WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Розвиток та складові науково-технічного потенціалу - Курсова робота

Розвиток та складові науково-технічного потенціалу - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Розвиток та складові науково-технічного потенціалу
ЗМІСТ
Вступ...........................................................................................................................3
Розділ І. Розвиток науково-технічного потенціалу...............................................5
1.1. Український та світовий досвід здійснення науково-технічної діяльності……………………………………………………………………………5
1.2. Державне регулювання науково-технічної діяльності.............................23
Розділ ІІ. Складові науково-технічного потенціалу..........................................29
2.1. Матеріальна база......................................................................................29
2.2. Наукові кадри та інтелектуальний продукт...........................................34
2.3. Продаж ліцензій......................................................................................45
Висновок............................................................................................................53
Список використаної літератури.............................................................................55
Додатки...................................................................................................................58
ВСТУП
Тема курсової роботи є вкрай актуальною для дослідження, оскільки науково технічний потенціал - це потенційні можливості і рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Методологічною основою дослідження сутності науково-технічного потенціалу може бути такий підхід до розвитку науки і техніки, коли в процесі аналізу їхньої ролі та значення в житті суспільства в центрі уваги ставитися трудова людська діяльність.
Слід звернути увагу на органічну єдність науки та техніки в процесі їхнього розвитку. Сучасна техніка та технологія немислимі без втілення в них наукових досягнень. Якщо в минулі часи наука виступала як самостійна сфера діяльності, незалежно від інших чинників суспільного життя, то з певного часу вона починає входити в тісний зв'язок з іншими сферами діяльності людини. Особливо зростає її зв'язок з технікою. Здійснюючи на них суттєвий вплив вона сама не може існувати без них.
У сучасних умовах процес здійснюється з двох взаємопов'язаних напрямках. По-перше, результати наукових досліджень втілюються в техніці, технології, у матеріальному виробництві взагалі, тобто наука виконує так звану матеріально-технічну функцію. По-друге, наукові знання втілюються в самих виробниках, у людях, їхніх світоглядах, творчих здібностях, тобто шляхом особистої орієнтації науки. У ході розгортання науково-технічного потенціалу все чіткіше проявляється ця тенденція, все наочніше стає об'єктивна необхідність вдосконалення творчих здібностей особистості, все більше зростає значення духовного розвитку трудящих як вирішального чиннику матеріального виробництва. Без інтелектуального розвитку людини-робітника, інженера, техніка, організатора виробництва неможливий і успішний розвиток техніки, технології, їхнє використання у виробництві.
Таким чином, наука шляхом втілення її досягнень в техніці, в технологічних процесах, а також розвитку творчих здібностей, духовного вдосконалення учасників виробництва безпосередньо підсилює виробничі можливості людини і суспільства, а також, є безпосередньо продуктивною силою.
Розвиток науково-технічний потенціал - докорінне перетворення продуктивних сил на базі перетворення науки в безпосередню продуктивну силу, зміна місця та ролі людини у виробництві.
В даній курсовій роботі були досліджені питання українського та світового досвіду здійснення науково-технічної діяльності, державного регулювання науково-технічної діяльності, складових науково-технічного потенціалу: матеріальної бази, наукових кадрів та інтелектуального продукту, продажу ліцензій.
Під час написання роботи були використані такі методи наукового дослідження як методи аналізу та синтезу, узагальнення.
Дана тема курсової роботи розкривається у наступних розділах: розділі 1 "Розвиток науково-технічного потенціалу", розділі 2 "Складові науково-технічного потенціалу".
?
Розділ І. Розвиток науково-технічного потенціалу
1.1. Український та світовий досвід здійснення науково-технічної діяльності
Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він заснований на прогресі науки і техніки.
Наука - це особливий вид людської діяльності, спрямованої на виробництво нових знань про природу, суспільство та мислення. Під поняттям техніка розуміють сукупність засобів праці, що використовуються у виробничих цілях та для задоволення особистих потреб людини.
Нові знання матеріалізуються в нових засобах праці, задоволення одних потреб породжує інші. З'являються нові ідеї та розробки, створюються досконаліші техніка, технологія і предмети споживання. Вони зумовлюють і формують необхідні умови для подальших кількісних та якісних зрушень у сфері наукових досліджень, технічних розробок виробництва та споживання. Така приблизно схема дії науково-технічного прогресу, що є безперервним процесом розвитку науки, техніки, технології, виробництва і споживання,
Науково-технічна діяльність (НТД) здійснюється у двох формах: еволюційній та революційній.
Еволюційна форма НТД має місце, коли техніка і технологія, що застосовуються у виробництві, удосконалюються на основі вже відомих наукових знань. Прикладом цієї форми НТД є розвиток енергетичної техніки, заснованої на принципі використання кінетичної енергії пари - від простої парової машини до парогенераторів величезної потужності.
Революційна форма НТД означає перехід до техніки і технології, що побудовані на принципово нових наукових ідеях. Прикладом цієї форми є перехід від ручних знарядь праці до машинних, заміна енергії пари на електричну, застосування лазерної та інших сучасних технологій тощо.
Винахід та запровадження у виробництво принципово нових науково-технічних розробок призводять до суттєвих змін у трудовому процесі, передбачають розширення продуктивних можливостей людства. Тому в цьому випадку йдеться про науково-технічну революцію [21, 243].
Головне питання, на яке прагне відповісти теорія економічного зростання, зводиться до того, яким чином можна збільшити реальний обсяг номінального продукту в довгостроковому періоді, тобто в умовах повної зайнятості. Відповідь на це питання має практичне значення, так як його вирішення дозволяє подолати обмеженість ресурсів і, отже, розширити можливості економіки задовольняти потреби суспільства. Незважаючи на те,що економічне зростання - це лише один з критеріїв економічного розвитку, в макроекономіці частіше за все аналізують саме його, так як

 
 

Цікаве

Загрузка...