WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області. - Дипломна робота

Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області. - Дипломна робота

вона:
а) зумовлена поточною (операційною), а не інвестиційною діяльністю;
б) часто є формою перерозподілу національного доходу (зарплата, податки тощо);
в) не дає доходу кредиторові, щодо неї встановлені інші умови й визначення термінів повернення коштів;
г) не дотримується принцип добровільності вибору об'єкта інвестування.
5. В окремих визначеннях інвестиційна діяльність ототожнюється лише з грошовими вкладеннями. З такою точкою зору не можна погодитися, оскільки інвестиції можуть здійснюватися як в грошовій, так і матеріальній чи нематеріальній формах.
6. Чедвик Л. та деякі інші спеціалісти стверджують, що до інвестицій слід відносити лише вкладення капіталу в об'єкти інвестування, що знаходяться на стороні. Тим самим не признається реінвестування або самоінвестування, тобто направлення частини прибутку від діяльності суб'єкта господарювання на фінансування власного будівництва чи придбання необоротних активів, поповнення оборотних коштів. У даному випадку інвестиції зводяться лише до фінансових вкладень в придбання акцій інших підприємств.
7. Жимиров В.М., Чумакова І. й надалі використовують "затратний метод" трактування сутності інвестицій, тобто зводять їх лише до затрат економічних ресурсів без визначення кінцевої мети - одержання прибутку чи іншої вигоди [36].
8. Окремо слід зазначити про так звані "споживацькі інвестиції", - придбання житла, автомобілів, меблів і т.д. Такі операції і затрати не можна називати інвестиціями, оскільки кошти витрачені на придбання об'єктів довгострокового споживання, а не з метою одержання прибутку чи іншої вигоди.
Оригінальним є трактування капітальних інвестицій Дерілом Норкоттом [55,с.2], під якими він розуміє прийняття рішень про довгострокове ризикове вкладення коштів в активи підприємства.
Майкл Бромвіч під інвестиційним рішенням розуміє відмову від поточного споживання, сподіваючись на збільшення споживання в майбутньому [21, с.68]. Ці визначення надають поняттю "інвестиції" певної динамічності. Однак прийняття рішень про здійснення інвестицій входить до передінвестиційної фази загального інвестиційного циклу, який крім цього охоплює ще й інвестиційний етап (вкладання капіталу, а у реальному інвестуванні - будівництво, придбання основних засобів і оборотних активів), а також процес повернення капіталу, де в результаті експлуатації введених активів чи використання наданих інвестиційних ресурсів досягається необхідний ефект: прибуток чи інші вигоди.
Водночас, вкладення капіталу не завжди зумовлює його зростання в майбутньому. Це стосується інвестицій в соціальну, екологічну сферу та інші.
Дещо однобоко трактується поняття "інвестиції" в окремих нормативних актах.
Так, відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" під інвестицією розуміють господарську операцію, що передбачає придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно [4]. Дане визначення не враховує інвестиційних вкладень в оборотні засоби. Крім цього, обмін коштів на майно, чи майна на майно може означати лише зміну форми активів, а не нову інвестицію.
В той же час досить повним і вичерпним є визначення даного поняття в Законі України "Про інвестиційну діяльність", згідно з яким, "…інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект" [1]. Разом з тим до даного визначення доцільно було б внести деякі уточнення.
По-перше, інвестиційні вкладення переважно здійснюються у грошовій формі, через придбання акцій та інших цінних паперів, внесків до статутного капіталу підприємств, реінвестування прибутку, надання кредитів та інших позичкових коштів. Це доцільно було б виділити у трактуванні поняття "інвестиції".
По-друге, у визначенні необхідно відзначити мотивацію, рушійну силу, що спонукає інвестора до відмови від споживання нагромаджених коштів, підкреслити, що будь-які інвестиції здійснюються з метою одержання прибутку або досягнення майбутніх вигод.
По-третє, неточним і неповним є, на наш погляд, трактування відносно соціального ефекту. Крім досягнення соціальних благ, інвестиції можуть здійснюватися з метою ліквідації аварій, стихійного лиха (наприклад, наслідків Чорнобильської аварії), поліпшення екологічного стану тощо. Здійснення соціологічних програм мало залежить від прямих інвестицій в підприємство, залежність між ними може бути виражена лише на загальнодержавному рівні через збільшення доходів від інвестиційної діяльності і відповідних надходжень до бюджету, за рахунок яких здійснюється фінансування соціальних програм. Крім цього, поняття "ефект", зазвичай, пов'язане з грошовим виміром результату, як різниці між одержаними доходами і здійсненими витратами. У практиці не всі наслідки від здійснення інвестицій можна подати у грошовому вираженні. Тому більш правильно такі наслідки називати не ефектом, а вигодою.
У цілому, з врахуванням даних уточнень поняття "інвестиції" можна трактувати як вкладення грошових, матеріальних та інтелектуальних цінностей в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання прибутку або досягнення інших вигод.
Узагальнюючи різні визначення поняття і сутності інвестицій можна виділити ряд специфічних рис, характерних для інвестиційного процесу:
1. Інвестиції, як правило, вимагають значних фінансових витрат.
2. Вигода, віддача від інвестицій може бути одержана лише у майбутньому на стадії експлуатації об'єкта інвестування.
3. При очікуванні результатів від інвестицій виникають певні елементи ризику і невизначеності.
На рис. 1.2 запропонована структурно-логічна модель інвестування, що враховує ринковий механізм, правову основу, структурні форми та інші параметри, що вкладаються у поняття і суть інвестицій.
1. Добровільність інвестування
2. Вільний вибір об'єкта інвестування
3. Право на одержання прибутку чи інших вигод
4. Право на управління чи відсутність такого права
5. Ризик і невизначеність
6. Самостійність рішення про припинення інвестування
7. Державний захист інвестицій
1. Реальні
2. Фінансові
1. Грошова форма
2. Майнові вкладення
3. Нематеріальними активами
4. У формі лізингу, селенгу тощо
1. Вітчизняні Держава Інвес-тори,
вклад-ники,
заснов-ники,
позичальники
Суб'єкти господарювання
Громадяни
2. Іноземні Держава
Суб'єкти господарювання
Громадяни
1. Внут-
рішні Основнізасоби
Оборотні кошти
Інтелектуальні цінності
2. Зовніш-ні Акції, інші цінні папери
Внески до статутного капіталу
Надання позикових коштів
1. Пряма (прямі інвестиції)
2. Непряма (непрямі інвестиції)
Короткострокові інвестиції (до 1 року)
Довгострокові інвестиції (понад 1 рік)
прибуток Капіталізація прибутку
Дивіденди, відсотки
Інші вигоди Соціальні
Екологічні та інші
Рис. 1.2. Структурно-логічна модель інвестування [43, c.46].
У ній показано взаємозв'язок між двома складовими частинами, що

 
 

Цікаве

Загрузка...