WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

напрямків науково-технічного прогресу, що сприяють зниженню ресурсоємкими виробництва і підвищенню якості продукції;
збільшення обсягів капітальних вкладень на будівництво комфортного житла й інших об'єктів суспільного користування і медичного забезпечення;
збалансованість інвестиційного циклу.
Другий розділ приділяє увагу фактору ризику, який суттєво впливає на оцінку ефективності інвестиційного проекту. Для аналізу цього фактору розглянуто принципи проведення кількісного аналізу визначення розмірів окремих ризиків.
Також у другому розділі приведені формули розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень з описом їхній застосування. Використано наступні методи:
метод чистої теперішньої вартості;
метод внутрішньої ставки прибутку;
метод періоду окупності;
метод індексу прибутковості;
метод коефіцієнта ефективності.
Принципи, покладені в основу запропонованих методів розрахунку основних показників економічної ефективності капітальних вкладень, містять такі положення:
результати розрахунків економічної ефективності забезпечують вибір найбільш ефективного варіанту впровадження капіталовкладень з урахуванням ринкових факторів;
розрахунок економічної ефективності проводиться на всіх етапах вкладення капіталу;
порівняння результатів і витрат здійснюється з урахуванням фактора часу;
при оцінці економічної ефективності капітальних вкладень усі показники розглядаються в динаміці та з урахуванням факторів, що на них впливають (інфляція, ризик, кон'юнктура ринку тощо).
В третій частині другого розділу зроблена спроба показати загальний підхід при розгляді інвестиційного проекту від аналізу інвестиційного середовища до аналізу самого інвестиційного проекту.
Третій розділ приділяє увагу вдосконаленню оцінки і відбору проектів капітальних вкладень. В ньому наведено приклад практичного розрахунку на основі запропонованої інтегральної оцінки інвестиційного проекту, а також на основі вихідних даних по умовному підприємству та методів, описаних у другому розділі, виконаний розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту.
Список використаної літератури
1. Про інвестиційну діяльність: Закон України прийнятий ВР України 18 вересня 1991 р. // Відомості ВР України. - 1991. - № 47.
2. Про підприємництво: Закон України прийнятий ВР України 27 лютого 1991 р. // Відомості ВР України. - 1991. - № 24.
3. Про підприємства в Україні: Закон України прийнятий ВР України 7 лютого 1991 р. // Відомості ВР України. - 1991. - № 14.
4. Про зовнішньо-економічну діяльність: Закон України прийнятий ВР України 16 квітня 1991 р. // Відомості ВР України. - 1991. - № 16.
5. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та приоритетні напрями їх реалізації. - Київ: ВІРА-Р, 1999. - 320с.
6. Федорченко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1999. - 184 с.: іл. - Бібліогр.: с. 181.
7. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1995 - 432с.
8. Економіка підприємства: Підручник. В 2-х т. Т1/За редакцією С.Ф. Покропивного.- К.:"Хвиля-прес", 1995 - 400 с.
9. Політична економія. Економічна енциклопедія. т.1. М. Наука. 1968, с.548
10. Балабанов И. Основы фининсового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика, 1995.
11. Білоус О.Г., Лук'яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. - К.: ВІПОЛ, 1998. - 416 с.
12. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук.думка, 1998. -390 с.
13. Инвестиционно-финансовый портфель. - М.: Соминтэк, 1993.
14. Мертенс А. Инвестиции. - К.: киевское инвестиционное агенство, 1997.
15. Михайлова Б.А., Рожков Ю.В. Финансово-кредитные методы регулирования инвестиционных рынков. - М.: Перспектива, 1995.
16. Пахомов Ю.М., Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна, 1997. - 237 с.
17. Пересада А.А. Інвестиційні процеси в Україні. - К.: Лібра, 1998. - 392 с.
18. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиций: Учебн. Пособие. - Днепропепровск: ГМетАУ, 1998.
19. Турбина К. Инвестиционный процесс и страхование инвестиций.- М.:Анкил, 1995.
20. Финансовые инвестиции и риск. - К.: Торгово-издат. Бюро ВНИ 1994.
21. Холт Р. Планирование инвестиций. - М.: Дело, 1995.
22. Інвестиційний клімат в Україні:фактори регіональних ризиків/ О.О.Слюсаренко, О.В.Кужель, Ю.А.Авксентьєв і др. - К.: РВПС України НАН України, 1999. - 192с.
23. Хорн Дж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996.
24. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции.- М.: Инфра-М, 1997.
25. Лимитовский М.А. Методы оценки коммерческих идей, предложений, проектов. М.: Дело ЛТД. 1995.
26. Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебное справочное пособие. М.: Изд-во "Бэк". 1996.
27. Лунев Н., Макаревич Л. Бизнес-план для получения инвестиций. Методические рекомендации. М.: Внешсигма. 1995.
28. Мир управления проектами/Под ред. Х. Решке, Х. Шелле; Пер. с англ. М.: Аланс, 1993.
29. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. СПб: "Два ТрИ", 1995.
30. Примак Т.О. Економіка підприємств: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 1999. - 108с.: іл. - Бібліогр.: с. 106.
31. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций /Пер. с англ.; перераб. и доп. изд. М.: АОЗТ "Интер-эксперт", "Инфра-М", 1995.
32. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов /Пер. с англ. Под ред. Л.П. Белых. М.: Банки и биржи, изд.объед-ние "ЮНИТИ", 1997.
33. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. МП "ИТЕМ" ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед" (Москва-Лондон). Киев, 1995.
34. Индрисов А.Б. и др. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Информ. - изд.дом."Филин", 1996.
35. Кочетков А.И., Никешин С.Н. и др. Project management. Управление проектами. Зарубежный опыт. СПб., 1994.
36. Крупка Я.Д., Литвин Б.М. Вдосконалення методики облік інвестиційної діяльності та будівельного виробництва. К.: Екон. думка, 1998.
37. Федоренко В.Г., Бондаренко Е.В. Будівництво та інвестиції в Україні. - К.: Знання, 1998.
38. Савчук В. и др. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - Учебное пособие. - К. 1999 - 304с.
39. Финансовое управление фирмой/Под ред. В.И.Терехина. - М.:Экономика, 1998.
40. Черняк В.З. Оценка бизнеса. М.: Финансы и статистика, 1996.
41. Гроші та кредит: Підручник/ Відп. ред. М.І.Савлук. - К.: Либідь, 1992.
42. Економічний словник-довідник: За ред. С.В.Мочерного. - К. Феміна, 1995. - 368с. (Nota bene)
43. Витин А. Мобилизация финансовых ресурсов для инвестиций. //Вопросы экономики, №7, 1994.
44. Дедиков А. И. Инвестиции и структура экономики Украины: Методические указания. - Дн.: ПГАСиА. ВТД и КМТ, 1998. - 90с.

 
 

Цікаве

Загрузка...