WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Залучення інвестиційних проектів в Україну - Реферат

Залучення інвестиційних проектів в Україну - Реферат

партнерів в екологічно небезпечні й сумнівні з господарського погляду виробництва. Тому тільки за умови вдалого використання цілої системи стимулів, обмежень і пільг можна домогтися оптимальної відповідності інтересів експортерів капіталу потребам країни, що приймає.
Питання державної політики стосовно іноземних інвестицій доцільно розглядати в контексті проблеми створення відповідного інвестиційного клімату для іноземного інвестора. Інвестиційний клімат - це наявна на певній території сукупність умов, причин, факторів залучення капіталу.
Потенційно Україна є інвестиційне привабливою країною. Передумовами формування в Україні сприятливого інвестиційного клімату є:
1. Вигідне географічне положення. Воно визначається розташуванням країни в центрі Європи, на перехресті торговельних шляхів.
2. Багаті природні ресурси. 60 % сільськогосподарських угідь України - високо родючі чорноземи.
3. Рекреаційні ресурси (Крим, Карпати), сприятливі для розвитку туризму, санаторно-курортного лікування, відпочинку.
4. Освічена робоча сила - в Україні дуже високий інтелектуальний і про-фесійний рівень працівників.
5. Надлишок населення працездатного віку, не зайнятого в економіці Ук-раїни.
6. Несформований ринок товарів. Це дає можливість іноземному інвесто-рові вкладати гроші у виробництво практично будь-якого товару без ризику зазнати збитків.
7. Незадоволений попит населення. Вкладаючи капітал у виробництво споживчого товару, іноземний інвестор упевнений, що практично не матиме проблем з його реалізацією, оскільки споживчий попит населення ще далекий від повного задоволення.
8. Наявність в Україні законодавства про іноземні інвестиції. Незважаючи на певну недосконалість Закону України "Про режим іноземного інвестування", він усе ж дає можливість інвесторам вести свою діяльність в Україні. Зокрема, гарантуються захист інвестицій, можливість вивезення та реінвестування прибутків, система компенсації збитків.
9. В Україні діють державні структури, які займаються питаннями залу-чення іноземних інвестицій, що свідчить про серйозність намірів уряду щодо підтримки іноземного капіталу і, відповідно, викликає довіру іноземних інве-сторів.
Визначальним стимулом для прямих іноземних інвестицій в Україні є по-шук нових ринків, який істотно переважає інші можливі причини.
Але сьогодні в України склалася репутація країни, економіка якої порівняно з економіками інших країн Східної Європи та колишнього Радянського Союзу є однією з найменш привабливих для іноземних інвесторів. Незважаючи на порівняльні природні переваги. Україна має один із найнижчих серед країн Центральної та Східної Європи і СНД показників залучення прямих іноземних інвестицій. Поточний обсяг залучених прямих іноземних інвестицій на душу населення становить 70 дол. США і перевищує аналогічний показник лише таких країн, як Білорусь, Узбекистан і Таджикистан. Як уважають експерти, причиною такого стану є депресивний стан національної економіки і посилення, особливо останнім часом, політичної нестабільності. Крім того, Україна має негативний імідж країни, що не сплачує борги, який склався внаслідок низки технічних дефолтів із зовнішнього державного боргу.
В лютому 2001 р. Президент України підписав Указ "Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України", згідно з яким уряд має у тримісячний термін розробити і затвердити довгострокову програму розвитку інвестиційної діяльності в Україні та провести аналіз функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку, а за його результатами вжити заходів з активізації інвестиційної діяльності.
