WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

Визначення потреб фірми у фінансових ресурсах.
2. Аналіз альтернативних джерел фінансування, їх оцінка і формування раціональної структури.
3. Забезпечення своєчасного отримання коштів з обраних джерел.
4. Оптимізація доходу фірми та забезпечення умов його ефективного використання.
5. Забезпечення стабільного росту фірми через розширення власного виробництва чи злиття з іншими підприємствами.
2.2. Методи оцінки ефективності капіталовкладень
У основі процесу прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру лежать оцінка і порівняння обсягу капітальних вкладень, що передбачені, та майбутніх грошових надходжень. Оскільки порівнювані показники належать до різноманітних моментів часу, ключовою проблемою тут є проблема їхньої порівнянності. Ставитися до неї можна по-різному в залежності від існуючих об'єктивних і суб'єктивних умов: темпу інфляції, розміру капітальних вкладень і що генеруються надходження, обрію прогнозування, рівня кваліфікації аналітика і т.п.
Методи, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, можна підрозділити на дві групи: а) засновані на дисконтированих оцінках; б) засновані на облікових оцінках. Розглянемо ключові ідеї, що лежать в основі цих методів [38].
Метод чистої теперішньої вартості
Цей метод заснований на зіставленні розміру вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтированих чистих грошових надходжень, що генеруються нею протягом прогнозованого терміну. Оскільки приплив коштів розподілений у часу, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r, встановленого аналітиком (інвестором) самостійно виходячи з щорічного відсотка повернення, що він хоче або може мати на капітал, який ним інвестується.
Припустимо, робиться прогноз, що інвестиція (IC) буде генерувати протягом n років, річні прибутки в розмірі P1, P2, ..., Рn. Загальний накопичений розмір дисконтированих прибутків (PV) і чистий приведений ефект (NPV) відповідно розраховуються по формулах:
, (2.4)
. (2.5)
Очевидно, що якщо: NPV > 0, то проект варто прийняти;
NPV CC, то проект варто прийняти;
IRR < CC, тоді проект варто відкинути;
IRR = CC, тоді проект ні прибутковий, ні збитковий.
Практичне застосування даного методу ускладнено, якщо в розпорядженні аналітика немає спеціалізованого фінансового калькулятора. У цьому випадку застосовується метод послідовних ітерацій із використанням табульованих значень множників, що дисконтуються. Для цього за допомогою таблиць вибираються два значення коефіцієнта дисконтування r10 (f(r1)<0);
r2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при котрому f(r2)0).
Точність обчислення оберненопропорційно довжині інтервалу (r1,r2), а найкраща апроксимація з використанням табульованих значень досягається у випадку, коли довжина інтервалу мінімальна (дорівнює 1%), тобто r1 і r2 - найближчі друг до друга значення коефіцієнта дисконтування, що задовольняє умовам (у випадку зміни знака функції з "+" на "-"):
r1 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, що мінімізує позитивне значення показника NPV, тобто f(r1)=minr{f(r)>0};
r2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, що максимізує негативне значення показника NPV, тобто f(r2)=maxr{f(r) 1, то проект варто прийняти;
Р1 < 1, то проект варто відкинути;
Р1 = 1, то проект ні прибутковий, ні збитковий.
На відміну від чистого приведеного ефекту індекс рентабельності є відносним показником. Завдяки цьому він дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV. або при комплектуванні портфеля інвестицій із максимальним сумарним значенням NPV.
Метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій
Цей метод має дві характерні риси: по-перше, він не припускає дисконтування показників прибутку; по-друге, прибуток характеризується показником чистого прибутку PN (балансовий прибуток за мінусом відрахувань у бюджет). Алгоритм розрахунку винятково простий, що і визначає широке використання цього показника на практику: коефіцієнт ефективності капіталовкладень (ARR) розраховується розподілом середньорічного прибутку PN на середній розмір капітальних вкладень (коефіцієнт береться у відсотках). Середній розмір капіталовкладень знаходиться розподілом вихідної суми капітальних вкладень на два, якщо передбачається, що після закінчення терміну реалізації аналізованого проекту всі капітальні витрати будуть списані; якщо припускається наявність залишкової або ліквідаційної вартості (RV), то її оцінка повинна бути виключена.
. (2.11)
Даний показник порівнюється з коефіцієнтом рентабельності авансованого капіталу, що розраховується розподілом загального чистого прибутку підприємства на загальну суму коштів, авансованих у його діяльність (підсумок середнього балансу-нетто).
Метод, заснований на коефіцієнті ефективності капітальних вкладень, також має ряд суттєвих недоліків, обумовлених в основному тим, що він не враховує тимчасовий складових грошових потоків. Зокрема, метод не робить розбіжності між проектами з однаковою сумою середньорічного прибутку, але сумою, що варіює, прибутку по роках, а також між проектами, що мають однаковий середньорічний прибуток, але що генерується протягом різноманітної кількості років. і т.п.
2.3. Побудоваузагальненого рішення щодо інвестиційного проекту при капіталовкладеннях
Для викладення цілей та особливостей капіталовкладення і обгрунтування його доцільності необхідно скласти інвестиційний проект. Без складання такого проекту неможливо здійснювати капітальні вкладення. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних законів і нормативної бази країни де планується вкладання капітальних вкладень.
Під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову доцільність капітальних вкладень. Такий проект потрібний як для власних цілей інвестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих зацікавлених сторін.
Інвестиційний проект є найважливішою частиною інвестиційного менеджменту.
Аналіз інвестиційного середовища.
Інвестор розглядає різні об'єкти капітальних вкладень (інвестиційні проекти) з метою вибору способу вкладення фінансових засобів, що забезпечить найвищу віддачу при прийнятному для даного інвестора рівні ризику. Аналіз інвестиційного проекту починається з розгляду характеристик інвестиційного середовища, (інвестиційного клімату).
Інвестиційне середовище стосовно конкретного об'єкта капітальних вкладень розглядається на загальноекономічному рівні, на галузевому рівні і на локальному рівні. Відповідно до загальноприйнятої міжнародної практики проводиться обстеження і перевірка істинності всіх зведень про об'єкт капіталовкладення для підготування до здійснення інвестиційного проекту і його фінансування.
Загальноекономічний аналіз інвестиційного проекту
Процес аналізу інвестиційного середовища починається з вивчення стану національної економіки в цілому. Особливо уважно до цього відносяться міжнародні

 
 

Цікаве

Загрузка...