WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Показники фінансової стабільності й інтенсивності використання капіталу підприємства - Реферат

Показники фінансової стабільності й інтенсивності використання капіталу підприємства - Реферат

боргу. Дивіденди за привілейованими акціями також можна подати у вигляді фіксованих виплат, тому їх так само зазвичай відносять до довгострокових зобов'язань. Водночас привілейовані акції є власним капіталом підприємства і разом із звичайними акціями включаються в його загальний акціонерний капітал. Цей показник визначають за формулою
де ПКдб.з - сума позикових коштів за довгостроковими борговими зобов'язаннями.
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів. Розраховують його як відношення позикових коштів до власного капіталу підприємства
(фірми). Він показує, скільки позикових коштів підприємство залучає на 1 грн вкладених в активи власних коштів і характеризує фінансову незалежність підприємства від залучення позикових коштів. Підприємства з низьким рівнем боргу мають нижчий рівень ризику, але менші можливості успішної діяльності. Зазвичай підприємства в умовах спадуекономіки намагаються мати низький рівень боргу, але підвищують його при піднесенні економіки. Небезпечним для фінансової стабільності підприємства є велике значення цього показника (близько одиниці) за низької обіговості активів підприємства.
Показники інтенсивності використання капіталу. Характеризують інтенсивність використання оборотного капіталу підприємства, ефективність управління підприємством своїми активами. Розглянемо основні з них.
Коефіцієнт обіговості чистого оборотного капіталу Коб q к. Визначається як відношення чистого оборотного капіталу до загальних активів підприємства. Чистий оборотний капітал - це різниця між поточними активами і короткостроковими зобов'язаннями. За допомогою цього показника можна оцінити загальну суму коштів підприємства. За відношенням чистого оборотного капіталу до загальної суми активів підприємства оцінюють ефективність використання активів підприємства. Визначають цей показник так:
деІХ-сумапоточнихактивш;!^ - сума коштів за корот-костроковими зобов'язаннями.
Коефіцієнт обіговості оборотного капіталу Коб к. Вимірюється від-ношенням виторгу до чистого оборотного капіталу. За допомогою цього показника можна оцінити рівень використання оборотного капіталу. Виз-начають цей коефіцієнт за формулою
де Bчп - чистий виторг від продажів; Коб - середньорічний чистий оборотний капітал.
Коефіцієнт обіговості товарних запасів Кобіг т з. Визначається діленням чистого виторгу від продажів товарів і послуг на середньорічну вартість товарно-матеріальних запасів (Вт. м. з):
Висока обіговість товарно-матеріальних запасів зазвичай свідчить про ефективність управління активами, однак при цьому збільшується ризик дефіциту запасів.
Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості. Показує, наскільки швидко підприємство одержує платежі за рахунками дебіторів. Цей показник визначається так:
де Дз - середньорічна сума дебіторської заборгованості.
Низьке значення цього показника свідчить про те, що відділ, який займається дебіторською заборгованістю, працює ефективно. Однак це може також вказувати на невиправдано жорстку кредитну політику і можливі труднощі в реалізації продукції в майбутньому.
Показник обіговості кредиторської заборгованості. За його допомогою можна оцінити управління кредиторською заборгованістю. Обчислюють цей показник діленням вартості купівель підприємства на середню суму кредиторської заборгованості. Оскільки вартість купівель не відображається у звітності підприємств, в аналізі використовують інший показник: собівартість реалізованої продукції плюс зміна розміру товар-но-матеріальних запасів за звітний період.
Якщо кількість днів у звітному періоді поділити на показник обіговості кредиторської заборгованості, то можна одержати термін її погашення.
Показники ефективності використання капіталу. Визначаються через показники прибутку і рентабельності. Прибуток і рентабельність - результат великої кількості фінансових рішень. У розрахунку показників прибутку можуть використовувати різні модифікації показника прибутку. Це дає можливість виявити не тільки ефективність капіталу, а й оціни-ти інші його особливості. Наприклад, якщо рентабельність розрахувати за валовим прибутком, можна судити, наскільки підприємству вдасться використати ціновий чинник як спосіб підвищення ефективності.
Коефіцієнти різних модифікацій прибутку показують комбінований ефект управління активами і фінансовим капіталом. Розглянемо основні з цих показників.
Коефіцієнт мінливості прибутку Кмін п. Визначає і вимірює коливання прибутку від середнього його значення. Обчислюють його так:
де Пзаг - загальний річний прибуток до сплати відсотків і податків; Псер -середній прибуток.
Порівнюючи значення цього показника за кілька років, можна оціни-ти стабільність фінансового становища підприємства. Доцільно використовувати цей показник і при оцінюванні допустимого рівня боргу, тому що в разі меншого коливання прибутку рівень боргу може бути відносно вищий.
Прибуток на інвестований капітал Пінв. Показує віддачу на інвестований капітал. Розраховують його так:
де П - чистий прибуток після відрахування податків і відсотків; Р -сума відсотків; Б - сума боргу підприємства.
Коефіцієнт виплати дивідендів Кв Оцінює частку прибутку, що виплачується як дивіденди на акції. Визначають цей показник за формулою
де Дащ - дивіденди на одну акцію; Пащ - очікуваний прибуток від однієї акції.
Цей коефіцієнт залежить від структури акціонерного капіталу підприємства, галузі виробництва, до якої належить підприємство, і від перспектив її розвитку. Прибуток, не виплачений як дивіденди, повертається до виробничої діяльності.
Прибуток на власний (акціонерний) капітал Кпвк. Визначають за допомогою коефіцієнта, що характеризує ефективність інвестицій у власний капітал:
де Ввк -середньорічна вартість власного капіталу підприємства.
Прибуток на активи підприємства Кп а. Розраховують діленням чистого прибутку після відрахування суми податків на сукупні активи:
Цей показник багато економістів вважають найкращим індикатором спроможності підприємства використовувати активи. Прибуток на активи,

 
 

Цікаве

Загрузка...