WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Перспективи формування ефективної національної економіки - Реферат

Перспективи формування ефективної національної економіки - Реферат

економічної парадигми
при формуванні сучасної теxнокультури
Перiод
Фактори Дореформений період Період трансформації Перспективний стан
Рівень розвитку науки, економіки, техніки, який склав-ся історично
Сильна структурна депресія, криза центрів урбанізації, знач-на частина фізично й морально застарілої
технології, зниження
рівня жітття населення
Перехід від структурної перебудови шляхом адаптації і виробництва до змішаної економіки та еволюційному входжен-
ню у відкритий ринко-
вий простір на основі
відповідності сучасному етапу НТП Український варіант ін-формаційно - індустрійного суспільства з бага-товекторною соціально- оріентованою економікою, що відповідае світо-
вим стандартам
"Межі" життєдіяльності лю-дини відносно об'єктивних умов
Наявність територій
економічного лиха з перевищуванням порогів економічної й тех-нологічної безпеки Локалізація й нейтраліза-
ція загроз економічної й технологічної безпеки
Компенсування зростаючого навантаження на людину зростаючою рол-лю соціальних гарантій та припустимим рівнем
якості життєвого середовища
Міра науково-технічної за-хищенності
Технічне відставання від цивілізованних країн при значній вазі ВПК
Перманентне подолання технічного відставання. Перехід до діагностики загроз економічної безпеки територій різних
рівнів
Система загальнодержав-ної і регіональної безпеки та недопущення від-ставання. Комплексна діагностикастану сфер
життєдіяльності. Схильність до досягнень
НТП та нововведень
Науково - технічний потенціал
Військово-промислова "однобокість" використання досягнень науки
і техніки, зниження ефективності науково -технічних розробок
Збереження передових та піонерних напрямків
досліджень, встановлення кадрового потенціалу, створення сучасної бази досліджень. Розширення
можливостей територіальних утворень справляти вплив та брати участь в розвитку НТП Здатність розвивати пе-редові й піонерні напрямки в дослідженнях із соціально- оріентованим, та екологічно чистим та науковомісткім напрямком
Стратегія розвитку
Досягнення економічного зростання в ціло-
му, розвиток науки і техніки ціною обмежень особистого спо-
живання
Мінімізація платні за реформи зі скороченням
часового інтервала в досягненні результатів, спрямованих на подолання технічного відставан-
ня на основі переходу до інноваційно -ефективної економіки з формуванням внутрішньої захи-щенності від дестабілізуючих впливів Інноваційно - ефективна економіка, коли науково-технічний прогрес сам
е породженням визначного рівня технокультури
та економічного соціуму, які забезпечують економічну безпеку
Механізм пе-
Ретворення Загальноекономіч-
ні механізми, які відповідають вибраній страте-
гії та рівню розвитку
виробничих відносин Підвищення конкурентоздатності економіки
на основі адресного стимулювання розвитку територій в цілому та науково - технічного потен-
ціалу зокрема Підтримання та розвиток
системи стимулів та санкцій, спрямованих на
раціоналізацію темпів зростання при дотриманні стандартів оточуючого середовища
Рівень життєдіяльності
Зрівнювальний принцип в оплаті праці з
жорстокими рамками
стимулювання Створення прийнятного
рівня існування
Відповідність рівня життєдіяльності на території
рівню в цивілізованих
країнах
Використання положень системної структуризації та різних методів аналізу дозволяє сформулювати цілі, розкрити зміст та специфіку трансформації регіонального господарчого комплексу Одеської області у напрямку підвищення економічної безпеки.
1. Тотальне перевищування порогів індикаторів економічної та технічної безпеки призвело до утворення в регіоні територій економічного лиха.
2. Регіональні можливості недостатні для виходу економіки з ситуації, що склалась і вимагає значної державної підтримки. В економічній практиці країни слід офіційно визнати кризові території з наданням їм статусу "території економічного лиха".
3. Старопромисловий регіон Одеської області страждає широким спектром "хвороб", які потребують комплексного підходу до "лікування", тобто недоцільно проводити інтенсивну "терапію" тільки в напрямку локалізації та нейтралізації окремих "осередків" (або екологія, або АПК, або конверсія військово - промислового комплексу). Вперше виникла ситуація, коли треба докладати зусиль для підтримання територіального господарчого комплексу хоча б у його тепе-рішньому стані і недопущення в бік малорегульованого стану жодної зі сфер життєдіяльності.
4. Подолання територіального технічного відставання повинне здійснюватись перманентно і тільки в комплексі з розвитком інших сфер життєдіяльності.
5. Для старопромислового регіону процес виходу із кризи носить затяжний характер і кореспондується з переходом на модель територіального розвитку.
6. У період виходу з кризи підвищуеться роль державного регулювання на території (як на обласному, так і на місцевому рівнях), особливо в галузі адресної фінансової безповоротної допомоги та забезпеченності соціальної захищеності тих, хто мешкає на даній територii.
Література
1. 1. Запоточний І.В., ЗахарченкоВ.І. Державне регулювання регіональної економіки.
-Харків: Одіссей. -2003 . -592с.
2. 2. Захарченко В.И., Вайсман В.А., Молина Е.В. Научно-технологическое прогнозирование и развитие региона.
-Одесса: Наука и техника. -2004. -80с.

 
 

Цікаве

Загрузка...