WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційний ризик (пошукова робота) - Реферат

Інвестиційний ризик (пошукова робота) - Реферат

тому, що за допомогою обчислювальної техніки прораховується безліч варіантів дохідності проекту залежно від показників-факторів у заданих діапазонах їх зміни. У результаті отримуємо в автоматичному режимі середні показники і статистичні характеристики їх варіації та розподілу для подальшого аналізу найважливіших для дохідності проекту показників і рівень ризикованості проекту за різними напрямами.
Цей метод реалізується за допомогою спеціальних комп'ютерних програм дослідження проектів на рівень ризику.
Приклад розрахунків для аналізу чутливості проекту до окремих факторів наведено нижче. Базовий варіант розрахунку чистої приведеної вартості проекту - у табл. 7. 1, поваріантні розрахунки NPVnpn зміні окремих факторів на показник NPV проекту - у табл. 7. 2. Рейтинг впливу окремих факторів (практично це оцінка еластичності зміни показника ефективності проекту на зміну фактора ризику) - у табл. 7. 3. З неї випливає, що найбільші зміни NPVnpn зміні фактора на 1 % відбуваються в разі зміни ціни реалізації продукції. Цей фактор має найбільше значення при оцінюванні майбутньої дохідності проекту. Обґрунтуванню прогнозу цього фактора слід приділити найбільше уваги, тому що помилки в прогнозі матимуть відповідно до проведеного розрахунку максимальний вплив на дохідність проекту.
Далі йдуть за своїм значенням фактори собівартості одиниці продукції, обсягів реалізації та інвестицій, ставки дисконтування. Наведений приклад умовний, але висновки з нього мають практичний зміст: найважливішими факторами, від яких суттєво залежить прибутковість інвестиційного проекту, є очікувана ціна реалізації продукції та собівартість одиниці продукції. Помилки в їх прогнозах матимуть найбільші негативні наслідки для проекту.
Рейтинги можливих факторів ризику інвестування мають розраховуватися для кожного інвестиційного проекту.
У разі фінансових інвестицій у цінні папери рівень ризику визначається також за розглянутою вище методикою оцінки варіантності результату інвестування, але як варіанти дохідності беруться значення показників ефективності обраного інструмента в минулому за кілька звітних періодів.
Наприклад, треба визначити рівень ризику інвестування 100 тис. грн у прості акції виробничого підприємства в акціонерній формі. Інвес-
тор сподівається на регулярне отримання поточного доходу у вигляді дивідендів. За останні 5 років на кожну з цих акцій виплачувалися такі дивіденди: 5, 3, 4, 1,2 грн.
Розрахунок виконаємо за викладеною вище методикою через коефіцієнт варіації:
1. Середній рівень дивідендів за минулий період:
(5+3+4+1+2) /5 = 3 грн на акцію.
2. Середньоквадратичне відхилення дивідендних виплат від середніх виплат за останні п'ять років
3. Коефіцієнт варіації
Отриманий коефіцієнт варіації 47 %, безумовно, надто великий, що свідчить про значну варіантність величини дивідендів у минулому й таку саму невизначеність отримання очікуваної поточної дохідності від цього фінансового інструмента в майбутньому.
У практиці фінансового інвестування при використанні методик моделі оцінювання фінансових активів (САРМ) несистематичний ризик інструмента інвестування визначається за допомогою так званого бета-коефіцієнта цінного папера.
Модель оцінювання фінансових активів становить ризик інвестування в цінний папір у вигляді двох складових:
o систематичний ризик пов'язаний із факторами, що впливають одночасно на весь ринок цінних паперів, і може визначатися через мінливість середньої дохідності всього ринку (дохідності портфеля, який складається з усіх цінних паперів, що є на ринку);
o несистематичний ризик притаманний лише даному цінному паперу і залежить від його особливостей. Цей ризик може бути нейтралізовано включенням до інвестиційного портфеля цінних паперів з різним рівнем різноспрямованого несистематичного ризику.
Систематичний ризик дохідності цінного папера за методикою моделі САРМ визначається через величину так званого бета-коефіці-єнта цінного папера, який показує залежність дохідності цінного папера від дохідності всього ринку (портфеля з усіх цінних паперів, що є на ринку). Розглянемо методику розрахунку бета-коефіцієнт цінного папера.
1. За фактичними даними кількох минулих звітних періодів визначається різниця між фактичною дохідністю ринку (R) як середньозваженої величини дохідності за всіма інструментами ринку і безризико-вою дохідністю (процентною ставкою безризикових державних цінних паперів (L) за ті самі періоди. Ця величина (Рг = R - L) визначатиме рівень середньоринкової премії за ризик, тобто додаткової дохідності щодо безризикової дохідності.
2. Розраховуються такі самі премії за ризик (Р) за ті самі звітні періоди в минулому, але виходячи з фактичної дохідності (D) цінного папера, який досліджується. Це буде величина Pd = D - L.
3. Визначається регресійний зв'язок між премією за ризик за обраним цінним папером (D) і середньоринковою премією за ризик (R). Рівняння регресійного зв'язку матиме такий вигляд:
(D-L) = b-(R-L) + a або
Pd=b-Pr + a,
де ? - вільний член регресійного рівняння (його кількісний рівень не має економічної інтерпретації);
b - бета-коефіцієнт розглянутого цінного папера, який кількісно визначає залежність між премією за ризик даного цінного папера і премією за ризик загалом на ринку цінних паперів. Бета-коефіцієнт може мати значення від 0 і більше.
Якщо ризик цінного папера буде нижче від середньоринкового, то бета-коефіцієнт буде менший одиниці.
Якщо ризик цінного папера перевищуватиме середньоринковий, то бета-коефіцієнт буде більший одиниці.
Якщо ризик цінного папера дорівнюватиме середньоринковому, то бета-коефіцієнтдорівнюватиме одиниці.
Бета-коефіцієнт є важливою характеристикою рівня ризику цінного папера. Розрахунки бета-коефіцієнтів на розвинених фондових ринках проводяться аналітиками систематично, і для кожного цінного папера є статистичний ряд бета-коефіцієнта, який враховується при прогнозуванні дохідності того чи іншого цінного папера з урахуванням його ризикованості.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про інвестиційну діяльність". ВВР України. - 1991. -№47.
2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". ВВР України. - 1991. - № 38.
3. БланкИ. А. Инвестиционный менеджмент. - К.; 1995.
4. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
5. Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.
6. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: курс лекций. - К.: МАУП, 1999.
7. Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. -К.: МАУП, 1999.
8. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. - СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.
9. Омельченко А. В. Інвестиційне право: Навч. посіб. - К.: Аті-ка, 1999.
10. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра, 1998.
11. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. - К.: Абсо-лют-В, Эльга, 1999.
12. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство. - К.: МАУП, 2000.
13. Шарп У., Александер Г., БейлиД. Инвестиции / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997.
14. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. - К.: МАУП, 1998.
15. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. - К.: МАУП, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...