WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Оцінювання ефективності інвестицій - Реферат

Оцінювання ефективності інвестицій - Реферат


Реферат на тему:
Оцінювання ефективності інвестицій
Планування інвестицій, визначення їх доцільності, прибутковості завжди є прогнозуванням майбутніх доходів і витрат, тобто грошових потоків. Чи однакову грошову вартість матиме дохід, скажімо, 10 тис. грн, який буде одержано цього року, і такий самий дохід через три роки?
Якщо маємо 10 тис. грн нині, то через рік, за умови, що зберігатимемо їх у банку під 5 % річних, це вже буде 10,5 тис. грн, ще через рік - 11 тис. грн і т. д. А щоб мати через рік 10 тис. грн, сьогодні треба покласти в банк (мати в наявності) 9,5 тис. грн. Отже, у розрахунках, оцінках, порівняннях обсягів коштів, розділених часом, треба враховувати зміну їх вартості.
У загальному вигляді таке збільшення вартості грошей визначається формулою
Ft=P(l + ry, (1)
ReFt, P - вартість суми грошей відповідно у майбутньому і сьогодні; (1 + г У - коефіцієнт компаундування; г - банківська річна ставка; t - порядковий номер року (починаючи з наступного за поточним), якому відповідає значення Р.
Такий перехід від оцінювання нинішньої вартості грошей до їх вар-тості в майбутньому називається компаундуванням.
Зворотний процес отримання сьогоднішнього еквівалента вартості коштів, що мають бути в майбутньому, називається дисконтуванням. Загальна формула приведення обсягу коштів майбутнього періоду (Ft ) до еквівалентного обсягу поточного року (Р) має такий вигляд:
Якщо рівень r прогнозується змінним для різних років, то формула приведення обсягу грошових надходжень у році t до поточного року матиме вигляд:
Приклад 1. Якому обсягу коштів сьогодні еквівалентна сума 100 тис. грн, що її одержать через три роки (річний процент - 5 %)? За формулою (2) дисконтування
Приклад 2. Які кошти треба мати сьогодні, щоб через п'ять років повернути борг у сумі 500 тис. грн (банківський депозитний процент у перші два роки - 3,5 %, у наступні три роки - 5 %)?
Треба привести вартість майбутніх коштів (F) до поточного періоду (Р):
Приклад 3. Визначити доцільність двох проектів: маючи 100 тис. грн, купити будинок, аби продати його через п'ять років за 120 тис. грн., чи покласти ці 100 тис. грн у банк під 5 % річних?
Інвестиції в нерухомість через п'ять років дадуть 120 тис. грн. Інвестиції в банківські депозитні сертифікати дадуть змогу одержати
100 o 10,055 = 128 тис. грн.
Порівняння одержаних величин свідчить на користь останнього проекту. Зауважимо надалі, що можливість використання грошей просто як вклад у надійному банку або іншим безризиковим способом, що приносить щорічні проценти приросту, є альтернативним варіантом використання інвестицій для будь-якого інвестиційного проекту. Цей принцип лежить в основі визначення чистої приведеної вартості проекту за допомогою дисконтування.
Приклад 4. Організація міні-пекарні вартістю 40 тис. грн має за прогнозованими розрахунками приносити упродовж п'яти років щоріч-ний чистий прибуток у сумі 12 тис. грн. Чи доцільний цей проект?
Необхідно порівняти загальний прибуток за п'ять років і обсяг витрат 40 тис. грн. Визначимо сумарну за п'ять років вартість очікува-ного прибутку (у тис. грн.), привівши кошти кожного року до умов того часу, коли ми маємо витратити 40 тис. грн інвестицій (ставку дисконту візьмемо 10 %):
разом за п'ять років - 45,45 тис. грн.
Ця сума приведена до умов поточного року й може порівнюватися з обсягом інвестицій 40 тис. грн. Чистий приведений прибуток пере-вищує інвестиційні витрати на 5,5 тис. грн. Проект можна вважати доцільним.
Використання механізму дисконтування майбутніх грошових надходжень практично є методом порівняння доходу від проекту й доходу від вкладання тих самих грошей у банк під щорічний процент. У наведеному прикладі організація міні-пекарні є прибутковішим варіантом, аніж вкладання грошей у банк. Але це не означає, що проект буде прийнятий інвестором. Його прибутковість слід перевірити за допомогою інших показників і порівняти з іншими проектами, які можуть бути в інвестора.
