WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Роль банківської системи в інвестиційній діяльності» - Реферат

Роль банківської системи в інвестиційній діяльності» - Реферат


РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ
РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"
Зміст
ВСТУП 3
ДОВГОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ФОРМА УЧАСТІ БАНКУ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 4
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 5
ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І УПРАВЛІННЯ НИМ 7
ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 12
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
ВСТУП
Інвестиції - це витрати на виробництво та нагромадження запасів виробництва, або ж сукупність витрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво та інші галузі народного господарства.
Згідно з законодавством інвестиції поділяються на:
1. Капітальні (придбання будівель, споруд, інших об'єктів нерухомості, інших основних фондів та нематеріальних активів).
2. Фінансові (придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фі-нансових інструментів). У свою чергу, фінансові інвестиції розрізняються як:
o прямі інвестиції - передбачає внесення коштів чи майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою;
o портфельні інвестиції - придбання цінних паперів та інших фінансових акти-вів за кошти на біржовому ринку;
3. Інвестиції під реінвестиції - здійснення капітальних чи фінансових інвестицій за ра-хунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій.
Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку полягають у додержанні безпеки банківських коштів, забезпеченні їх диверсифікації, доходу та ліквідності.
Участь банків у інвестиційному процесі може здійснюватися за двома напрямами:
o за допомогою механізмів фондового ринку;
o за допомогою механізмів середнього та довгострокового кредитування.
Комерційні банки повинні у своїй інвестиційній діяльності мати тісний контакт з під-приємствами. У випадку створення нового підприємства заснування його можливе за допо-могою банківського капіталу як у рамках фінансово-промислових груп, так і поза ними. Фі-нансово-промисловими групами вважаються ті організації та структури, які утворюються шляхом об'єднання промислового й фінансового капіталів. В Україні банкам заборонено ви-ступати в ролі головного підприємства згідно із Законом "Про фінансово-промислові групи".
Комерційний банк може брати участь у санації підприємства: він дає кошти підприєм-ству, натомість одержує його цінні папери. Також можлива й передача державної частки ка-піталів підприємства в довірче управління банку, замість чого банк зобов'язується інвестува-ти певну суму коштів у це підприємство.
ДОВГОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ФОРМА УЧАСТІ БАНКУ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
За допомогою механізмів середнього та довгострокового кредитування комерційний банк може брати участь у інвестиційному процесі. Довгострокові кредити банку є однією з найпоширеніших форм цієї участі. На відміну від засновницьких операцій, використання ба-нківського кредиту стимулює споживачів інвестицій ефективніше використовувати кошти, щоб забезпечити погашення кредиту та відсотків за його користування.
Призначенням довгострокового кредитування є впровадження прямих інвестиційних заходів, реалізації витрат на придбання елементів основного капіталу.
До об'єктів довгострокового кредитування відносяться:
o будівництво нових підприємств;
o реконструкція, технічне переозброєння й розширення підприємств;
o організація випуску нової продукції;
o придбання науково-технічної продукції, інтелектуальних цінностей та інших об'єктів власності;
o здійснення екологічних заходів.
Основними джерелами ресурсів для довгострокового кредитування можуть виступати власні кошти банку, державні кошти, а також залучені банком ресурси.
У процесі надання довгострокового кредиту потенційний позичальник, окрім стандартного переліку документів, має подати за узгодженням з банком такі матеріали:
o проектно-кошторисну документацію;
o основні техніко-економічні показники проекту;
o контракт на будівництво;
o документи на право землекористування;
o позитивне рішення екологічної експертизи;
o план технічного переозброєння.
На основі поданих документів у банку проводиться оцінка кредитоспроможності по-зичальника, а також попередня інженерно-економічна експертиза проекту. Спеціалісти банку визначають доцільність надання кредиту та його економічну ефективність. Також вони вирішують проблему потреби в довгостроковому кредитуванні шляхом визначення повної вартості витрат на впровадження заходів за умови, що кредит є єдиним джерелом фінансування проекту, або ж різниці між вартістю цих витрат і власними коштами позичальника, якщо існують інші джерела фінансування проекту.
Видача довгострокового кредиту може здійснюватися одночасно або поетапно (в міру виконання будівельно-монтажних робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей тощо). Відсоткова ставка за кредит обумовлюється з урахуванням терміну позички, рівня ризику, кредитної історії клієнтів. Загальний термін користування кредитом складається з норматив-ного часу здійснення витрат і часу, протягом якого цей кредит повертається банку.
Деякі особливості має проектне фінансування інвестиційних проектів. Проектне фі-нансування - це таке фінансування інвестиційних проектів, коли основним забезпеченням наданих коштів є сам проект, тобто доходи, які в майбутньому отримає підприємство, що здійснює будівництво чи реконструкцію. Тобто, проектне фінансування ґрунтується на жит-тєздатності самого проекту без урахування платоспроможності його учасників та їх гарантій.
При проектному фінансуванні джерелом погашення заборгованості виступають гро-шові потоки, які генеруються в результаті реалізації проекту. Для прийняття рішення про та-ке фінансування висувається вимога участі в проекті значної частки власних коштів замов-ника.
Розрізняють такі типи проектного фінансування:
1. Без будь-якого регресу на позичальника: банк-кредитор бере на себе весь ризик, оці-нюючи лише ймовірні доходи від проекту.
2. Без регресу на позичальника в період, що йде за впровадженням проекту в експлуата-цію: підрядники гарантують оплату, дотримання кошторисної вартості проекту й за певних умов відшкодовують збитки, пов'язані із затримкою введення об'єкта в експлуатацію.
3. З повним регресом на позичальника: кредитор не бере на себе ризики, а надає кошти під гарантію організаторів проекту.
Обсяги державного кредитування, напрями, а також об'єкти кредитування визнача-ються в Україні державною програмою економічного та соціального розвитку країни. Рішен-ня про надання кредиту за рахунок державних коштів, а також розмір процентної ставки ви-значаються Національним банком України, Міністерством фінансів та Міністерством еконо-міки. Потім НБУ укладає кредитну угоду з комерційним банком, а той, у свою чергу, - з клієнтом.
Щодо контролю за цільовим використаннямдержавного кредиту, то його здійснює НБУ, а контроль за своєчасним поверненням коштів до бюджету - Міністерство фінансів або Головне управління Державного казначейства України.
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Згідно з чинним законодавством комерційні банки в Україні можуть поєднувати бан-ківські, інвестиційні та страхові операції. Участь комерційних банків у інвестиційному про-цесі має як позитивні, так і негативні моменти.
До позитивних можна віднести наступні:
1. Допуск банків на фондовий ринок сприятиме конкуренції між його учасниками, що означає зменшення витрат емітентів та інвесторів.
2. Вкладення банком коштів у

 
 

Цікаве

Загрузка...