WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області. - Дипломна робота

Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області. - Дипломна робота


Дипломна робота
Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області.
ВСТУП
Розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища, та суттєвого нарощування обсягів інвестицій є актуальними завданнями в умовах ринкових перетворень.
Однак, річні обсяги інвестицій поки що залишаються на низькому рівні через несприятливий інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою законодавчою базою, нерозвиненими фондовим ринком та фінансово-кредитною системою, високим податковим тиском, неефективним використанням амортизаційних відрахувань, а також низьким рівнем трансформації заощаджень населення до інвестування, що призводить до відпливу вітчизняних капіталів за кордон та не сприяє залученню іноземних інвестицій в економіку країни.
Активізація інвестиційного процесу є вирішальною умовою продовження соціально-економічних перетворень. Реальна економічна ситуація в Україні значно ускладнює інвестиційну діяльність. Обсяг вкладень не забезпечує передумов економічного зростання і навіть повноцінного відтворення наявного стану. Фактично країна існує за рахунок безповоротного споживання успадкованого від радянських часів виробничого потенціалу. Необхідно розробити адекватний ринковим відносинам інвестиційний механізм, що органічно поєднає форми приватного і державного інвестування та забезпечить оптимізацію взаємозв'язків різних суб'єктів інвестиційної діяльності, створення відповідної законодавчо-нормативної бази та інші заходи, що регламентують інвестиційний процес як окремої фірми чи галузі, і національної економіки в цілому.
Економічна ситуація, що склалася в Україні на початок третього тисячоліття, продовжує залишатися складною. Україна повинна здійснити вибір: або продовжувати рухатися шляхом реформ до економічного зростання та піднесення, або ж піти за критиками теперішнього шляху і зруйнувати навіть те, чого було досягнуто протягом останніх років. Однак, слід чітко усвідомити, що повернення назад призведе не до застою, який був раніше, а до подальшого, ще більшого збідніння та зубожіння народу, до повного занепаду потенційно багатої країни.
Як показали дослідження можливих шляхів розв'язання проблеми макро- і мікроструктурних перетворень, для того, щоб їх здійснити, необхідно створити власні високі технології, які стануть основою конкурентоспроможності національного товаровиробництва, для чого, в першу чергу, потрібно забезпечити високоактивну інвестиційну та інноваційну діяльність. Крім того, від інвестицій залежить припинення спаду виробництва та початок його пожвавлення, тобто, вихід з глибокої кризи, а також, подальше зростання доходів бюджету.
Проблема підвищення ефективності інвестицій та інвестиційної діяльності є предметом дослідження у працях вітчизняних вчених: Крупки Я.Д., Омельченка А.В., Онищенка В., Пересади А.А., Татаренко Н.О.; російських науковців: Четиркіна Е.М., Бочарова В.В., Лівшиця В.Н.; закордонних теоретиків: Бланка І.А., Бернса В., Бірмана В.С., Кейнса Дж.М., Вільямса Я., Гітмана Л.Д. і Джонка М.Д.
Разом з тим, значні аспекти теорії і практики інвестування в умовах ринкового середовища не здобули вагомого розвитку. Потребують подальшого дослідження питань податкового регулювання інвестиційної діяльності та питань, що стосуються активізації інвестиційних процесів. Необхідним є формування підходів до шляхів покращення інвестиційного клімату та залучення іноземних інвестицій.
Виявлення шляхів покращення інвестиційного клімату та залучення іноземних інвестицій визначили актуальність теми магістерської роботи, мету і завдання дослідження.
Метою магістерської роботи є теоретичне та практичне обґрунтування основних тенденцій та факторів, що визначають інвестиційну привабливість Івано-Франківської області.
Об'єктом дослідження є процес управління інвестиційною діяльністю з метою досягнення найвищої віддачі. Предметом дослідження є інвестиційна діяльність в області та оцінка її результатів.
Теоретичною і методологічною основою роботи стали сучасні теорії та наукові розробки вітчизняних та іноземних фахівців з проблем інвестування. У процесі дослідження використовувались системний і комплексний підходи, методи порівняння, узагальнення, пошук причинно-наслідкових зв'язків, тощо.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в роботі теоретичні положення і практичні рекомендації можуть підвищити ефективність інвестування, забезпечити оптимальне формування інвестиційного клімату в Івано-Франківській області.
Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів і висновків та пропозицій.
В першому розділі розглядаються теоретико-правові основи інвестиційної діяльності в політиці структурних перетворень України та Івано-Франківської області.
В другому розділі проведений аналіз залучення та вплив іноземних інвестицій в економіку Івано-франківської області..
В третьому - обґрунтовано проблемні аспекти та шляхи збільшення притоку іноземних інвестицій в економіку. Висвітлено напрямки діяльності органів державної влади у сприянні інвестиційного проекту.
Підсумком магістерської роботи є висновки, в яких узагальнено викладений матеріал, результати дослідження та пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату та активізації інвестиційних процесів в області.
Основний зміст магістерської роботи висвітлено на ____ сторінках.
?
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Економічна сутність інвестицій.
Необхідною умовою розвитку економіки є висока інвестиційна активність. Вона досягається шляхом збільшення реалізованих інвестиційних ресурсів і найбільш ефективного їх використання в пріоритетних секторах матеріального виробництва і соціальної сфери. Саме інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі визначають конкурентні позиції країн на світових ринках.
Поняття "інвестиції", "інвестор", "інвестиційна діяльність" і інші увійшли у вітчизняну термінологію порівняно недавно. За радянських часів ці терміни практично не застосовувалися. В окремих випадках під цими поняттями розуміли сукупність затрат на реалізацію довгострокових вкладень капіталу в засоби виробництва (основні фонди), тобто інвестиції практично ототожнювалися з поняттям "капітальні вкладення". У найбільш стислому визначенні "капітальні вкладення" більшість економістів трактували як затрати на будівництво та придбання основних засобів [34].
Під інвестиціями ( від лат.Investio-одягаю) в найбільш широкому трактуванні розуміють вкладення певних ресурсів з метою одержання майбутніх вигод, або вкладення капіталу в галузь економіки як в самій країні так ї за її межами.
Професор О.Бланк розглядає інвестиції як вкладення капіталу з метою його наступного збільшення [14,с.10].
Окремі автори під інвестиціями розуміють акт відмови від сьогоднішнього споживання благ заради більш повного задоволення потреб у наступні періоди [36,с.9]. Данівизначення характеризують інвестиції в двох площинах: з економічної точки зору - як процес нагромадження капіталу; з соціальної - як зростання благ для споживання. З двох позицій

 
 

Цікаве

Загрузка...