Показники ефективності інвестицій
Основним принципом оцінювання ефективності є порівняння обсягів доходів та витрат, що їх забезпечили. Обґрунтовуючи економічну ефективність інвестиційних проектів, застосовують комплекс показників, що відображають різні аспекти вже зазначеного принципу і дають змогу оцінити доцільність інвестицій системніше.
Для переходу до викладення порядку розрахунку показників наведемо їх умовні позначення:
Р обсяг грошових надходжень від економічної діяльності об'єкта інвестицій після введення його в експлуатацію;
В.- обсяг інвестицій, що потрібні для введення об'єкта в експлуа-тацію (витрати інвестиційні);
Ве - обсяг поточних витрат діючого об'єкта, необхідних для виробництва товарів чи послуг, що виробляє створений об'єкт (витрати експлуатаційні);
At - величина нарахованої за рік амортизації основних фондів, створених за рахунок інвестицій;
Т кількість років життя проекту (експлуатація об'єкта та отримання доходів від інвестицій);
t - індекс (порядковий номер) кожного року експлуатації об'єк-та, t = 1, 2, ..., Т.
1. Чиста приведена вартість проекту (NPV) розраховується як сума щорічних обсягів доходів без витрат, приведених до умов поточного року:
Для прийняття проекту NPVM&Z перевищувати нуль.
2. Термін окупності проекту (Тk) визначає кількість років, за які за-гальний приведений прибуток дорівнюватиме обсягу інвестицій. Він дорівнює такому t (Tk = t ), при якому
Термін окупності має бути меншим від загального терміну життя проекту: Тk Rn, проект може бути прийнятий, якщо R Rn) з використанням комп'ютерних програм або графічно методом побудови функції залежності між NPVта r (рис. 53).
Для кожного проекту, залежно від критеріїв, якими керуються за-інтересоване в ньому підприємство та його експерти, рівень Rn може бути різним залежно від макроекономічної ситуації у країні рівня ризиків у країні, галузі, проекту, середньої рентабельності діяльності підприємства-інвестора, вартості його капіталу, співвідношення пози-ченого та власного капіталу та з інших причин.
6. Фондовіддача проекту (f) розраховується як відношення серед-ньорічного прибутку за весь період життя проекту до середньорічної
залишкової вартості інвестицій за той самий період з урахуванням їх щорічного зношення:
Цей показник визначає рівень середньої віддачі (отримання прибутку) від кожної грошової одиниці використаних інвестицій.
Список використаної літератури
1. Федоренко В. Г. і К°. Інвестування. Зайнятість. Освіта. - К.: Науковий Світ, 2002.
2. Федоренко В. Г. і К°. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: - К.: Науковий Світ, 2003.
3. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент. -К.: МАУП, 1999.
4. Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. - К.: Міжнар. фінанс. агенція, 1998.
5. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов // Проприватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1997. - № 2.
6. Федоренко В. Г. Створення промислово-фінансових груп і проблеми управління корпоративними правами // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. - № 2.
7. Федоренко В. Г., Бондаренко Е. В. Будівництво та інвестиції в Україні. - К: Знання, 1998.
8. Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. - 1999. - № 2.
9. Федотова М. А. Доходи предпринимателя. - М.: Финансьі и статистика, 1993.-96 с.
10. Чернявский А. Д. Организация управления в условиях рыночных отношений. -К.:МЗУУП, 1994.
11. Чернявский А. Д. Современные тенденции развития организационных форм управлення в Украине // Персонал. - 1997. -№4. - С. 3-7.
12. Чернявский А. Д. Трансформация организационных форм управления в процессе развития рыночных отношений // Персонал. - 1996. -№2. - С. 22-36.
13. Шевчук В. Я. Умови ефективного інвестування в будівництві. - К.: Будівельник, 1991. -112 с.
14. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Уряд, кур'єр. - 1996. - № 62. - 2 квіт. - С. 5.
15. Щекин Г. В. К разработке концепции управления современным обществом // Персонал. - 1999. - № 1. - С. 1-23.
16. ЩукінБ. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...