WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї - Реферат

Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї - Реферат

Ради України, ще
внесла ряд змiн i доповнень до проекту, якi двопалатнi Нацiональнi
Збори перетворили на однопалатну Народну Раду, дещо обмежили
повноваження Президента по формуванню деяких органiв державної влади,
наприклад судової, та рiзко посилили роль Прем`єр-Мiнiстра. На мал.6
показана структура влади за проектом погоджувальної *.,iсiї вiд 20
травня 1996 року. Як видно з малюнку, реальна структура практично не
змiнилась, хоча, якщо враховувати такi положення, як фактичне
скасування права Президента розпускати парламент, чи обмеження його
повноважень при вирiшеннi кадрових питань, то нова структура влади
була уже менш "президентською". Роздiл проекту, який визначав
структуру влади на мiсцевому рiвнi не змiнився. Малюнок 7 iлюструє
нову структуру влади в Українi, яка має скластись за новою
Конституцiєю України, прийнятою українським парламентом 28 червня 1996
року. В порiвняннi з проектом погоджувальної комiсiї, в частинi, що
стосується нашого дослiдження, а саме конституцiйних основ органiзацiї
влади в регiонах i мiстах, з`явились деякi цiкавi змiни. Перше: уже
невiдомо, яким чином мають формуватись районнi i обласнi ради, норма
про асоцiйований рiвень цих рад була вилучена з проекту при
голосуваннi. Друге: на рiвнi населених пунктiв, мiсцева рада одержала
виконавчий орган, а не апарат, як було в проектi, що тепер є гарантiєю
для збереження реальної влади в органах мiського самоврядування.
Третє: питання контролю i зупинення неправомiрних рiшень мiсцевих рад
знову ж таки вiднесено до майбутнього законодавства. Коментар:
Аналiзуючи зараз текст нової Конституцiї в частинi вiдповiдностi її
правових норм потребам мiсцевого самоврядування насьогоднi i на
перспективу, можна зробити висновок, що розробники проекту не дуже
переймались цими проблемами, а пролобiювати iнтереси суб`єктiв
самоврядування у Верховнiй Радi було нiкому. Адже тепер Конституцiя
практично повнiстю заблокувала можливiсть реформування
адмiнiстративно-територiального устрою, а деякi норми, наприклад про
бюджетну систему(стаття 95) чи про обласнi i районнi ради(частина 4
статтi 140) настiльки двозначнi, що нiхто не може впевнено сказати, чи
можуть ммати власнi бюджети органи самоврядування i що являють собою
як органи, районнi та обласнi ради. Незважаючи на те, що роздiл
самоврядування в кожному iз проектiв конституцiї був чи не найслабшим,
i до нього було багато пропозицiй збоку науковцiв, асоцiацiй органiв
самоврядування, особливо активною тут була Асоцiацiя мiст України та
Асоцiацiя народних депутатiв України попереднiх скликань Верховної
Ради. Але практично жодна iз цих пропозицiй не була сприйнята нi
Конституцiйною комiсiєю, нi погоджувальною групою. Коли зараз почитати
товстенний том(754 сторiнки!) , який називається "Порiвняльна таблиця
до проекту Основного закону України - Конституцiя України" то можна
побачити, що до роздiлу 11 Мiсцеве самоврядування було не так багато
принципових зауважень. Бiльшiсть зауважень до цього розiду було саме
вiд депутатiв лiвих фракцiй i стосувались вони як правило збереження
радянської системи влади в її класичному виглядi. Пропозицiї депутатiв
правих фракцiй, яких було досить небагато також не були принциповими i
навiть вiд їх прийняття нiякого полiпшення -.`, цього роздiлу не могло
вiдбутись. I це не дивно, адже жодна з полiтичних партiй чи
депутатських фракцiй так i не змогла зрозумiти важливостi розвитку
мiсцевого самоврядування для становлення України як демократичної
держави. Варто вiдмiтити, що практично на кожному етапi
конституцiйного процесу, лiдери фракцiй, чи члени конституцiйної i
погоджувальної комiсiї одержували конкретнi, фаховi пропозицiї до
цього роздiлу проекту Конституцiї. Як приклад, тут подається витяг з
пропозицiй, якi були переданi членам погоджувальної групи 15 травня
1996 року: "Стаття 92(95 в остаточнiй редакцiї). Ця стаття потребує
суттєвого уточнення, оскiльки нечiтко визначено, що таке Державний
бюджет та не проведена лiнiя на забезпечення самостiйностi мiсцевих
бюджетiв. Було б цiлком можливо,замiсть частини 1, видiлити окрему
статтю, що регулює питання бюджетної системи: "Стаття __. Бюджетну
систему України складають: державний бюджет та мiсцевi бюджети. Органи
мiсцевого самоврядування при формуваннi та здiйсненнi мiсцевих
бюджетiв є самостiйними. Загальнi принципи формування i здiйснення
мiсцевих бюджетiв визначається законом." На нинiшньому етапi навряд чи
можливо впровадити настiльки широке самоврядування, яке iснує примiром
у США, проте закласти основи для розвитку самоврядування необхiдно
саме у Конституцiї, причому цi норми мають вирiшувати два питання:
перше - забезпечити конституцiйне право на iснування самоврядування
взагалi i його динамiчний розвиток у майбутньому, друге - не скувати
можливостi держави на кризовому етапi i при тотальному пануваннi
державного регулювання i державної власностi, провадити одинакову для
всiї держави соцiально-економiчну полiтику. Виходячи з такого пiдходу
i має бути виписано цей роздiл. Варто зазначити, що європейське
спiвтовариство, розробило основний документ, що є своєрiдним зразком
для формування законодавчих положень, щодо мiсцевого самоврядування -
Європейську Хартiю Мiсцевого Самоврядування. Враховуючи лаконiчнiсть
цього документу i його унiверсальний характер було б цiлком можливо
для роздiлу 11 взяти бiльшiсть норм саме з цiєї Хартiї. А сам роздiл
виписати приблизно так: Стаття__. Мiсцеве самоврядування - право i
спроможнiсть територiальних громад(колективiв) самостiйно i пiд свою
вiдповiдальнiсть вирiшувати питання мiсцевого значення, якi належать
до їх компетенцiї, в межах Конституцiї i законiв України. Це право
здiйснюється громадами безпосередньо i через органи мiсцевого
самоврядування, члени яких обираються таємним голосуванням на основi
прямого, рiвного, загального виборчого права. Органи мiсцевого
самоврядування можуть мати пiдзвiтнi їм "(*.- "gi органи. Стаття__.
Територiальнi громади безпосередньо або через органи мiсцевого
самоврядування у межах, визначених законом, вирiшують питання:
комунального та житлового господарства, громадського транспорту,
соцiальної допомоги, освiти, культури, охорони здоров`я, довкiлля,
громадського порядку, торгiвлi та послуг, пiдтримки пiдприємництва,
комунальної власностi; складають i виконують вiдповiднi

 
 

Цікаве

Загрузка...