WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Основні шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України - Реферат

Основні шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України - Реферат

нововведеннями. Інноваційна сфера не стала привабливою для вітчизняних та іноземних інвесторів.
Недосконалою є також система управління інноваційною діяльністю та методи економічного стимулювання найбільш ефективних напрямків технологічного розвитку‚ відсутня методологія визначення технологічних пріоритетів‚ що відповідала б ринковим вимогам господарювання.
Усунення причин низького надходження іноземних інвестицій, в тому числі і в інноваційну сферу, потребує удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази щодо управління інноваційним розвитком виробництва в країні з визначенням законодавчих основ прямої та непрямої фінансової підтримки пріоритетних науково-технічних розробок та суб'єктів ефективної інноваційної діяльності, у тому числі ефективних "лідерів" структурних технологічних змін. Для цього потрібно:
- удосконалити систему фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності на основі, насамперед, розширення масштабів розвитку та фінансового забезпечення програмно-цільового управління науково-технічним розвитком‚ підвищивши частку бюджетного фінансування програм з цією метою до 50% і завдяки цьому - роль ДНТП в економіці країни. Водночас доцільно зосередити науково-технічний та ресурсний потенціал країни на розробці обмеженої кількості державних науково-технічних програм (18-20) з вирішенням, головним чином, науково-технічних проблем світового рівня (енерго- і матеріалозбереження‚ біотехнологій‚ інформатики, імпортозамінюючих матеріалів та речовин‚ екології і здоров'я людини)‚ сформулювавши назви відповідних напрямків НТР та концепцій програм;
- впорядкувати державну звітність та контроль за результатами інноваційної діяльності, у тому числі реалізації пріоритетних її напрямків на основі результатів виконання державних програм і напрямків міжнародного трансферу технологій з урахуванням критеріїв технологічної безпеки країни.
Особливої уваги в державній організаційно-правовій та економічній підтримці потребує розвиток інфраструктури науково-технічної діяльності та ринку технологій‚ а також ліцензійна торгівля‚ державне страхування ризиків інвестиційних проектів і створення сприятливих умов для роботи венчурних компаній.
Слід зазначити, що Україна в порівнянні з найбільш економічно розвиненими країнами світу має досить високий рейтинг у забезпеченості сільгоспугіддями, трудовими ресурсами та науковим потенціалом. Це створює, потенційно, досить хороші можливості українським виробникам для отримання конкурентних переваг на світовому ринку.
Але використання цих можливостей на сьогодні вкрай незадовільне. Саме тому в Україні визначення оптимального вектора структурних змін має посісти належне місце в заходах економічної політики, враховуючи, що її метою буде підвищення конкурентоспроможності виробництва. Якщо критерієм оптимальності стане конкурентоспроможність, то завдання зводиться до визначення пріоритетних галузей і виробництв, які можуть в короткостроковій перспективі отримати конкурентні переваги, спираючись на національні умови.
Основною метою структурного реформування економіки є створення повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати за умов переходу до ринкової економіки та виробляти конкурентноспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків.
До основних складових економічної системи, які потребують структурного реформування належать структура факторів відтворення, галузева структура, цінова структура, секторальна структура, структура зовнішніх та внутрішніх зв'язків, регіональна структура, структура виробництва та споживання, структура інвестицій тощо.
Першочергові структурні реформи, які тісно пов'язані між собою, повинні проходити цілим пакетом. При тому, що одним із основних напрямків структурного реформування економіки на сьогодні є приватизація, її успішне проведення потребує вирішення питань дерегуляції, контролю витрат, запровадження механізму банкрутства, посилення платіжної дисципліни, покращення інвестиційного клімату, забезпечення нормального функціонування підприємств у ринкових умовах, встановлення системи раціонального використання ресурсів тощо.
