WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → 1.Об’єктивна необхідність в державному регулюванні економіки. 2.Особливості державного підприємництва в Україні та організація управління ними. 3.Мето - Реферат

1.Об’єктивна необхідність в державному регулюванні економіки. 2.Особливості державного підприємництва в Україні та організація управління ними. 3.Мето - Реферат

відокремлюється як певний об'єкт. Для впливу на нього з метою реалізації потрібних цілей створюється відповідна організація. Організація здійснює планування заходів, спрямованих на досягнення цілей. Коли створено організацію та визначено плани її діяльності, встановлюються правила поведінки кожного члена організації в межах планових заходів. Підбирається персонал, здатний здійснити намічене. Виникає динаміка управління, яка потребую постійного контролю. Отже, регулювання є однією з функцій управління.
Державне регулювання економіки можна розглядати у двоякій площині:
1) з теоретичного погляду;
2) з практичного погляду.
З теоретичного погляду державне регулювання економіки (ДРЕ)- це система знань про сутність, закономірності, дії та правила застосування типових методів та засобів впливу держави на хід соціально-економічного розвитку, спрямованих на досягнення цілей державної економічної політики.
З практичного погляду ДРЕ - це сфера діяльності держави для цілеспрямованого впливу на поведінку учасників ринкових відносин з метою забезпечення пріоритетів державної економічної політики.
Первинним суб'єктом державного регулювання є людина (громадянин). У демократичному суспільстві громадянин (споживач) висловлює і захищає свої інтереси як виборець за допомогою голосування. Але виборці безпосередньо обирають не напрямки соціально-економічної політики або методи та засоби ДРЕ, а лише склад органів державної влади. Тому суб'єктом державного регулювання економіки стає держава в особі державних органів (президента, парламенту, уряду, місцевих адміністрацій).
Об'єктами державного регулювання економіки є :
- економічна система держави ( агрегований об'єкт ДРЕ);
- економічні підсистеми (економіки регіонів, народногосподарських комплексів, галузей; сектори економіки; стадії відтворення);
- соціально-економічні процеси (економічні цикли, демографія, зайнятість, інфляція, науково-технічний прогрес, екологія, кон'юнктура і т.д.);
- відносини (кредитні, фінансові зовнішньоекономічні тощо );
- ринки( товарів, послуг, інвестицій, цінних паперів, валюти, фондів, капіталів і т.д.).
Складність втілення названих об'єктів державного регулювання в чіткі організаційні форми зумовлює, як правило, опосередкований вплив держави на розвиток підсистем, процесів, відносин, ринків і т. п. Тому безпосереднім об'єктом державного регулювання є діяльність підприємств, державних органів, домашніх господарств.
2. Особливості державного підприємництва в Україні
та організація управління ним
Рис. 2. Класифікація методів регулювання підприємницької діяльності
2. Методи та засоби прямого впливу держави на розвиток державного сектору
Методологічною основою ДРЕ є економічна теорія і передовсім макроекономіка.
Система державного регулювання економіки ґрунтується на взаємоузгодженні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у економічному обігу держави з метою досягти максимальної ефективності за умов їх обмеженості. Система має три складові частини, а саме:
- прогнозування;
- макроекономічне планування, або економічне програмування;
- програмно-цільове планування;
Прогнозування - це науково аргументоване передбачення ймовірних тенденцій і напрямків при розв'язанні стратегічних завдань суспільства. Прогноз - це передпланова розробка багатоваріантних моделей плану.
Макроекономічне планування являє собою науково обґрунтовану організацію суспільства, соціально-економічного і виробничого процесів у країні, регіоні, галузі, на підприємстві. В Україні макроекономічне планування здійснюється у формі розробки та реалізації Державної програми економічного і соціального розвитку України (ДПЕСРУ).План ( програма) формується урядом з метою реалізації економічної політики держави.
Програмно-цільове планування являє собою спосіб вирішення державних соціально-економічних проблем в різних ланках організаційної структури економіки. Реалізується через цільові комплексні програми (ЦКП).
Держава, як суб'єкт суспільних інтересів, виконує комплекс взаємозв'язаних функцій і завдань, з одного боку, як власник майна та підприємець, а з іншого , як регулятор соціально-економічних процесів.
Під державним регулюванням за умов ринкової економіки, розуміють такий вплив органів управління (координації) на розвиток національної економіки, який, використовуючи методи прямого регулювання (інвестиції, дотації, ціни) та побіжного регулювання (кредитна , амортизаційна, податкова політика),орієнтує державний, приватний та змішаний сектор економіки на використання фінансового механізму та економічних регуляторів.
Державне регулювання здійснює свої функції за допомогою певних форм та методів впливу на економічні процеси. Світовий досвід виділяє наступні головні форми державного регулювання економіки:
1) Структурна політика - обґрунтування цілей і характеру структурної перебудови економіки, визначення пріоритетних ланок суспільного виробництва і оптимального співвідношення між ними.
2) Індикативне планування - це адекватна ринковим відносинам форма макроекономічного планування. Показники індикативного плану не мають для окремих господарських суб'єктів статусу обов'язкових завдань , а носять рекомендаційно-орієнтований характер, тобто орієнтують товаровиробника на випуск певного виду продукції.
3) Бюджетно - податкова політика - це найбільш давній інструмент державного втручання у ринкову економіку. Бюджетна політика реалізується через визначення оптимальних співвідношень між доходами і витратами держави. Ефективність бюджетної політики залежить від податкової політики. Держава через рівень оподаткування, порядок обчислення податкової бази та систему податкових пільг та обмежень визначає, з одного боку, величину надходжень до державного бюджету, а з другого боку , спрямовує ділову активність господарських суб'єктів у відповідності до встановлених цілей та пріоритетів економічного розвитку.
4 )Грошово-кредитна політика - заходи центрального банку, спрямовані на змінугрошової маси у обігу, обсягу кредиту , рівня процентних ставок та інших показників, за допомогою яких держава має можливість впливати на економічну кон'юнктуру.
5) Цінове регулювання економіки. Держава може втручатись у ціноутворення у формі прямого регулювання, а саме встановлення фіксованих цін на найважливіші товари , граничного їх рівня, заморожування цін на певний термін та інше , а також у формі побіжного регулювання - зміни рівня та диференціації ставок товарних податків.
6) Антимонопольна політика - це регулювання процесу створення монопольних структур в економіці з одного боку і створення сприятливих умов для дії ефективної конкуренції з іншого боку.
Отже, під методами державного регулювання економіки треба розуміти способи впливу держави через законодавчі і виконавчі органи на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення або забезпечення умов їхньої діяльності відповідно до національної економічної політики. Схема класифікації цих методів показана на рис. 1.
Рис. 1. Класифікація методів регулювання економіки за характером впливу на господарську діяльність її суб'єктів
Список використаної літератури
1. Державне управління: теорія і практика /За ред. проф. В.Б. Авер'янова. - К., 1998.
2. Михасюк І.Р., Залога З.М., Климчук П.В. Державне регулювання розвитку транспорту та зв'язку. - Львів, 1997.
3. Михасюк І.Р., Мельник А.Ф., Крупка А. Державне регулювання економіки. - Львів, 1999.
4. Михасюк І.Р., Залога С.М., Сажинець С.И. Основи та важелі державного регулювання економіки. - Львів, 1998.
5. Науменко В. І., Панасюк Б.Я. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. -К.,1995.
6. 28. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. - К., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...