WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік - Реферат

Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік - Реферат

бюджет; здійснює розрахунки з організаціями й установами, відділами та управліннями облдержадміністрації, а також переказує кошти на утримання підвідомчих фінансових органів.
Важливими функціями управління бухгалтерського обліку і звітності є забезпечення своєчасного одержання від обласних управлінь та відділів, установ, що ведуть облік самостійно і фінансуються з обласного бюджету, звітів про виконання кошторисів видатків, а від фінансових органів, підзвітних області, - звітів про виконання місцевих бюджетів.
Управління також складає й аналізує звіт про виконання обласного бюджету і кошторисів видатків, забезпечує складання зведеної періодичної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів області і подає її (звітність) Міністерству фінансів України.
Управління фінансів виробничої сфери:
- бере участь у розробленні основних напрямів державної фінансової політики, спрямованої на підвищення ефективності галузей промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, постачання і послуг;
- забезпечує концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки, розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин держави з об'єднаннями, підприємствами й організаціями на основі економічних методів управління та гнучкої податкової політики, спря-
Органи оперативного управління бюджетом
133
мованої на створення належних умов для розширення виробництва і сфери послуг, здійснення заходів щодо соціального захисту населення та розвитку і регулювання ринку;
- вивчає економіку і фінанси підконтрольних об'єднань, об-ласних управлінь та відділів, підвідомчих їм підприємств, тенденції та динаміку їх розвитку в умовах ринкових відносин, лібералізації цін та впровадження нових форм господарювання підприємств різних форм власності з метою виявлення та мобілізації резервів виробництва, зміцнення фінансового стану і збільшення доходів бюджету;
- бере участь у роботі Управління економіки облдержадміні-страції з формування прогнозних показників, що визначають обсяги видатків бюджету з капітальних вкладень, цільових державних і галузевих програм розвитку підконтрольних галузей, готує зауваження і пропозиції з цих питань, бере участь у складанні проектів розрахункових балансів доходів і видатків підконтрольних галузей, які подає управлінню з бюджету для урахування їх у відповідних розділах проекту обласного бюджету;
- розробляє і подає бюджетному управлінню розрахунки, необ-хідні для встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і платежів до районних та міських бюджетів;
- складає помісячний розпис видатків по підприємствах міс-цевого господарства, забезпечує виконання обласного бюджету по видатках, фінансує в установленому порядку обласні управління, відділи, окремі організації в межах, передбачених бюджетом асигнувань;
- здійснює в обласних управліннях і відділах, виробничих об'єднаннях, установах та організаціях перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов'язаних з використанням коштів обласного бюджету;
- вимагає від керівників та інших посадових осіб підприємств і організацій, що перевіряються, ліквідації виявлених порушень, контролює їх усунення, вносить на розгляд керівництва головного фінансового управління пропозиції про обмеження, а в необхідних випадках припинення фінансування з обласного бюджету об'єднань, підприємств та організацій за наявності фактів незаконного витрачання ними коштів. Аналогічні заходи відділ вживає також у разі неподання підприємствами та організаціями звітів про витрачання раніше виданих їм коштів та іншої встановленої звітності, з повідомленням про це їхніх керівників, і в межах своєї компетенції застосовує інші санкції, встановлені чинним законодавством;
- подає методичну допомогу галузевим управлінням і відді-лам, об'єднанням, підприємствам і організаціям з питань фінан-
134
Розділ 4
сового й бюджетного планування, бере участь у розробленні пропозицій з надання дотацій та кредитів за рахунок бюджетних коштів, у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності, проводить інформаційні наради з працівниками економічних служб.
Управління бюджетних програм охорони здоров 'я та соціального захисту населення:
- здійснює розподіл бюджетних коштів між медичними установами, підвідомчими обласним (міським) державним адміністраціям;
- контролює якість складання кошторисів і ефективність ви-користання коштів установ охорони здоров'я;
- забезпечує фінансування витрат, пов'язаних з виплатою компенсацій і наданням пільг громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, виплат населенню допомоги та компенсацій сім'ям з дітьми, грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення;
- організовує фінансування витрат на оплату житлово-кому-нальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, а також виплат та компенсацій реабілітованим згідно із Законом України "Про реабілітацію жертв політичних репресій";
- готуєнеобхідні розрахунки стосовно фінансування видатків, пов'язаних із соціальним захистом населення, систематизує й аналізує відповідні дані; розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи фінансування соціального захисту населення;
- проводить перевірки в обласних управліннях, відділах, ор-ганізаціях, установах, підприємствах, районах та містах області щодо правильності й ефективності використання бюджетних коштів, виділених на соціальний захист населення;
- подає практичну допомогу державним адміністраціям у ра-йонах та виконкомах місцевих рад, у роботі з фінансування соціального захисту населення.
Управління кадрів та фінансів правоохоронних органів:
- забезпечує комплектування структурних підрозділів фінан-сового управління спеціалістами відповідного фаху і кваліфікації, готує матеріали та організовує атестацію працівників фінуправління і керівних працівників підвідомчих фінансових органів;
- вивчає ділові, моральні якості керівних працівників та вносить пропозиції щодо формування резерву кадрів із перспективних, компетентних спеціалістів;
- здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів, визначає потребу фінансових органів регіону в молодих спеціалістах;
Органи оперативного управління бюджетом
135
- веде особисті справи працівників, облік військовозобов'язаних, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та ін.;
- організовує впровадження розроблених на ЮЦ Міністерства фінансів АРМів, окремих задач термінальних комплексів у фінансовому управлінні, районних та міських фінансових відділах, забезпечує їх системними програмними продуктами;
- створює локальні обчислювальні мережі та багатотермі-нальні комплекси, забезпечує інформаційний обмін між обласним фінансовим управлінням та виконавчими органами державного управління, створює системи

 
 

Цікаве

Загрузка...