксуються в протоколі, що підписується усіма членами комісії та в триденний строк з дня проведення конкурсу надсилається відповідному органу приватизації для затвердження.
Приватизація середніх те великих державних підприємств (за деякими винятками) здійснюється, як правило, шляхом їх акціонування, тобто перетворення у відкриті акціонерні товариства з наступним передачею/продажем всього або певного пакету акцій (75 мінус одна акція або 50 мінус одна акція) особам, що можуть бути покупцями у процесі приватизації: працівникам підприємства1, що приватизується, на пільгових засадах ( до 1 травня 1999 р. - за приватизаційні майнові сертифікати, а на половину вартості останніх - за грошові кошти), на сертифікатних аукціонах, що проводилися до 1 травня 1999 р. - громадянам України, що подали відповідні заяви, за приватизаційні майнові сертифікати і за компенсаційні сертифікати, а решту акцій - на фондовій біржі усім бажаючим особам за грошові кошти.
Завершення сертифікатної приватизації 1 травня 1999 р. призвело до зміни пільг для працівників підприємств, що приватизуються шляхом їх акціонування. Після зазначеної дати такі працівники та прирівняні до них за пільгами особи мають право на придбання на суму до 750 гривень за номінальною вартістю акцій відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі приватизації державного підприємства. Продаж решти акцій такого підприємства відбувається шляхом:
o продажу через систему біржової торгівлі згідно з правилами проведення біржових операцій та у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України (Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затверджене наказом ФДМ України, ДКЦПФР та АМК України від 16 листопада 1998 р. № 798/3238);
o продажу через позабіржові фондові торговельні системи у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України разом із Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (нині діюче Положення про порядок проведення на позабіржовій фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів акцій, що належать державі, затверджене наказом ФДМ України від 7 жовтня 1997 р. № 1096 та торговими правилами позабіржової фондової торгівельної системи);
o продажу пакетів акцій на аукціонах, що здійснюється Фондом державного майна України, а також його регіональними відділеннями та представництвами, Фондом майна Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому Фондом Державного майна України, Державною комісією з Цінних паперів і фондового ринку та Антимонопольним комітетом України; порядок такого продажу передбачає проведення аукціонів за процедурою підвищення ціни пропозиції та продаж покупцю, який запропонував найвищу ціну за пакет акцій, а також проведення аукціонів за процедурою, яка передбачає оголошення максимальної ціни пакета з поступовим зниженням до граничного рівня, що відображає реальну ринкову ціну пакета;
в продажу пакетів акцій за конкурсами відповідно до Положення, затвердженого Фондом державного майна України, Анти монопольним комітетом України і Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку;
o продажу громадянам України та фінансовим посередникам через Національну мережу аукціонних центрів у порядку, що встановлюється Фондом державного майна, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку та Антимонопольним комітетом України (нині діє Положення про порядок проведення спеціалізованихаукціонів за грошові кошти, затверджене наказом зазначених органів від 4 травня 1998 р. № 683/113/5);
o продажу пакетів акцій на міжнародних фондових ринках відповідно до законодавства та норм і правил функціонування зазначених ринків;
o продажу пакетів акцій з залученням торговців Цінними паперами, які мають ліцензію на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, на підставі договору у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України разом з Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.
Продаж пакетів акцій підприємств, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України, відбувається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відкрите акціонерне товариство, що створюється на базі державного підприємства у процесі приватизації, має певні особливості, а саме:
o створюється однією особою - органом приватизації, який затверджує статут такого ВАТ і проводить його державну реєстрацію (підставою для цього є затверджений план приватизації підприємства/план продажу акцій); , o реєструється в загальному для всіх суб'єктів
підприємницької діяльності порядку, але без внесення плати за таку реєстрацію;
o з моменту державної реєстрації стає правонаступником прав і обов'язків підприємства, що приватизується;
o є неповноцінним відкритим акціонерним товариством до моменту скликання загальних зборів акціонерів, що можливо після завершення реалізації плану продажу акцій (або після продажу принаймні понад 60 відсотків акцій):
а) правління формується з посадових осіб державного підприємства, перетвореного у ВАТ;
б) головою правління призначається керівник державного підприємства, перетвореного у ВАТ;
в) функції управління акціями, що належать державі, покладаються на уповноважену особу, яка призначається Фондом державного майна;
o працівники такого підприємства мають права:
1) об'єднатися, створивши господарське товариство, для викупу контрольного пакету акцій;
2) до 1 травня 1999 р. - на

 
 

Цікаве

Загрузка...