WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Порядок митного оформлення товарів та предметів, що переміщуються через митний кордон України - Контрольна робота

Порядок митного оформлення товарів та предметів, що переміщуються через митний кордон України - Контрольна робота

товари та інші предмети, що надходять на станцію призначення одночасно у складі однієї відправки, на адресу одного вантажоотримувача, від одного вантажовідправника, з однієї станції відправлення;
- товари, що поставляються трубопровідним транспортом або лініями електропередач за одним актом приймання - передачі впродовж терміну, необхідного для переміщення товару обсягом, зазначеним в акті. Визначений термін не може бути більше одного місяця.
Декларація складається на основному аркуші ВМД (МД-2) на кожну партію товарів.
Якщо партія складається з товарів, що мають різні коди за правилами кодификації за УКТ ЗЕД, а також у випадках, коли товари з однаковим кодом за УКТ ЗЕД мають різні дані (країна походження, торгуюча крана, валюта оцінки та ін.), які впливають на застосування до таких товарів неоднакових заходів тарифного та (або) нетарифного регулювання, інших заходів державного контролю, складається додатковий аркуш ВМД (МД-З), який дає можливість декларувати товари ще трьох найменувань. Одна декларація складається не більше як на 99 товарів. При оформленні однієї декларації загальна кількість додаткових аркушів не повинна перевищувати 33. Додаткові аркуші можна використовувати тальки в тому випадку, коли митний режим щодо зазначених у них товарів співпадає з митним режимом товару, вказаного в основному аркуші. ВМД заповнена з підчистками та помилками, для оформлення не прийметься. Виправлення можуть бути зроблені шляхом пере креслення помилкових та внесення правильних відомостей (друкованим способом або від руки). У графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення засвідчується печаткою декларанта. Посадові особи органів державної митної служби не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати або доповнювати відомості, зазначені в ній, за винятком тих граф або відомостей, заповнення яких належить до компетенції органів Державної митної служби.
У зв'язку з необхідністю формування державної митної статистики за єдиним принципом, а також враховуючи можливість контролю однієї декларації декількома митними органами, ВМД заповнюється виключно державною мовою за допомогою комп'ютера.
Як виняток, допускається застосовувати при заповненні ВМД іноземну мову у випадках, коли переклад особистихназв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару не бажано розкривати i суттєво не впливає на принцип застосування заходів тарифного або нетарифного регулювання.
Визначення державного реєстраційного номера ВМД.
У разі прийняття до митного оформлення ВМД реєструється в журналі обліку та реєстрації ВМД. Декларації Присвоюється реєстраційний номер, який заноситься у відповідні графи декларації посадовою особою митного органу. Реєстрація стверджується проставленням у ній штампа митного органу.
Висновки
Отже, перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв пiдлягає митному оформленню.
Митне оформлення здiйснюється службовими особами митницi з метою забезпечення митного контролю та для застосування засобiв державного регулювання ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через територiю України товарiв та iнших предметiв.
Операцiї, що входять до митного оформлення, i порядок їх здiйснення визначаються Державною митною службою України вiдповiдно до цього Кодексу.
Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування митниць протягом часу, що його встановлює митниця спiльно з заiнтересованими державними органами.
Митне оформлення здiйснюється митницями, в зонi дiяльностi яких розташованi власники товарiв та iнших предметiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом та законодавством України.
На прохання пiдприємств, що перемiщують через митний кордон України товари та iншi предмети, митне оформлення може здiйснюватися в зонах митного контролю, зазначених у частинi третiй статтi 23 цього Кодексу.
За рiшенням Державної митної служби України митне оформлення товарiв та iнших предметiв окремих видiв може здiйснюватися в окремо визначених для цього митницях.
Представники пiдприємств, а також громадяни, якi мають належним чином оформленi повноваження щодо товарiв та iнших предметiв, що пiдлягають митному оформленню, можуть бути присутнiми пiд час такого оформлення.
У випадках, передбачених Статтями 29, 30 Митного Кодексу, присутнiсть представникiв пiдприємств, а також громадян при митному оформленнi є обов'язковою.
Пiдприємства, що перемiщують через митний кордон України товари та iншi предмети, складають акти про невiдповiднiсть товарiв та iнших предметiв даним, зазначеним у документах, необхiдних для митного контролю, про пошкодження товарiв та iнших предметiв чи їх упаковки або маркiрування.
Акти, про якi йдеться у частинi першiй цiєї статтi, подаються вiдповiдним митницям України.
З метою митного контролю та митного оформлення митниця може брати проби та зразки товарiв та iнших предметiв для проведення їх дослiдження.
Проби i зразки товарiв та iнших предметiв беруться в мiнiмальних кiлькостях, що забезпечують їх дослiдження. Взяття проб та зразкiв, їх дослiдження, а також розпорядження ними не повинно необгрунтовано затримувати пропуск товарiв та iнших предметiв.
Пiдприємство чи громадянин мають право ознайомитися з результатами проведеного дослiдження та подальшим розпорядженням взятими у них пробами та зразками.
Проби та зразки товарiв та iнших предметiв, щодо яких митне оформлення не було закiнчено, можуть братися для контролю державними органами, зазначеними у статтi 18 Митного Кодексу, тiльки за згодою митницi.
Порядок взяття проб та зразкiв, строки i порядок їх дослiдження, а також розпорядження ними встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Список використаної літератури:
1. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.
2. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації (у редакції наказу Держмитслужби України від 18 квітня 2002 р. N 207)
3. Основи митного права України. Посібник / За ред. Коваленко Р.М. - К., 2002.
4. Основи митного регулювання / За ред. Рибчука О.М. - Харків, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...