WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Залучення інвестиційних проектів в Україну - Реферат

Залучення інвестиційних проектів в Україну - Реферат

за користуванням надрами;
o в угодах про розподіл продукції, що їх укладають за участю іноземного інвестора, передбачено відмову держави від судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового рішення;
o стягнення коштів з банківських рахунків, які відкрив інвестор на території України для обслуговування діяльності, передбаченої в угоді про розподіл продукції, не можна здійснювати в безакцептному порядку;
o для працевлаштування в Україні іноземців, яких найняв інвестор у межах і за спеціальностями, визначеними в угоді про розподіл продукції, не потрібний дозвіл на працевлаштування.
Водночас Закон установлює норми, які обмежуватимуть свободу діяльності інвестора та, відповідно, привабливість інвестицій. Закон визначає, що в угоді про розподіл продукції належить вказати такі обов'язки інвестора:
o надавати переваги продукції, роботам та послугам українського по-ходження за рівних умов щодо ціни, терміну виконання, якості та відповідності міжнародним стандартам;
o наймати на території України працівників для виконання зазначених в угоді робіт переважно з-поміж громадян України.
У червні 2000 р. парламент схвалив у першому читанні новий Податковий кодекс, який перебудує всю податкову систему, зменшить ставки податків до помірних, скоротить кількість податків та введе спрощені процедури опо-даткування для малих та середніх підприємств.
Вагомим стимулом для залучення іноземних інвестицій є норма проекту Кодексу, яка дозволяє відносити на валові витрати платника його витрати на страхування: ризику втрати врожаю, транспортування продукції, кредитних та інших комерційних ризиків; цивільної відповідальності, пов'язаної з екс-плуатацією транспортних засобів, що є складовими основних фондів платника податку.
На валові витрати платника відноситимуться його витрати на: проведення після продажних і рекламних заходів, утримання та експлуатацію фондів природоохоронного значення, придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами на ведення господарської діяльності.
Автори проекту Кодексу пропонують не перераховувати в національну валюту з метою оподаткування іноземну валюту, отриману платником у вигляді технічної допомоги за міжнародними угодами з іншими державами або з міжнародними фінансовими установами чи організаціями, що набрали чинності. Збережено у проекті нещодавно прийняту норму щодо оподаткування виплачених нерезидентам дивідендів за ставкою 15 % від нарахованої суми за рахунок таких виплат, якщо інше не передбачено нормами міжнародних до-говорів, що набрали чинності.
Для стимулювання створення і подальшого розвитку транспортних коридорів проект Кодексу передбачає звільнення від ПДВ послуг із транзиту через митну територію України нафти чи газу трубопроводами. Розробниками проекту запропоновано уніфікований підхід до нарахування пені за невиконання платником податкового зобов'язання - з розрахунку 120 % річних від суми недоплати за кожний день прострочення платежу незалежно від виду податку. При цьому сума нарахованої пені не повинна перевищувати нараховану до сплати заборгованість із відповідного податку чи збору.
Збільшення обсягів інвестицій у 1999-2001 pp. і підвищення їх ефектив-ності передбачає вирішення таких першочергових завдань:
o уточнення пріоритетних напрямів залучення інвестицій;
o удосконалення амортизаційної політики;
o надання державної підтримки суб'єктам господарювання;
o підвищення ефективності використання державних інвестиційних ресурсів;
o запровадження механізмів стимулювання довгострокового кредитування виробництва комерційними банками;
o стимулювання збільшення заощаджень громадян та їх інвестиційного спрямування, вдосконалення системи гарантій збереження вкладів громадян у фінансово-кредитних установах;
o залучення іноземних інвесторів до довгострокових інвестиційних проектів, практичне забезпечення системи гарантій для них;
o стимулювання збільшення виробництва конкурентоспроможних товарів і послуг за рахунок ресурсозбереження, технічних та технологічних інновацій, ефективної конверсії, прогресивних структурних змін у виробництві;
o удосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності.
3 Система оцінок інвестиційного ризику.
Інвестиційний потенціал (переважно кількісні умови інвестування) та інвестиційний ризик (переважно якісні політичні, економічні та соціальні характеристики країни-реципієнта щодо ймовірності втрати в ній інвестицій чи доходу від них) зумовлюють інвестиційний клімат країни. Інвестиційний потенціал країни визначається сукупністю макроекономічних показників(темпи економічного зростання, співвідношення споживання і заощаджень, ставка позичкового відсотка, норма прибутку, рівень і динаміка інфляції, споживчий попит населення), наявністю і співвідношенням факторів виробництва, розвиненістю інфраструктури тощо.
Інвестиційний ризик країни характеризується рівнем невизначеності про-гнозу щодо одержання прибутку (доходу) від інвестицій. У структуру його, як правило, входять політична, економічна і соціальна складові.
Найважливішими показниками політичної складової інвестиційного ризику країни є:
o внутрішні заворушення (ранжуються від страйків до громадянської війни);
o зовнішні конфлікти (як наявні, так і потенційно можливі);
o можливість націоналізації власності або запровадження економічних санкцій з політичних мотивів;
o відсутність або можливість утрати міжнародного довір'я тощо.
Оцінка подібних показників зазвичай здійснюється на основі публікацій інформаційних агентств, опитувань жителів країни та службовців компаній, що беруть участь у вивченні інвестиційної привабливості країни. Традиційно до-сліджуються компоненти внутрішньої стабільності: історія внутрішньої ста-більності; тиск, що виникає через неоднаковий розподіл прибутків; наявність радикальних груп; наявність кількісно великих меншостей (расових, релігійних, національних); а також компоненти зовнішньої стабільності: історія зовнішніх відносин країни з сусідами; стратегічна важливість країни (вигоди географічного положення або наявність на її території рідкісних природних ресурсів).
Економічні параметри інвестиційного ризику охоплюють як ключові макроекономічні показники, так і специфічні індикатори, які характеризують фінансовий стан країни. Серед останніх виділимо:
o коефіцієнт обслуговування боргу - відношення платежів з обслугову-вання зовнішнього боргу до прибутку від експорту товарів і послуг
o відношення зовнішнього боргу до ВНП.
o відношення всього зовнішнього боргу до загального обсягу експорту товарів і послуг.
o індикатори ліквідності;
o коефіцієнт відношення резервів країни до фінансових вимог (боргові зобов'язання з термінами погашення в поточному році плюс поточний бюджетний дефіцит);
o коефіцієнт дефіциту ліквідності (відношення фінансових вимог до експорту товарів і послуг).
Вагомими є також соціальні характеристики країни (рівень соціальної напруженості, екологічні параметри, загальний рівень злочинності тощо).
Традиційно експертно-аналітичне оцінювання інвестиційного клімату передбачає виведення інтегрального показника ризику та відповідне ранжу-вання країн шляхом визначення їхнього інвестиційного рейтингу. Для цього проводиться аналіз факторів політичного, економічного, соціально-культурного, інституційного середовища, ресурсів та інфраструктури країн. Деталізація факторів, їх компонування, методи їхньої кількісної та якісної оцінки залежать від цілей та конкретних завдань тієї чи іншої інформаційно-аналітичної системи.
Найвідомішими авторитетними системами оцінок інвестиційного клімату є рейтинги Institutional Investor, Euro money Institutional Investor та Business Environment Risk Index (BERI).
Рейтинг Institutional Investor - це насамперед оцінка кредитоспроможності країн. Він складається за участю експертів ста провідних міжнародних банків.
Список використаної літератури:
"Україна і світове господарство", А.С. Філіпченко., Навчальний посібник, Київ "Либідь" 2002.оюю

 
 

Цікаве

Загрузка...