Основним результатом здійснення структурного реформування економіки, має стати створення гнучкої, орієнтованої на експорт, конкурентноспроможної на міжнародних ринках економіки, в основі якої була б ініціатива приватного сектора і динамічна, орієнтована на пріоритети держави з впровадженням найсучасніших виробничих технологій, результативна участь іноземного капіталу.
Сьогодні процес структурного реформування як в Україні, так і в інших постсоціалістичних країнах відбувається дуже специфічно. Тому що вирішальне значення для зміцнення позицій у конкурентній боротьбі має здатність до самофінансування; в короткостроковій перспективі єдиною можливістю підвищення продуктивності є заходи із заощадження витрат та зміни організаційної структури. У середньостроковій перспективі можна за допомогою навіть невеликих обсягів інвестицій досягти значного прогресу у підвищенні продуктивності. Зміна структури економіки розуміється як створення нових самостійних підприємств, здатних приваблювати інвестиційний капітал. Тобто йдеться не про модернізацію існуючих підприємств, а про перетворення їх на велику кількість підприємств, що відповідають вимогам ринку та можливостям фінансування.
Іноземні інвестори, не дивлячись на привабливість України для інвестиційних цілей завдяки великому ринку, високому рівню освіти населення, сприятливій структурі кваліфікації робочої сили, центральному положенню в Європі, розгалуженій інфраструктурі, можливостям інвестувати практично в усі сфери економіки, поки що непоспішають взяти активну участь у її структурному реформуванні та задовольнити потребу у фінансуванні українських підприємств.
Серед першочергових заходів щодо активізації іноземних інвесторів у напрямку фінансування інноваційного компоненту структурного реформування економіки, необхідно розробити надвідомчу політику сприяння інвестиціям у цій сфері, яка має бути обов'язковою для всіх державних і недержавних установ. Як на середню, так і на довгострокову перспективу необхідно поліпшити умови інвестиційної сфери, при тому залишаючи їх стабільними.
При розробці такої політики, перевагу слід надавати інвесторам, співробітництво з якими надасть можливості не тільки кооперації у впровадженні та реалізації інноваційних проектів в Україні, а й сприятиме експорту її наукових і технологічних досягнень.
Слід зазначити, що відповідно до світової практики, найбільш ефективним шляхом залучення іноземних інвестицій для підтримки інноваційної діяльності є встановлення сталих зв'язків з венчурними компаніями у зарубіжних країнах. Тому вже сьогодні необхідно розповсюджувати серед них інформацію про можливість реалізації конкретних інноваційних проектів в Україні та її досягнень щодо створення стабільного нормативного поля для розвитку інноваційної діяльності в Україні.
Таким чином, виходячи із реалій сьогодення, іноземні інвестиції є сьогодні тим ресурсом, який, у всякому разі в найближчій перспективі, може найбільш вагомо сприяти підвищенню ефективності функціонування українських підприємств, а відтак і розвиткові відповідних територій і міст, поліпшенню соціального захисту громадян. Підтвердженням цьому є тісна кореляція між іноземними інвестиціями, залученими країнами Центрально-Східної Європи та показниками їх економічного розвитку.
Література:
1 Пузанова Г.І. Державне регулювання іноземного інвестування в Україні // Правова держава: Щорічник наукових праць інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 9. - К.: "Інюр", 2000, - с. 148-153.
2 Практичні аспекти інвестиційної політики на місцевому рівні / Інститут Реформ. - К., 2003. - 48 с.
3 Роль регіональної та місцевої влади у процесі залучення іноземних інвестицій / Інститут Реформ. - К., 2003. - 59 с.
4 Соснюк О. Актуальні тенденції та перспективи внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку України // Український регіональний вісник. - 2000. - № 5.
5 Стратегія допомоги Україні на 2004-2007 роки // Світовий банк. - К.: "Видавничій дім "Козаки", 2003. - 52 с.
6 Фомін С. Чи потрібні нам іноземні інвестиції? // Політика і час. - 2001. - №3.

 
 

Цікаве

Загрузка...