Для більшості інвесторів приватизаційна політика є вкрай важливим чинником, що впливає на прийняття ними інвестиційних рішень. Але якщо інституційні інвестори та інвестори-підприємці розглядають приватизацію під кутом зору відкриття нових можливостей для придбання підприємств, поліпшення загального інвестиційного та ділового клімату завдяки підвищенню продуктивності економіки та зменшенню урядового втручання, то транснаціональні компанії не покладаються на приватизацію під час планування своєї стратегії в Україні. Отже, в розробці приватизаційної політики належить більшою мірою враховувати інтереси транснаціональних компаній, які дотепер не брали активної участі в приватизаційному процесі в Україні.
На фондових біржах України та в Першій фондовій торговельній системі у 2000 р. для продажу за кошти пропонувалися 1453 пакети акцій загальною номінальною вартістю 1153,1 млн. грн. Продано 515 пакетів на загальну суму 750,6 млн. грн за номінальної вартості 513,9 млн. грн, співвідношення ціни продажу і номінальної вартості становило 1,5. Продано 629 пакетів із 1483 запропонованих до продажу за ціною 355,9 млн. грн (номінальна вартість - 264,2 млн. грн), коефіцієнт перевищення ціни продажу над номінальною ціною дорівнював 1,35. Це свідчить про зростання капіталізації підприємств, що приватизуються.
У розвинутих країнах фондовий ринок є однією з найважливіших складо-вих економіки. Наприклад, у Чехії капіталізація фондового ринку становить близько 40 % ВВП. В Україні цей показник не перевищує 10 %.
Наявність в Україні десятків тисяч акціонерних товариств, створених унаслідок приватизації, привела до виникнення таких проблем, як ефективність контролю за розкриттям інформації, неліквідність ринку, велика кількість слабких посередників і дрібних акціонерів.
Сьогодні на ринку цінних паперів в Україні функціонують майже 36 тис. акціонерних товариств, понад 1000 професійних учасників ринку та 19 млн акціонерів. Загальний обсяг емісій акцій сягнув чверті ВВП і становить близько 39 млрд. грн, а обсяг торгів цінними паперами - 38 млрд. грн.
15 липня 1999 р. підписано Закон України "Про внесення змін до деяких законів Україниз метою стимулювання інвестиційної діяльності", який зняв з фондового ринку частину дискримінаційного оподаткування:
o не оподатковуються податком на прибуток кошти та майно, залучені (або надані) в довірче управління, а також шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, облігацій, векселів чи інвестиційних сертифікатів;
o емітенти процентних облігацій та векселів відтепер можуть включати проценти до складу своїх валових витрат. За дисконтними цінними паперами до складу валових витрат зараховуються балансові збитки від їхнього розміщення;
o від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) звільнено передання основних фондів як внеску до статутного фонду в обмін на акції, в тому числі й під час імпорту цих основних фондів;
o знято подвійне оподаткування дивідендів, отриманих нерезидентами.
Закон урегулював і низку інших питань. Серед них:
o звільнення від ПДВ розрахунково-клірингової діяльності (було просто клірингової), що знімає неврегульованість оподаткування депозитарію, а отже й інших учасників електронного обігу цінних паперів. ПДВ не буде нараховуватись і на послуги з управління цінними паперами;
o скасування податку на прибуток на кошти спільного інвестування ін-вестиційних фондів та компаній, якщо жоден із засновників не володіє більш як 25 % їх статутного фонду (було 10 %).
Великий вплив на інвестиційний клімат в Україні матиме Закон від 14 ве-ресня 1999 р. "Про розподіл продукції", який регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції. Закон створює такі пільги для інвестора:
o угоду про розподіл продукції укладають із переможцем конкурсу, про-веденого відповідно до порядку, визначеного в Законі, що створює рівні стартові умови для всіх потенційних інвесторів;
o держава гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених в угоді про розподіл продукції, протягом терміну її дії застосовуватимуть законодавство, чинне на момент її укладення. Це положення суттєво знижує ризик для інвестора;
o на інвестора не поширюється дія нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, якщо такі акти обмежують права інвестора, визначені в угоді про розподіл продукції, за винятком приписів органів державного контролю та нагляду

 
 

Цікаве

Загрузка...