WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї - Реферат

Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї - Реферат

вiдповiдної
територiальної громади, громади або представницькi органи мiсцевого
самоврядування можуть затверджувати статути, в яких вiдповiдно до
Конституцiї України, цього Закону, iнших законодавчих актiв
визначаються: ..." i приведено бiльше десяти напрямiв в органiзацiї
самоврядування, якi мають знайти своє вiдображення в статутах. I ось
тут слiд помiркувати над такою проблемою, а як мiсцева рада зможе
сформулювати положення, наприклад щодо "форми, порядку i гарантiї
!%'/.a%`%$-l.u участi населення у вирiшеннi питань мiсцевого
значення", адже навiть статтi, якi говорять про загальнi збори (сходи)
громадян та мiсцевi iнiцiативи не передбачають порядку реалiзацiї
громадою таких прав, а вiдсилають це на рiвень статутiв. З однiєї
сторони це цiлком справедливо, адже в маленькому селi i у величезному
мiстi такий порядок має бути рiзним, але варто передбачити, що нiякий
статут не повинен позбавити членiв громади такого права, або
встановити норми, якi можуть суттєво обмежити можливiсть його
реалiзацiї. Вирiшити проблему суперечностей мiж спробою надати
громадам i їх органам бiльших можливостей у визначеннi внутрiшнiх
питань громади i забезпечити їх гарантiями вiд можливих зловживань при
прийняттi статутiв можна двома способами. Перше, це розробити
модельний статут поселення, в якому передбачити рiзнi варiанти
органiзацiї i дiяльностi мiсцевого самоврядування i в базовому законi
"Про мiсцеве самоврядування" зробити припис про обов`язковiсть
реалiзацiї в статутi поселення, який приймається громадою чи радою,
положень модельного статуту. Друге, в самому законi, дещо бiльш
детально визначити основнi, мiнiмальнi гарантiї громади для реалiзацiї
своїх прав, навiть за вiдсутностi статуту. Тим паче, що українське
законодавство знає норми, наприклад, трудового права, де, допускаючи
роботу по контракту є застереження, що вiн не може погiршувати
правовий захист працiвника в порiвняннi з чинним законодавством.
Великим досягненням проекту АМУ є роздiл Економiчнi та фiнансовi
основи мiсцевого самоврядування, особливо частина, що стосується
бюджету громади. Адже насьогоднi питання формування та використання
мiсцевого бюджету стоїть як нiколи гостро. Держава передає все бiльше
функцiй, пов`язаних з великими фiнансовими видатками на органи
мiсцевого самоврядування, не компенсуючи цих видаткiв новими
стабiльними надходженнями. Iнша проблема, це законодавча
невизначеннiсть розпорядженням бюджетних коштiв, що веде до
необгрунтованих фiнансових витрат, а то й до просто зловживань з боку
виконавчих керiвникiв мiсцевого самоврядування. В бiльшостi країн
свiту саме проблемам формування та використання коштiв мiсцевого
бюджету в законах про мiсцеве самоврядування придiляється головна
увага.
Без сумнiву позитивним моментом проекту АМУ є встановлення гарантiй
щодо самостiйностi мiсцевих бюджетiв та видiлення в мiсцевому бюджетi
двох складових : поточного(адмiнiстративного) бюджету та бюджету
iнвестицiй i розвитку мiсцевого самоврядування(далi фондовий бюджет).
Це позитивне починання варто дещо розширити та уточнити. Наприклад.
Варто на законодавчому рiвнi бiльш чiтко закрiпити вимогу, що бюджети
мiсцевого самоврядування мають бути збалансованими, тобто видатки
бюджету не можуть перевищувати надходження. З метою компенсацiї
перевищення "($ b*iв над доходами у виключних випадках рада може
прийняти рiшення про одержання банкiвського кредиту, за умови, що його
величина не перевищує третини вiд величини адмiнiстративного бюджету.
Кредити не можуть застосовуватись на покриття видаткiв
адмiнiстративної частини бюджету.
Крiм цього, коли ми вже видiлили двi складових частини бюджету, то
цiлком логiчно було б визначити i кошти, з яких формуються цi частини.
Адмiнiстративний бюджет складається iз всiх доходiв громади вiд
податкiв за нормами встановленими законом, спецiальних витрат та
загальних надходжень з боку держави(субвенцiї та субсидiї). Фондовий
бюджет формується за рахунок продажу комунального майна,мiсцевих
податкiв зборiв та обов`язкових платежiв, кредитiв та субсидiй на
iнвестицiї. Ведучи мову про право органiв мiсцевого самоврядування
брати чи давати кредити, а також випускати мiсцевi позики, лотереї та
iншi цiннi папери, слiд чiтко продумати механiзми, якi б не допустили
можливого банкрутства громад через надто нерацiональне користування
таким правом, наприклад, голови поселення чи виконкому. Через те тут
було б доцiльно закласти умови, що рiшення про кредити чи випуск
мiсцевих цiнних паперiв приймається саме представницьким органом за
поданням голови та саме представницький орган, затверджує перелiк
комунального майна, яке може бути заставою пiд кредити, i що загальна
величина заборгованостей громади не може перевищувати рiчного
адмiнiстративного бюджету i в разi необхiдностi погашається саме за
його рахунок цiєї частини бюджету. Також було б доцiльно в законi
впровадити норми щодо обов`язкових процедур, якi мають бути виконанi
органами самоврядування при наданнi кредитiв чи гарантiй пiд кредити
iншим фiзичним чи юридичним особам, а саме гласнiсть i змагальнiсть.
Тобто рiшення приймаються лише пiсля публiчного оголошення про намiр
кредитування чи надання гарантiй i лише на конкурснiй основi. Крiм
того, важливо всетаки визначитись вiдносно права органiв
самоврядування займатись пiдприємницькою дiяльнiстю. Напевне тут варто
всетаки накласти деякi обмеження, як i роблять це в рiзних країнах. А
саме, органи самоврядування можуть створювати лише тi пiдприємства,
дiяльнiсть яких пов`язанна з наданням послуг населеннювiдповiдно до
повноважень органу самоврядування. Аналогiчно i участь мунiципального
капiталу можлива лише в таких пiдприємствах. У противному випадку
можливе повне пiдкорення iнересiв громади iнтерасам мiсцевої влади,
яка замiсть надання послуг займеться виключно бiзнесом. Взагалi
питання фiнансового забезпечення мiсцевого самоврядування мають бути
досить детально виписанi незалежно вiд авторства законопроекту. Що
стосується проекту Комiсiї то надто сумнiвним тут є частини, що
стосуються повноважень районних та обласних ` $(Глава 2). Так, проект
закону визначає, що районнi та обласнi ради можуть делегувати(а
значить можуть i не делегувати, залишити за собою) понад 30
рiзноманiтних повноважень. Але ж iз

 
 

Цікаве

Загрузка...